LBAS logo

Kūdras nozarē nodarbināto iespēja pārkvalificēties

Kārtējā Vides aizsardzības lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomē (turpmāk – VALTSA), kas norisinājās 2023.gada 31. oktobrī, sociālie partneri uzklausīja Labklājības ministriju (turpmāk – LM) un Izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk – IZM) par taisnīgas pārejas plānā paredzētajiem pasākumiem un to finansējumu nodarbinātības un kvalifikācijas veicināšanas jomā.

Lai veicinātu ekonomikas zaļo pārkārtošanos virzībā uz klimatneitralitāti, Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais plāna (turpmāk – TPTP) ietvaros Latvija plāno atteikties no kūdras izmantošanas enerģētikā līdz 2030.gadam. Tāpat paredzēta pāreja no cietā fosilā kurināmā, t.sk. kūdras, apkures iekārtu izmantošanas uz ilgtspējīgiem apkures veidiem. Pamatojoties uz statistikas datu analīzi un ņemot vērā reģionu līdzīgās specifiskās problēmas un attīstības vajadzības, paredzēts, ka visvairāk atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā un saistīto nozaru pārkārtošanās process virzībā uz klimatneitralitāti ietekmēs četrus reģionus: Latgali, Vidzemi, Zemgali, Kurzemi. LBAS norāda, ka tas būtiski ietekmēs kūdras nozarē iesaistīto nodarbināto turpmāko iekļaušanos darba tirgū un tāpēc aktualizēja šī jautājuma izdiskutēšanu VALTSA sēdē, lai apzinātu riskus un to novēršanas iespējas pārskatāmā nākotnē.

LM sēdes dalībniekus iepazīstināja ar atbalsta instrumentiem darba tirgū pieprasīto prasmju veicināšanai un izglītībai. LM atbildībā esošas programmas pamatā tiek realizētas caur NVA instrumentiem, piemēram pārkvalifikācija un profesionālā pilnveide, tostarp apmācības pie darba devēja, papildus prasmju attīstība caur neformālo izglītību, gan tiešsaistes kursos, gan klātienē. LM piedāvāto pakalpojumu un atbalsta instrumentu klāsts gan bezdarbniekiem, gan riska kategorijās esošajiem darbiniekiem ir visai plašas un koordinēts ar taisnīgas pārkārtošanas mērķiem, tomēr tiešs finansējums no taisnīgas pārkārtošanas fonda šiem instrumentiem nav paredzēts.

Vienlaikus IZM ziņoja par vairākiem instrumentiem, kas tiek tieši finansēti no taisnīgas pārkārtošanās fonda un būtiskākais pasākums, Taisnīgas pārkārtošanas prasmju mērķu sasniegšanai ir investīciju pasākums 6.1.1.5. “Nodarbināto prasmju paaugstināšana un atbalsts kvalifikācijas iegūšanai, atbalsts darbaspēka mācībām saskaņā ar uzņēmumu pieprasījumu”.

Praktiskais atbalsts varētu sākties 2024. gada otrajā pusē un galvenās mērķa grupas ir jaunieši vecumā no 17 – 29, kas nav iesaistīti ne mācībās, ne nodarbinātībā un nodarbinātas personas sākot ar 18 gadu vecumu. Atbalsta instruments īpaši fokusēts uz kūdras ieguves un apstrādes nozari, kā arī ar to saistītajā nozarēm, lai dotu iespēju kūdras nozares darbiniekiem pārkvalificēties.

Kā ziņo IZM, apmācīto skaits kūdras izstrādes un ar to saistītajās nozarēs varētu sasniegt ap 6000 atbalsta saņēmējus.

Arodbiedrību pārstāvji sanāksmē uzsvēra, ka digitālās prasmes Eiropā tiek definētas kā taisnīgas pārejas komponente un arī šo prasmju attīstībai ir jābūt iekļautai kā aktīvas nodarbinātības, tā darbaspēka pārkvalifikācijas un pilnveides programmās, tomēr pēc sniegtās informācijas tām nav finansējums minēto programmu ietvaros. IZM skaidroja, ka arī digitālās prasmes ir iekļautas kopējā pārejas mehānismā, bet finansējums tiek piesaistīts no citiem avotiem, piemēram ESF.