LBAS logo

Koplīgums – efektīvs instruments darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšanā uzņēmumā

Ja protam prasmīgi saskaņot darba un privāto dzīvi, tas garantē mums labākus darba rezultātus un mieru mājās. Taču, lai tas varētu notikt, ir nepieciešami daudzi priekšnoteikumi – ne tikai pašu darbinieku un darba devēja izpratne par šī aspekta nepieciešamību, bet daudzos gadījumos arī reāls darba devēja atbalsts. Efektīvs instruments darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšanā uzņēmumā ir darba koplīgums, kurā atrunāti šī atbalsta mehānismi un apjomi.

Uz sarunu aicinājām divu uzņēmumu arodorganizāciju priekšsēdētājus, -tādu uzņēmumu, kuri mūsu valstī ir paraugs saistībā ar rūpēm par darbiniekiem gan vērtējot koplīgumā rakstīto, gan paveikto šajā jomā vēl pēc savas iniciatīvas. Lai gan viens no tiem ir ražojošs privāts grupas uzņēmums, bet otrs – valsts kapitālsabiedrība, abiem uzņēmumiem ir ļoti daudz kopēja – pirmkārt, jau ar to, ka tajos ir spēcīgas arodorganizācijas.

Laila Ābola, AS “Cēsu alus” arodorganizācijas priekšsēdētāja un nozares – Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozares arodbiedrības priekšsēdētāja, sarunā pauž augstu novērtējumu AS “Cēsu alus” vadībai, sakot, ka uzņēmuma arodorganizācijai sarunas ar vadību par to, ko vajag darbiniekiem, notiek ļoti konstruktīvi. Uzlabojot darbinieku sociālos apstākļus, iniciatīva bieži vien nāk arī no darba devēja puses: “Vadība ir atzinusi, ka apmierināts darbinieks ir labs darbinieks. Ne velti aizvien plašāk runājam par darbinieku labbūtību. Ir svarīgi justies novērtētam un vajadzīgam, un līdz ar to darbinieks kļūst lojālāks uzņēmumam. It īpaši šajā gadā, – it kā sīkumi, bet darbinieki ļoti novērtē darba devēja dāvinātos vitamīnu kompleksus un dezinfekcijas līdzekļus, maskas ar uzņēmuma logo, arī iespēju darbiniekiem strādāt attālināti. Darbiniekiem ir svarīgi sajust, ka par viņiem un viņu vajadzībām interesējas.”

VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA

Aivis Dišlers, Augstsprieguma tīkla Arodorganizācijas priekšsēdētājs un Latvijas arodbiedrības “Enerģija” valdes loceklis, runājot par darba un privātās dzīves labākas saskaņošanas iespējām, kā pirmo min koplīgumā ierakstīto un darba devēja sarūpēto veselības apdrošināšanas polisi.  Tā  bijusi laba vienmēr, lai gan AS “Augstsprieguma tīkls” ir liels darbinieku skaits, kas strādā visā Latvijā, un salāgot medicīnas iestādes un aptieku tīklus nav vienkārši. Turklāt darbinieku rīcībā ir atvērtās polises priekšrocības, kas nozīmē, ka darbinieki ar nopietnākām veselības problēmām var izmantot vēl papildu līdzekļus. Līdz šim šādos gadījumos darbinieks rakstīja iesniegumu darba devējam, kas tālāk par to vienojās ar apdrošinātāju. Taču darba devējs ņēma vēra arodbiedrības priekšsēdētāja ierosinājumu, un nākamgad šīs atvērtās  polises tiks personalizētas, kas nozīmē, ka darbinieka polisē jau būs iekļauta noteikta papildu summa, par kuras izlietošanu katrs pats varēs izlemt bez iesniegumu rakstīšanas, arī, ja to vēlēsies izmantot individuālām sporta nodarbībām. Aivis atzīmē, ka  sporta dzīvi salāgot provincē ir ļoti grūti, jo darba devējs ir apņēmies, ka segs izdevumus komandu sporta veidiem, taču ārpus Rīgas to ir grūti realizēt, dēļ mazskaitlīgajiem darba kolektīviem. Tagad šis problēmjautājums tiks atrisināts.

