LBAS logo

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība izsludina konkursu uz 2 vietām Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā Darba ņēmēju grupā laika periodam 2020.-2025.g.

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir Eiropas Savienības (turpmāk – ES) institucionāla konsultatīva iestāde, kas nodrošina organizētas pilsoniskās sabiedrības dažādu ekonomisko un sociālo interešu pārstāvību, konsultējot nozīmīgākās ES iestādes – Eiropas Komisiju, ES Padomi un Eiropas Parlamentu, sniedzot atzinumus par ierosinātajiem ES tiesību aktiem un izstrādājot pašiniciatīvas atzinumus par tematiem, kurus uzskata par svarīgiem iedzīvotāju interesēs.

EESK locekļi ir visdažādāko ekonomisko, sociālo un kultūras interešu pārstāvji attiecīgajās dalībvalstīs. Viņi darbojas kādā no trim grupām – Darba devēju grupā, Darba ņēmēju grupā vai grupā “Daudzveidība Eiropā”. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Kārtība, kādā atlasa Latvijas pārstāvjus dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā” konkursu uz divām Latvijas pārstāvju vietām komitejas Darba ņēmēju grupā organizē Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sastāvā esošā darba ņēmēju pusi pārstāvošā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.

Savu pretendentu dalībai LBAS konkursā var izvirzīt nevalstiska organizācija darba ņēmēju pārstāvniecības jomā, kura:

 1. ir biedrība vai nodibinājums, kas reģistrēts Latvijas Republikā vismaz piecus gadus pirms konkursa izsludināšanas;
 2. darbojas vienas vai vairāku sabiedrības grupu interešu aizstāvības jomā, kas ir tās pamatdarbības joma vai ir viena no funkcijām vai uzdevumiem atbilstoši tās izveidi un darbību reglamentējošiem dokumentiem;
 3. darbojas kādā komitejas kompetences politikas jomā;
 4. darbojas jomā, kas ir tās grupas kompetences joma, dalībai kurā izvirza savu pretendentu;
 5. ir savas pamatdarbības jomas Eiropas līmeņa apvienības dalīb­organizācija;
 6. nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un kuras saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
 7. ir partneris dialogā ar valsts pārvaldi – ir kādas Latvijas valsts pārvaldes konsultatīvās padomes dalībniece un triju mēnešu laikā pirms pretendenta izvirzīšanas ir paudusi viedokli savā interešu aizstāvības jomā vismaz vienai valsts pārvaldes institūcijai;
 8. ir apvienība un pārstāv ne mazāk kā 20 nevalstiskas organizācijas (dalīborganizācijas).

Prasības pretendentam:

 1. vismaz 18 gadi;
 2. Latvijas Republikas pilsonis;
 3. augstākā izglītība. Maģistra grāds (vai pielīdzināms izglītības līmenis) tiks uzskatīts par priekšrocību;
 4. vismaz triju gadu darba pieredze komitejas grupas un vienas vai vairāku komitejas struktūrvienību kompetences jomās, kurās pretendents izteicis vēlmi strādāt;
 5. iepriekšēja pieredze plašākā sabiedrības iesaistē un saziņā ar to;
 6. valsts valodas un vienas svešvalodas (angļu, vācu vai franču valodas) zināšanas B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 7. prasme publiski runāt un pārliecinoši argumentēt savu viedokli;
 8. teicamas prezentācijas un komunikācijas prasmes;
 9. ja pretendents ir ievēlēts kādā no komitejas amatiem (EESK prezidents, I, II, III grupas prezidenti, specializēto nodaļu vadītāji), konkursā tas tiek uzskatīts par būtisku priekšrocību.

Nevalstiskajai organizācijai, kura izvirza savu pretendentu, līdz 2020.gada 25.maija plkst.10:00 kopā ar deleģējuma vēstuli, kurā norādīts pilns organizācijas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un e-pasta adrese, kā arī pretendenta vārds, uzvārds, personas kods, kontakttālrunis un e-pasta adrese ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. pretendenta pieteikuma vēstule dalībai konkursā (ne vairāk par 3500 rakstu zīmēm datorrakstā), kurā norādīta motivācija darbam attiecīgajā grupā, kā arī vienā vai vairākās komitejas struktūrvienībās, kompetences joma un redzējums par attiecīgās jomas darbības prioritātēm;
 2. apliecinājums par atbilstību Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2019. gada 15. martaReglamenta III sadaļas VI nodaļas 75. panta 3. punktam;
 3. pretendenta dzīvesgaitas apraksts (CV Europass formātā) latviešu un angļu, vācu vai franču valodā, kas apliecina viņa atbilstību minētajām prasībām pretendentam;
 4. informācija, kas apliecina nevalstiskās organizācijas atbilstību prasību 7.punktam un 8.punktam:
 5. ir partneris dialogā ar valsts pārvaldi – ir kādas Latvijas valsts pārvaldes konsultatīvās padomes dalībniece un triju mēnešu laikā pirms pretendenta izvirzīšanas ir paudusi viedokli savā interešu aizstāvības jomā vismaz vienai valsts pārvaldes institūcijai);
 6. ir apvienība un pārstāv ne mazāk kā 20 nevalstiskas organizācijas (dalīborganizācijas).

Lai pieteiktos dalībai konkursā, dokumenti jāiesniedz Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā Bruņinieku ielā 20/31 4.stāvā līdz 2020.gada 25.maijam plkst.12:00. Ja dokumentus iesniedz elektroniski, tos nosūta uz e-pasta adresi: lbas@lbas.lv vienā sūtījumā ar norādi “Pieteikums dalībai konkursā Ekonomikas un sociālo lietu komitejā Darba ņēmēju grupā”. Nosūtot dokumentus elektroniski, tos paraksta ar drošu elektronisko parakstu.  Iesniegtie dokumenti pēc 2020.gada 25.maija plkst.12:00 netiks izskatīti un vērtēti dalībai konkursā. 

Pretendentu vērtēšana, ko veiks LBAS vērtēšanas komisija, notiks 2020.gada 25.maijā plkst.14:00 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības telpās, Bruņinieku ielā 29/31.

Papildus informācijas gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni: 67035960

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši 2020. gada 19. maija MK noteikumiem Nr. 302 “Kārtība, kādā atlasa Latvijas pārstāvjus dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā”. Datu pārzinis ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, kontaktinformācija: Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001