LBAS logo

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības fotokonkursa “Darbs un privātā dzīve – līdzsvarā?” NOLIKUMS

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Konkursu rīko Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) projekta “Balance for all – B4A” (Nr. 881676-B4A) ietvaros ar Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.-2020. gadam atbalstu.
1.2. Projekta “Balance for all – B4A” mērķis ir īstenot pasākumus, lai mazinātu stereotipus par noteiktu lomu sadalījumu starp sievietēm un vīriešiem darba un privātās dzīves saskaņošanā un radītu priekšnosacījumus vienlīdzīgākai aprūpes un mājsaimniecības pienākumu sadalei. Projektu īsteno Labklājības ministrija kā vadošais partneris sadarbībā ar LBAS un Latvijas Darba devēju konfederāciju.
1.3. Konkursa mērķis ir popularizēt darba un privātās dzīves līdzsvara nepieciešamību Latvijas darbinieku vidū.
1.4. Konkursā var piedalīties jebkura persona, kura iesniegusi pieteikumu dalībai fotokonkursā atbilstoši konkursa nolikuma noteikumiem.
1.5. Konkursa dalībniekam, kas ir jaunāks par 18 gadiem, ir pienākums vienu no vecākiem vai aizbildni informēt par savu dalību Konkursā, kā arī iepazīstināt ar Konkursa nolikumu. Attiecīgajam vecākam vai aizbildnim ir pienākums iesniegt LBAS parakstītu apliecinājumu par piekrišanu jaunieša dalībai Konkursā.
1.6. Ar nolikumu var iepazīties LBAS mājas lapā www.arodbiedribas.lv, LBAS Facebook kontā, kā arī saņemt elektroniski, sūtot pieprasījumu uz adresi lbas@lbas.lv.
1.7. Papildu informācija par konkursu: +371 29383038, lbas@lbas.lv
1.8. Konkursa norises laiks ir no 2021. gada 16. augusta līdz 2021. gada 13. septembrim plkst. 17.00.

KONKURSA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN NOFORMĒŠANA

2.1. Katrs pretendents konkursa norises laikā var iesniegt līdz 5 (piecām) fotogrāfijām, pievienojot aizpildītu konkursa pieteikuma anketu (skat. pielikumā).
2.2. Konkursam iesniedzamas fotogrāfijas, kas uzņemtas 2019., 2020. un 2021. gadā.
2.3. Konkursam iesniegtajām fotogrāfijām jāraksturo darba un privātās dzīves līdzsvara iespējas, līdzekļi un sasniegumi, skatoties uz šīm situācijām gan nopietni, gan ar humoru. Fotogrāfiju tematika var atspoguļot darbinieka ģimenes pienākumu un/vai privātās dzīves pasākumu savienošanu ar karjeras izaugsmi. Fotogrāfijas var atspoguļot arī negatīvās sekas, kas rodas, nesekmīgi nodrošinot darba un privātās dzīves līdzsvaru. Fotogrāfijas jāiesniedz to oriģinālajā izmērā (nesamazinot).
Dalībai izstādē tiks virzītas tikai tās fotogrāfijas, kuru tehniskā kvalitāte atbildīs lielformāta drukai A2 formātā (ar izšķirtspēju ne mazāku kā 300 dpi (garākā mala ne mazāka kā 3000 pix).
2.4. Fotogrāfijas nedrīkst būt kombinētas vai montētas. Attēla pēcapstrāde pieļaujama tikai tehniskās kvalitātes uzlabošanai, kas nemaina attēla saturu – gaišums, kontrasti u.tml.
2.5. Fotogrāfija var būt krāsaina vai melnbalta.
2.6. Netiks vērtētas un publiskotas:
2.6.1. pornogrāfiska un krimināla rakstura vai neveselīgu dzīvesveidu raksturojošas fotogrāfijas (smēķēšana, alkohola vai narkotiku lietošana);
2.6.2. citas kultūras, rases, reliģijas, etniskās piederības vai kādas personas aizskarošas fotogrāfijas;
2.6.3. fotogrāfijas, kas iesniegtas pēc nolikumā noteiktā termiņa.
2.7. Konkursa pieteikumi iesniedzami elektroniski, sūtot uz e-pastu: lbas@lbas.lv ar norādi – fotokonkursam vai jānogādā personīgi LBAS birojā Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 407.kabinetā USB zibatmiņas vai CD datu nesējā konkursa norises laikā.

IESNIEGTO PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA

3.1. Konkursam iesniegtās fotogrāfijas izvērtē LBAS izveidota komisija.
3.2. Fotogrāfiju izvērtēšanas kritēriji, ko komisija vērtē:
3.2.1. oriģinalitāte objekta vai kompozīcijas izvēlē;
3.2.2. izpildījuma tehniskās prasības un kvalitāte;
3.2.3. mākslinieciskā kvalitāte;
3.2.4. atbilstība fotokonkursa mērķiem.
3.3. Iesniegtās fotogrāfijas komisija izvērtē nedēļas laikā pēc fotokonkursa noslēguma un nosaka labāko fotogrāfiju autorus, kuri tiek paziņoti LBAS mājas lapā www.arodbiedribas.lv un LBAS sociālo mediju kontos.

BALVU FONDS

4.1. Konkursa balvu fonds ir 400 eiro.

PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Katrs pretendents var iesniegt ne vairāk kā 5 (piecas) fotogrāfijas.
5.2. Iesniedzot pieteikuma anketu konkursam, pretendents pieņem un piekrīt visām konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.
5.3. Konkursa dalībnieks, iesniedzot darbus, ir atbildīgs par to, lai iesniegtajās fotogrāfijās redzamie cilvēki būtu devuši atļauju fotogrāfiju publiskošanai.
5.4. Konkursa dalībnieks ar fotogrāfiju iesniegšanu konkursam apliecina, ka tās ir viņa uzņemtās fotogrāfijas, un pats ir atbildīgs par fotogrāfiju autorību.

FOTOGRĀFIJU LIETOŠANAS TIESĪBAS

6.1. LBAS iegūst tiesības bez maksas izmantot konkursa dalībnieku iesniegtās fotogrāfijas. Iesniedzot darbus konkursam, fotogrāfijas autors bez atsevišķas saskaņošanas piekrīt fotogrāfiju turpmākajai izmantošanai LBAS vajadzībām.
6.2. Veiksmīgākās konkursam iesniegtās fotogrāfijas tiks izmantotas fotoizstādes veidošanai publiski pieejamā vietā ar lielu apmeklētāju skaitu ikdienā, pēc nepieciešamības, neierobežotu laiku LBAS informatīvo izdevumu veidošanā, ievietošanai LBAS mājas lapā www.arodbiedribas.lv un LBAS sociālo mediju kontos.
6.3. Fotogrāfs, iesniedzot darbus LBAS un parakstot pieteikumu, piekrīt visiem iepriekšminētajiem fotokonkursa nolikuma punktiem.

PIETEIKUMA ANKETA