Arī AS “Cēsu alus” darbiniekiem ir veselības apdrošināšanas polise – ir pamatpolise, kas ir pieejama visiem, un ir vairākas papildu programmas, kuras darbinieks var izvēlēties. Par šo izvēles programmu viņš gan maksā pats, – stāsta Laila Ābola. Viena papildu programma nodrošina iespēju darbiniekiem sportot, iziet masāžas kursu. Arī koplīgumā ir punkts par atbalstu sportam un šos izdevumus daļēji sedz darba devējs. Ja darbinieks iet uz trenažieru zāli, aerobiku vai peldēšanu, tad viņš atnes čekus, un darba devējs kompensē šos izdevumus. Visi “Cēsu alus” darbinieki ir apdrošināti pret nelaimes gadījumiem. Šī apdrošināšana darbojas 24 stundas diennaktī Latvijā, un, ja darbinieks dodas ārpus Latvijas darba komandējumā, tad polise darbojas arī ārzemēs.

Arī AS “Augstsprieguma tīkls” darbiniekiem ir nelaimes gadījumu apdrošināšana, un ir apdrošināts arī tiešais darba risks (tas ir būtiski, jo pamatā apdrošinātājiem ir idejas kā apiet darba traumas tiešajā biznesā), un tas tiešām ir liels panākums. Līdz šai idejai Aivi aizveda rūgtā pieredze ar darbinieka traumu, pēc nelaimes gadījuma darbā.

PRIVĀTAIS PENSIJU FONDS

Vēl viena lieta, par ko Augstsprieguma tīkla darbinieki var būt gandarīti un ko ir panākusi arodbiedrība, ir privātais pensiju fonds, kas ir kopīgs Latvenergo, Augstsprieguma tīkla un TET darbiniekiem un kurā veic iemaksas darba devējs un, ja vēlas, arī pats darbinieks. Taču vienīgais uzņēmums, kas pilnā apmērā novirza plānotās iemaksas tieši pensijas fonā iemaksas šajā fondā un ilgtspējīgi domā par darbinieku vecumdienām, ir Augstsprieguma tīkls, pārējie uzņēmumi ir devuši darbiniekiem brīvu iespēju izvēlēties – vai veikt iemaksas pensiju fondā, vai šos darba devēja finanšu līdzekļus izmantot citiem piedāvātajiem labumiem, kas pieejami šobrīd. “Protams, ka mūsdienu sabiedrība, it sevišķi jaunākā paaudze, nedomā par vecumdienām, par uzkrājumiem, jo ir pensiju sistēma. Piemēram, ASV šādas iespējas nav, un katram ir jādomā par savām vecumdienām. Gribu tērēt visu, ko šobrīd esmu nopelnījis, – tā domā lielākā daļa sabiedrības. Esot šī Pirmā slēgtā pensiju fonda valdes loceklis, redzu, ka darbiniekiem domāšana mainās apmēram piecus gadus pirms pensijas vecuma iestāšanās, bet sakrāt vecumdienām piecos gados nav iespējams,”  stāsta Aivis Dišlers, ”iemaksu summu pensiju fondā mēs palielinājām, noslēdzot šobrīd spēkā esošo koplīgumu, “iemainot” šo finansējumu pret dzīves jubilejām. Iepriekšējā koplīgumā bija paredzēts, ka 50, 60 un 70 dzīves gados darba devējs sveic darbiniekus, piešķirot arī materiālu labumu, taču mēs vienojāmies tikai par sveikšanu 20 darba gados, un šīs darba jubilejas sakarā darba devējs arī palielināja materiālo labumu. Mums bija vairāki gadījumi, kad darbā atnāca gados ne gluži jauns darbinieks, un ļoti drīz  viņam palika 50. Viņš saņēma prēmiju no uzņēmuma, bet citam, kurš jau gandrīz 20 gadus uzņēmumā nostrādājis, vēl bija tālu līdz apaļai jubilejai. Šo nevienlīdzību esam izskauduši.”

