LBAS logo

LBAS iesniedz ETUC ieteikumus valstu specifiskajām rekomendācijām 2020.gadam

LBAS iesniedza ETUC šādus ieteikumus valstu specifiskajām rekomendācijām Latvijai 2020.gadam. ETUC apkopo dalībvalstu arodbiedrību ieteikumus un nosūta Eiropas Komisijai.

Paldies LIZDA un LVSADA par aktīvu līdzdalību rekomendāciju priekšlikumu izstrādē veselības un izglītības jomā!

  1. Turpināt sociālo partneru iesaisti valsts pasākumu pieņemšanā, lai pārvarētu ar COVID19 saistīto ietekmi, kā arī atbalstīt dinamiskas nozaru koplīgumu pārrunas, lai rastu pielāgotus risinājumus COVID19 skartajām nozarēm. Lai nodrošinātu pieprasījumu pēc COVID19 ārkārtas pasākumiem, saglabāt visu ienākumu līmeņu mājsaimniecību patēriņu, pārskatot bezdarba regulējumu, nodrošinot plašāku un ātru piekļuvi bezdarbnieka pabalstiem, reintegrācijas programmām darba tirgū un patēriņa kredītiem ar zemām procentu likmēm, pieņemot neapliekamo minimumu īpašuma nodoklim, kā arī atkārtoti pārskaitot solidaritātes nodokļu pārdali.
  2. Palielināt valsts tēriņus veselības aprūpei un sociālajai aprūpei, kā arī rīcību saistībā personāla pieejamības drošus līmeņa nodrošināšanu, lai palielinātu sabiedrības veselības un sociālās aprūpes pieejamību, kvalitāti un noturību.
  3. Atbalstīt prasmju fondu izveidi Latvijā (cilvēkkapitāla attīstības instruments), veicinot darba devēju dalību pieaugušo izglītībā un apmācībā un darbinieku motivāciju. Sniegt atbalstu (apmācību, metodisko atbalstu, atjauninātus digitālos resursus) attālinātam mācību procesam. Atbalstīt skolotāja profesijas atjaunošanu, ienākumu paļāvību (konkurētspējīgu atalgojumu) un nodarbinātības drošību. Palielināt valsts finansējumu augstākajai izglītībai un pētniecībai, ieskaitot akadēmiskā personāla un pētnieku konkurētspējīgu atalgojumam.