LBAS logo

Labklājības ministrija izstrādās Informatīvo ziņojumu par atliktā VSAOI ietekmi uz nākotnes pensijām

2024. gada 8. maijā norisinājās Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Sociālās drošības apakšpadome (SDA). Valsts ieņēmumu dienests prezentēja informāciju par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu administrēšanas pasākumiem un parādiem 2023.gadā, tostarp informāciju par veiktajiem nodokļu administrēšanas pasākumiem “cīņā pret algu izmaksām aploksnēs” 2023.gadā. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) aicināja sagatavot datus par ēnu ekonomiku un aplokšņu algām dinamikā par vairākiem gadiem, ne tikai 2023.gadu. LBAS, balstoties uz sabiedriskās domas pētījumu rezultātiem par ēnu ekonomiku, norādīja, ka tajos uzņēmumos, kuros ir arodbiedrība un ir noslēgts darba koplīgums, nav “aplokšņu” algas, salīdzinot ar tiem uzņēmumiem, kuros nav arodbiedrība un nav noslēgts darba koplīgums.

Savukārt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) prezentēja datus par speciālā budžeta rādītājiem 2023.gadā un prognozi 2024.gadā. Atbilstoši prezentācijas datiem VSAA  2023.gadā iekasēja 4 239,7milj. eiro, attiecīgi plāns 2024.gadam ir iekasēt 4 760,7milj. eiro. Speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikuma plāns 2024.gadam ir 2 441,0 milj. eiro. Izdevumi 2024.gadā pieaugs visās sociālā budžeta izdevumu pozīcijās (vecāku pabalsti, maternitātes un paternitātes pabalsti, slimības pabalsti, bezdarbnieka pabalsti, darba negadījumu sociālie pakalpojumi). LBAS darīja bažīgu, ka pieaug  darba negadījumu, sociāla rakstura maksājumu un kompensāciju rezultatīvo rādītāju dinamika 2019.-2024. gadā, kas saistīts ar to, ka pieaug nelaimes gadījumu skaits darba vietās. Atbildot uz LBAS iebildumiem un ierosinājumiem, ka jāpastiprina nelaimes gadījumu novēršanai preventīvo pasākumu skaits, Labklājības ministrija (LM) atbildēja, ka tieši šobrīd (2024.gada pavasaris) norisinās darbs pie Darba aizsardzības plāna izstrādes.

Sēdes noslēgumā LM sniedza atbildi uz jau iepriekš LBAS iesniegto jautājumu par atliktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) un kā tas ietekmē pensijas apmēru. Saistībā ar to, ka nodokļu maksātājiem ir iespēja uz laiku atlikt nodokļu nomaksu (t.sk. VSAOI), tiek aizskartas personu tiesības uz valsts vecuma pensijas saņemšanu pilnā apmērā. LBAS vairākkārtējās diskusijās (tostarp arī SDA formātā) saņēma LM solījumu sagatavot ziņojumu par šo jautājumu un rast šīs problēmas risinājumu. LM atbildēja, ka tiks izstrādāts informatīvais ziņojums, jautājums tiks skatīs arī SDA. Ņemot vērā, ka jautājums ir iekļauts arī Valdības rīcības plānā, pēc LM Valsts sekretāra I.Allika teiktā, tas būtu jāatrisina līdz gada beigām. Taču atliktā VSAOI ietekme uz pensijām fiskālā ietekme ir liela, līdz ar to LM nesaredz iespēju, ka zaudētais pensijas apmērs tiktu kompensēts, drīzāk tas attiektos uz nākotnes  VSAOI atliktā/pagarinātā nodokļa maksājumiem.