KOPLĪGUMS UZŅĒMUMĀ PALĪDZ NOTURĒT DARBINIEKUS

AS “Augstsprieguma tīkls” koplīgums ir tiešām atbalstošs darba un privātās dzīves savienošanai – paredzēta papildu atvaļinājuma nedēļa tiem, kas uzņēmumā nostrādājuši vairāk nekā gadu, aizejot atvaļinājumā pienākas pabalsts, ir pabalsts skolas preču iegādei pirmklasniekam. Vecākiem, kuriem ir viens bērns līdz 7 gadiem, mēnesī pienākas viena brīva diena bērnu vajadzību kārtošanai, ja divi un vairāk bērni – tad divas dienas, ja bērns ir ar invaliditāti –  tad līdz 18 gadiem (tas pats dienu skaits). Ja darbinieks mācās profesijā, kas ir nepieciešama darba devējam, tad mācību atvaļinājums tiek piešķirts, saglabājot amatalgu. Bērnu vecākiem 1.septembris ir apmaksāta brīvdiena līdz bērna 3.klasei.  

Asins donori sev paredzēto brīvo dienu var pievienot atvaļinājumam.  

Koplīgumā atrunāts arī atlaišanas pabalsts, – to var piešķirt, ja darba devējs samazina darbinieku skaitu un ja darbinieks aiziet pensijā, bet tas attiecas tikai uz ilggadīgiem darbiniekiem ar cienījamu darba stāžu uzņēmumā. Īpašs atlaišanas pabalsts paredzēts darbiniekiem pirmspensijas vecumā, – to arodbiedrība panāca, lai neilgi pirms pensijas vecuma sasniegšanas neatbrīvotu šos darbiniekus no darba pēc štatu samazināšanas, bet, ja tas tiešām ir nepieciešams, tad lai darbinieki šajā situācijā saņemtu atbilstošu materiālu kompensāciju.

Darbinieki saņem bērna piedzimšanas pabalstu, bērniem līdz 12 gadu vecumam tiek rīkots Ziemassvētku pasākums un sagatavotas saldumu paciņas. Katru gadu Ziemassvētku pasākums tiek rīkots visiem darbiniekiem un viņu otrajām pusēm, vasarā ģimeņu Sporta svētki, taču šogad, protams, šie pasākumi nenotika. Tā vietā darbiniekiem un arī visiem bijušajiem darbiniekiem, kas ir pensionējušies no uzņēmuma, tika pasniegtas nelielas, veselīgas un veselību aizsargājošas dāvanas.

Koplīgumā paredzēts arī atbalsts skumjos gadījumos – darbinieka nāves gadījumā pabalsts tiek izmaksāts ģimenei, darbinieks saņem finansiālu atbalstu arī tuvākā radinieka bēru gadījumā.

Lai gan Līgo pasākums nav paredzēts koplīgumā, tomēr katru gadu darba devējs, piedaloties arī arodbiedrībai, ar nelielu cienastu darbiniekiem uztur šo svētku tradīciju.

KOPLĪGUMA SOCIĀLO LABUMU PAKETE – ĻOTI SVARĪGA DARBINIEKAM

Laila Ābola, AS “Cēsu alus” arodorganizācijas priekšsēdētāja, atzīst, ka koplīguma sociālo labumu pakete – papildu bonusi, kas nāk klāt pie atalgojuma – ir ļoti svarīga darbiniekam: “Mēs šogad esam ļoti daudz strādājuši, – esam rūpīgi analizējuši koplīgumu, un drīzumā parakstīsim jaunu, kurā tieši bonusu pakete tiks nopietni papildināta. Tas būs gan atbalsts jaunajām ģimenēm, atbalsts ģimenēm ar trim bērniem, motivējošs atbalsts darbiniekiem, kas uzņēmumā ir jau nostrādājuši gadu, 10 un 15 gadus.”

