LBAS logo

Konference par Eiropas nākotni

2020. gadā plānots uzsākt Konferences par Eiropas nākotni (Conference on the Future of Europe, turpmāk tekstā – Konference) darbu. Tā apvienotu Eiropas Savienības (ES) institūciju, dalībvalstu un iedzīvotāju pārstāvjus un diskutētu par to, kas būtu maināms ES, lai uzlabotu tās darbu.

Konference nav tikai viens konkrēts pasākums, tā būs daudzu diskusiju, sanāksmju un cita veida pasākumu kopums par konkrētām jomām un politikām. Trīs institūciju (Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija, Eiropas Padome) sarunās šī gada pirmajā pusē tiks izstrādāta kopējā koncepcija. Konference darbu varētu uzsākt 2020. gada 9.maijā. Noslēgt darbu plānots 2022. gadā.

Sagaidāms, ka Konferencē parlamentāro un demokrātisko dimensiju kontekstā EP īpašu uzmanību pievērsīs ES institucionālajiem jautājumiem, t.sk. diskusijai par nepieciešamajām izmaiņām ES Līgumos. EP vēlas diskusiju arī par “Spitzenkandidaten” procesu (vadošā kandidāta sistēma EK prezidenta izvēles procesā) un pārnacionālajiem EP vēlēšanu sarakstiem. Tāpat EP vēlas diskutēt par ES lēmumu pieņemšanas procesa uzlabošanu un pārredzamības veicināšanu trīs institūcijās.

Padome aicina balstīties uz ES Stratēģiskajā programmā 2019.-2024. gadam nosauktajām prioritārajām jomām (apstiprināta 2019.gada Eiropadomē):

  • pilsoņu un brīvību aizsardzība;
  • ekonomiskās bāzes attīstīšana: Eiropas nākotnes modelis;
  • klimata neitrālas, zaļākas, taisnīgākas un iekļaujošākas nākotnes veidošana;
  • Eiropas interešu un vērtību veicināšana pasaulē.

15. janvārī Eiropas Parlaments savu nostāju par Konferenci apstiprināja ar rezolūciju. Eiropas Parlamenta pieņemtajā rezolūcijā ir vairāki pozitīvi elementi, tostarp:

– prasība, ka sociālie jautājumi ir viena no konferences darba prioritātēm, ietverot galvenos jautājumus Eiropas Savienības nākotnei, piemēram, sociālais taisnīgums un vienlīdzība, pamattiesības, vides problēmas un klimata krīze, kā arī ekonomikas un nodarbinātības jautājumi;

– četru (4) Eiropas Sociālo partneru pārstāvju (2 no arodbiedrībām un 2 no darba devēju organizācijām) iekļaušana Konferences vadībā.

Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) ieskatā ir svarīgi nodrošināt dalībvalstu arodbiedrību saziņu ar savām valdībām un lūgt tās: 

  • nodrošināt, lai Konferencē būtu plenārsesija, kurā piedalītos sociālo partneru pārstāvji, saskaņā ar EP rezolūciju;
  • garantēt sociālo partneru pilnīgu iesaistīšanos Konferencē un tās sagatavošanā;
  • nodrošināt, ka Konferences prioritātēs liela uzmanība tiek pievērsta sociālajiem jautājumiem, ieskaitot sociālo taisnīgumu un vienlīdzību, pamattiesības, kā arī ilgtspējību un taisnīgu pāreju;
  • atbalstīt izmaiņas Līgumā, kas ietvertu Sociālā Progresa protokolu, lai pārliecinātos, ka tiek stiprināta sociālo, darba ņēmēju un arodbiedrību tiesību aizsardzība un tām tiek piešķirts primārais statuss.