LBAS logo

LBAS atbalsta LIZDA organizētā piketa prasības

12. augustā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir nosūtījusi vēstuli Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai, Augstākās izglītības padomei, Rektoru padomei, Latvijas Zinātņu akadēmijai, Latvijas Jauno zinātnieku apvienībai, Latvijas Studentu apvienībai, Latvijas Universitāšu asociācijai, kurā izklāsta LIZDA 18.08. organizētā piketa prasības.

LBAS atbalsta LIZDA organizētā piketa prasības un aicina LBAS dalīborganizācijas atbalstīt piketa norisi.

LIZDA vēstuli lasiet tālākajā tekstā.

Par  LIZDA organizētā piketa prasībām

Pamatojoties uz 2020. gada 17. jūlija Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (turpmāk – LIZDA)  Padomes ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu un 2020. gada 12. augusta tikšanām ar Ministru prezidentu A. K. Kariņu un izglītības un zinātnes ministri I. Šuplinsku, kuru laikā netika gūts nepārprotams apliecinājums tam, ka augstākās izglītības iestāžu pedagogi saņems likumā garantēto atalgojuma palielinājumu 2020./2021. mācību gadā, 2020. gada 18. augustā no plkst. 9.30 līdz plkst. 10:30 pie Latvijas Republikas Ministru kabineta (Liepu alejā), LIZDA organizēs izglītības un zinātnes darbinieku piketu.

Piketējot LIZDA pieprasīs Saeimai un valdībai pildīt:

  1. Izglītības likuma 53. panta trešu daļu: “Pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta (turpmāk – MK) apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā” ,
  2. “Pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim”, kas apstiprināts ar 2018. gada 15. janvāra MK rīkojumu Nr. 17,
  3. Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai, 127.1 pasākumā deklarēto uzdevumu: “Turpināsim palielināt pedagoģiskā un akadēmiskā personāla atalgojumu un pilnveidosim atalgojuma modeli, tai skaitā pirmsskolas pedagogiem.” un tā sasniedzamo mērķi “3) Nodrošināta pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes palielināšanas grafika izpilde, sākot ar 2019. gada septembri.”
  4. Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. gadamnoteikto,kaizglītībā strādājošo vidējā darba alga (bruto) salīdzinājumā ar vidējo darba algu valstī – 2020. gadā ir vienāda.

LIZDA izteikusi pateicību Saeimai un valdībai par piešķirtajiem 8,2 milj.eiro, kas nodrošinās pedagogu zemākās darba algas likmes paaugstināšanu no 750 eiro līdz 790 eiro. Tas nodrošinās darba algas paaugstinājumu lielākajai daļai pedagogu, taču augstākās izglītības iestāžu pedagogi tiks diskriminēti. LIZDA aicina ievērot Latvijas Republikas Satversmes 91 panta noteikto: “91.Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas”.

Atgādinām, ka augstākās izglītības iestāžu pedagogiem bija jānodrošina atalgojuma paaugstinājums no 2020.gada 1.janvāra, piešķirot 1,15 milj. eiro, bet valsts budžetā tam netika ieplānots finansējums. Sarunu gaitā ar Izglītības un zinātnes ministriju un MK sēdē LIZDA piedāvāja kompromisa risinājumu, piešķirt 383 777 eiro normatīvajos aktos paredzētajam zemākās darba algas likmes paaugstinājumam no 2020.gada 1.septembra. Diemžēl iepriekšminētais finansējums normatīvo aktu izpildei un vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšanai pret visiem pedagogiem netika piešķirts.

Pamatojoties uz iepriekš izklāstīto, aicinām Jūsu pārstāvēto organizāciju paust atbalstu LIZDA izvirzītajām prasībām par spēkā esošo normatīvo aktu izpildi, kas nosaka atalgojuma paaugstināšanu augstskolu pedagogiem,  nosūtot vēstules par atbalstu LIZDA:

  1. Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei (inara.murniece@saeima.lv, info@saeima.lv),
  2. Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam (vk@mk.gov.lvjanis.patmalnieks@mk.gov.lv),
  3. Izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai (pasts@izm.gov.lv,  Ilga.Suplinska@izm.gov.lv),
  4. Finanšu ministram Jānim Reiram (janis.reirs@fm.gov.lv, pasts@fm.gov.lv),
  5. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājam Arvilam Ašeradenam (arvils.aseradens@saeima.lv, izglitibas.kulturas.komisija@saeima.lv).

Atbalsta vēstuļu nosūtīšanas gadījumā, lūdzam to pārsūtīt arī mums, lai varam informēt sabiedrību.

Aicinām būt vienotiem un neatlaidīgiem, pieprasot ievērot spēkā esošos normatīvos aktus un nodrošināt pedagogiem cienīgu, konkurētspējīgu atalgojumu salīdzinājumā ar citām intelektuālajām profesijām, kas atbilst pedagogu veiktajam darbam un atbildībai, izglītojot un audzinot paaudzi, kas veido Latvijas šodienu un nākotni.

Patiesā cieņā
priekšsēdētāja
I. Vanaga