Arī “Cēsu alus” darbinieki saņem pabalstus – gan kāzās, gan bērnam  piedzimstot, gan bērnu adoptējot, gan atbalstu sērās. Ja agrāk bija nosacījums, ka tie attiecas uz darbiniekiem, kas ir nostrādājuši vismaz gadu, tad tagad darbinieki šo atbalstu varēs saņemt jau pēc pārbaudes laika beigām. Ģimenes diena – pirmā skolas diena ir brīva un apmaksāta 1.-4.klases skolēna vecākam. Arī nākamajos gados vecāks var paņemt brīvdienu. Pēc jaunā koplīguma parakstīšanas 1.-4. klašu skolnieku vecāki saņems pabalstu mācību materiālu un skolas somas iegādei skolniekam.

Darbinieku bērniem līdz 13 gadiem tiek organizēts Ziemassvētku pasākums un sagādātas saldumu paciņas, mazajiem bērniņiem līdz gada vecumam – Rūdolfa biezenīši. Katru gadu Ziemassvētkos bērni tiek vesti uz kino, šogad šie pasākumi izpaliek, bet dāvanas bērniem ir. “Un rūķis šīs pakas nogādāja bērniem uz mājām. Līdz ar to paka bija lielāka – bija smūtiji, mūsu ražotie bezalkoholiskie dzērieni. Katru gadu mums ir sporta spēles, kuras šogad arī nenotika, bet līdzekļi, kas tika piešķirti šiem pasākumiem, tika sadalīti katrai daļai, un tā varēja organizēt savu pasākumu. Tā kā mums ir ražošanas, loģistikas, pārdošanas un administratīvā un IT daļa, tad katra varēja šos līdzekļus izlietot pēc savām iecerēm. Piemēram, ražošanas daļa sarīkoja savas mini sporta spēles,” stāsta Laila Ābola, “mums katru gadu janvārī ir Jaungada balle, kurā valdes priekšsēdētāja iepazīstina ar uzņēmuma gada rezultātiem. Šajā pasākumā apbalvo arī uzņēmuma labākos darbiniekus. Šogad, protams, tā nebūs tādā formātā kā parasti, bet pasākums būs – virtuāli. Visus darbiniekus pārsteigs un priecēs virtuālā Cēsu alus “Super Bingo” spēle enerģiskā Armanda Simsona vadībā, ar ikgadējo darbinieku apbalvošanas ceremoniju.”

“Protams, mums ir atbalsts arī mācībām, jebkurš darbinieks var mācīties, un, ja šīs mācības ir saistītas ar viņa tiešajiem darba pienākumiem, ar viņa profesiju, tad šīs mācības daļēji tiek apmaksātas. Mācību atvaļinājumi tiek apmaksāti,” stāsta “Cēsu alus” arodorganizācijas priekšsēdētāja, ”esam ļoti “ražīgs” uzņēmums – mums ir daudz jaundzimušu bērniņu, un darbiniekiem atgriežoties no bērnu kopšanas atvaļinājuma, tiek dota iespēja iepazīties ar tiem projektiem un programmām, kas uzņēmumā ir nākušas klāt. Jo tehnoloģiju un programmu ir ļoti daudz, un tās tik strauji attīstās, ka, ja pēc pusotra gada atgriezies darbā, tad bieži vien daudz kas ir mainījies.”

Ilggadīgiem uzņēmuma darbiniekiem tiek piešķirtas papildu brīvdienas, ir dāvana darba jubilejās, ir dzimšanas dienas dāvana – katru gadu kaut kas ar uzņēmuma “Cēsu alus” atribūtiku. Šogad, piemēram, tas ir lietussargs, ir bijuši pledi, glāzes, krūzes u.c. Darbinieki, kas uzņēmumā ir nostrādājuši 15 gadus, saņem goda dāvanu – Šveices pulksteni ar gravējumu.

“Mēs esam ražojošs uzņēmums – darbiniekiem jaunie produkti tiek piešķirti degustācijai, lai katrs uzņēmuma darbinieks ir mūsu produkta vēstnesis. Viņš tos aiznes mājās – ģimenei, radiem, draugiem – kopā ar viņiem nodegustē šos jaunos produktus un iepazīstina ar tiem arī pārējos. Šis punkts ir arī koplīgumā,”  stāsta Laila.

