LBAS logo

LBAS izdotā grāmata “Darba likums ar komentāriem” lasāma tiešsaistē

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir izdevusi grāmatu “Darba likums ar komentāriem”, un 24. februārī notika tās svinīgā atvēršana. Grāmata tapusi, kopīgi strādājot LBAS un Zvērinātu advokātu biroja “BDO Law” juristiem. Izdevuma tapšanu atbalstīja Fridriha Eberta fonds.

Tagad ar šo izdevumu var iepazīties tiešsaistē LBAS mājas lapā www.arodbiedribas.lv, kā arī ZAB “BDO Law”mājas lapāwww.bdolaw.lv.

No LBAS puses pie grāmatas strādāja pieredzējusi un augsta līmeņa ekspertu komanda darba tiesībās – Irēna Liepiņa, Nataļja Preisa un Kaspars Rācenājs. Savukārt no ZAB “BDO Law” – vadošā partnere Vita Liberte, vecākā juriste Liene Blūma, juristi Sintija Platā, Dārta Eglīte un Jānis Ciguzis.

Grāmatas “Darba likums ar komentāriem” atvēršanas pasākumā piedalījās Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks, LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa, ZAB “BDO Law” vadošā partnere Vita Liberte, Fridriha Eberta fonda Baltijas valstīs direktors Peer Krumrey, kā arīLBAS dalīborganizāciju, Tiesībsarga biroja, Augstākās tiesas, Rīgas apgabaltiesas, Valsts darba inspekcijas pārstāvji, mācībspēki no Latvijas Universitātes, augstskolas “Turība” un citi interesenti.

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns, atklājot pasākumu, uzsvēra: “Darba likuma komentāri ir labs avots, kurā mēs varam pārliecināties, kādā virzienā iet darba tiesību izpratnes un piemērošanas attīstības virzieni. Ar pēdējā laika grozījumiem Darba likumā saistībā ar ģenerālvienošanos nozarē esam pavēruši jaunus apvāršņus ne tikai darba tiesību, bet arī sadarbības jomā starp darba devējiem un darba ņēmējiem, esam iedibinājuši Skandināvijas praksi. Ir iekustināta nozaru pašorganizēšanās, jo tas dod labu ne tikai nozarei, bet visai valstij – ir lielāka darba samaksa, lielākas sociālās garantijas darbiniekiem, lielāki nodokļu ieņēmumi, samazināta ēnu ekonomika. Darba likums nozīmē līdzsvaru starp darba devējiem un darba ņēmējiem starp darba tiesībām un pienākumiem, līdzsvars ir ļoti nepieciešams, lai varētu nodrošināt tautsaimniecības konkurētspēju un paaugstināt labklājības līmeni. Par darba tiesību jautājumiem ir nepieciešams izglītot jaunatni, – cilvēks, kas zina savas tiesības un pienākumus, ir labāks darbinieks un darba devējs, nodrošinot tiesisko stabilitāti vispirms savā darba vietā un tad valstī. Mums vēl priekšā svarīgs darbs – Darba likumā ir jāparādās sadaļai par sociālajiem partneriem – to tiesībām un pienākumiem.”

Dr. iur. Irēna Liepiņa, LBAS priekšsēdētāja vietniece: “Jaunajos Darba likuma komentāros ir iekļautas idejas gan individuālo, gan kolektīvo darba tiesību attīstībai Latvijā ar mērķi radīt standartus, ar kuriem gan darba devēji, gan darbinieki varētu lepoties un justies labi Latvijas darba tirgū. Šobrīd mēs varam runāt par ģenerālvienošanās evolūciju Latvijā, arodbiedrību kustības un sociālā dialoga stiprināšanu.  Drošai darba nākotnei ir vajadzīgs Eiropas sociālā dialoga modelis, kas pienācīgi reaģēs uz nodarbinātības izaicinājumiem 21. gadsimtā. Darba likuma

komentāros ir ietvertas jaunākās atziņas no Eiropas un pasaules darba tiesību labākajiem regulējumiem gan darbiniekiem, gan darba devējiem, gan arī valstij un

sabiedrībai kopumā, – piemēram, labākie koplīgumi un industriālo attiecību modeļi Eiropā, Starptautiskās Darba organizācijas esošie un jaunie standarti u.c. Darba likuma komentāros apkopotas ES tiesas, judikatūras un tiesību doktrīnas atziņas. Komentāri būs noderīgi arodbiedrības biedriem, arodbiedrību pilnvarotajām amatpersonām, ekspertiem un juristiem un visiem interesentiem.”

Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks grāmatas atvēršanā uzsvēra, ka Darba likumam drīz būs jau 20 gadu, un daudzas lietas, kas šobrīd ir pašsaprotamas, pirms 20 gadiem tādas nebija, piemēram, darba un ģimenes dzīves līdzsvarošna. I. Alliks teica paldies grāmatas autoriem par to, ka ir iespējams ar svaigu skatu paraudzīties uz lietām, par kurām pirms 15-20 gadiem bija cits priekšstats. Viņš atzina, ka grāmata noteikti ir papildu avots tiem, kas ikdienā strādā ar nodarbinātības, darba tiesību un sociālajiem jautājumiem.

 “10 gadu laikā kopš iepriekšējā “Darba likums ar komentāriem” izdevuma Darba likums ir ticis grozīts 12 reizes. Tas ļoti spilgta parāda, cik dinamiski un ātri attīstās darba tiesības. Turklāt dažādu tehnoloģiju un vispārējā biznesa vides attīstība rada arvien jaunus izaicinājumus, tāpēc tik apjomīgam likumam rakstīt komentārus ir diezgan sarežģīti. Jau tagad var teikt, ka daži no apskatītajiem jautājumiem nav vairs pilnībā aktuāli, un Labklājības ministrijā tiek apspriesti nākamie Darba likuma grozījumi,” savā uzrunā norādīja Tieslietu ministrijas pārstāvis Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomē Sandris Rāgs.

“Gan mūsu biroja pieredze darba tiesību jautājumos, gan arī Valsts darba inspekcijas sūdzību skaits liecina par to, ka šis izdevums ir tik aktuāls kā vēl nekad. Apskatāmo jautājumu loks ir kļuvis vēl plašāks, saturs sarežģītāks, tātad acīmredzot līdz darbiniekiem un darba devējiem jaunumi darba tiesību jomā tostarp jaunākā Darba likuma interpretācija nenonāk tik ātri, cik tiem vajadzētu nonākt. Man ir prieks, ka neskatoties uz nepārtraukto darba tiesību nozares attīstību un regulārajām izmaiņām, mēs spējām noķert īsto brīdi, kad pateikt – komentāriem ir jābūt! Ar milzīgu gandarījumu par paveikto nododam lasītājiem šo unikālo un vienīgo Latvijā pieejamo tik apjomīga satura komentāru katram no Darba likuma pantiem,” pasākuma noslēgumā rezumēja Vita Liberte, BDO Law vadošā partnere.

Sanita Birkenfelde,
LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 29383038