PIEREDZE UN ZINĀŠANAS + ENTUZIASMS UN ENERĢIJA

Reizi gadā uzņēmumā ir senioru diena, kad visas darba dienas garumā  tiek organizēts pasākums visiem, kas ir sasnieguši 50 gadus. Citugad šādā pasākumā ir viesojusies Inese Ziņģīte, ir bijusi gongu meditācija, pareizas elpošanas nodarbība, smieklu terapija. Šogad “Cēsu alus” senioriem Ozolkalnā notika nūjošanas apmācības. Pēc tam – pie ugunskura uzkodas un tējas dzeršana.

Tad, kad darbinieks beidz savas darba gaitas uzņēmumā un ja ir tajā nostrādājis vismaz 10 gadus, tad ir iespēja darboties AS “Cēsu alus” Pensionāru klubā. Viņi ir ļoti aktīvi – ir būts ekskursijās visos grupas uzņēmumos Somijā, Baltkrievijā, Lietuvā, Igaunijā u.c. ekskursijās. Viņi divreiz gadā tiekas ar vadību, kad tiek izstāstīts par visiem jaunumiem uzņēmumā. Viņi tāpat kā darbinieki saņem visus produktus degustācijai, – lai viņi nejustos aizmirsti un būtu zinoši par uzņēmumu.

Uzņēmumā ir arī pasākumi, kas nav atrunāti koplīgumā, bet kas ir darba devēja iniciatīva. Viens no tādiem ir Līgo pasākums, kas ir fantastisks – ar uguns kurināšanu, ar latviskiem rituāliem, ar folkloras grupu. Pagājušajā gadā darbinieki apguva rotaļas, kas saistītas tieši ar vasaras saulgriežiem, bet šogad notika vainagu pīšanas meistarklases. Visiem darbiniekiem bija iespēja ierasties uz šo pasākumu, tas bija darba laikā – ar uzkodām un kvasu.

Katru gadu darba devējs aicina darbiniekus uz meistarklasēm, kas notiek kādā skaistā vietā ārpus uzņēmuma. Šajās meistarklasēs iepazīstamies ar citu daļu darbu, paveikto un nākotnes mērķiem. Tiekamies ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem un uzzinām viņu veiksmes stāstus. Šogad darbinieku meistarklases pasākumi šādā formātā nenotika. Taču decembris uzņēmumā “Cēsu alus” bija radošais mēnesis –mums bija ļoti interesantas lekcijas par numeroloģiju un astroloģiju, darbinieki varēja piedalīties bērnu paciņu komplektēšanā, Eņģeļu pasta sūtījumu sagatavošanā un kopā ar Ziemassvētku rūķiem nogādāt paciņas.

Visas sezonas laikā darbiniekiem atpūtas telpās ir pieejami dažādi tautas līdzekļi imunitātes stiprināšanai (citrons, medus, ingvers, dzērvenes, tējas), bet vasaras karstajā laikā darba devējs nodrošina darbiniekiem saldējumu.

Laila Ābola uzskata, ka “Cēsu alus” koplīgums un darba devēja rīcība ir paraugs attieksmei pret atšķirīgu vecumu darbinieku vajadzībām: “Dažādām vecuma grupām ir savstarpēji jāintegrējas, ir jāuzticas un jāsadarbojas, jāņem vienai no otras, ko var paņemt. Vieniem ir pieredze un zināšanas, otriem ir entuziasms, radošums un enerģija.”

Atliek tikai aicināt visus Latvijas darba devējus novērtēt koplīguma un, protams, arodbiedrības lielo nozīmi uzņēmuma dažādu vecuma grupu darbinieku darba un privātās dzīves saskaņošanā.

Intervija veikta projekta “Balance for all – B4A” (“Līdzsvars visiem) ietvaros ar Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.-2020.gadam atbalstu.