LBAS logo

LBAS padomes sēdē

2023.gada 11.decembrī attālināti notika LBAS padomes sēde, kuras dienas kārtībā bija LBAS revīzijas komisijas vēlēšanas, kā arī tika sniegta informācija par nodokļu reformas pamatnostādņu 2024-2027 izstrādes progresu, par LBAS 2023. gada Darba plāna izpildi un par LBAS Jauniešu padomes 2023. gada Darba plāna izpildi.

LBAS padome uz atlikušo pilnvaru termiņu papildus apstiprināja LBAS Revīzijas komisijā šādus locekļus: Aušru Straumi, Latvijas Aviācijas darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāju; Andreju Umbraško, Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības viceprezidentu; Zinaīdu Mūrnieci, Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodbiedrības valdes locekli.

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns informēja par galvenajiem aspektiem nodokļu reformas pamatnostādņu 2024-2027 izstrādes procesā, īpaši akcentējot LBAS izvirzītos priekšlikumus. LBAS priekšsēdētājs informēja par sarunām ar Progresīvajiem, lai panāktu LBAS priekšlikumu iestrādi tiesību aktos.

LBAS eksperts Mārtiņš Svirskis sniedza prezentāciju un informēja par iniciatīvām 2024.gada budžetam, kā arī par LBAS sagatavotajiem priekšlikumiem:

 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) attaisnotajos izdevumos iekļaut arodbiedrību (LBAS) biedru iemaksas, uzskaitot to kā IIN pārmaksu, kas atgūstama iesniedzot ikgadējo Gada ienākumu deklarāciju;
 • paplašināt IIN atvieglojumus, kas attiecināmi uz ar arodbiedrībām noslēgtos darba koplīgumos atrunātiem darba devēja izdevumiem par darbiniekiem, lai turpinātu veicināt jēgpilnu atbalsta instrumentu paplašināšanu;
 • IIN likuma 8. panta 15. punkta grozījumiem u.c.

Mārtiņš Svirskis informēja par apspriestajiem scenārijiem un LBAS skatījumu par diferencētā neapliekamā minimuma un IIN izmaiņām; kā arī par to, atsāksies darba grupa UIN reformas ietekmes izvērtējumam un scenārijiem.

LBAS vadība sniedza prezentāciju par LBAS 2023.gada Darba plāna izpildi.

LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns informēja par LBAS vadības un ekspertu paveikto:

 • starptautiskā līmeņa sociālā dialoga institūcijās;
 • ETUC, ITUC un reģionālajās arodbiedrību padomēs;
 • ETUC soc. ekonomiskajās komitejās;
 • ETUC darba un arodbiedrību tiesību komitejās;
 • nacionālā līmeņa sociālā dialoga institūcijās;
 • Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejā;
 • Eiropas Semestra ietvaros;
 • saistībā ar minimālās algas direktīvu;
 • saistībā ar darba koplīgumu lomas stiprināšanu;
 • par LBAS padomes un valdes darbu;
 • par tikšanos ar valsts amatpersonām, politisko partiju pārstāvjiem, amatpersonām un darba devējiem;
 • par atbalstu LIZDA un LVSADA protesta akcijām.

LBAS priekšsēdētāja vietniece Gita Oškāja informēja par:

 • LBAS pozīciju, iebildumu un atzinumu sagatavošanā juridisko jautājumu kontekstā, t.sk. TAP portālā, Saeimas komisijās u.c.;
 • rakstus un skaidrojumu gatavošanu, vebināru par darba tiesību aktualitātēm organizēšanu;
 • aktivitātēm darba aizsardzības jomā;
 • sadarbību ar citām arodbiedrību konfederācijām;
 • darbu NTSP un tās apakšpadomēs u.c.

LBAS priekšsēdētāja vietniece Anda Grīnfelde sniedza prezentāciju par LBAS vadības un ekspertu paveikto:

 • LBAS pozīcijas, atzinumu sagatavošanā sociāli ekonomisko jautājumu kontekstā;
 • gatavojot publikācijas;
 • organizējot un piedaloties forumos, diskusijās par sociāli ekonomiskiem jautājumiem;
 • LBAS tautsaimniecības padomes sēdēs;
 • darba grupā par izdienas pensijām;
 • LM SIPKK darba grupās;
 • FM nodokļu politikas pamatnostādņu izstrādes procesā;
 • NTSP un tās apakšpadomēs;
 • LBAS reprezentativitātes un savstarpējās solidaritātes stiprināšanā u.c.

A. Grīnfelde informēja par LBAS iesaisti projektu realizēšanā un atgādināja par LBAS vērtībām.

Par LBAS Jauniešu padomes 2023.gada Darba plāna izpildi prezentāciju sniedza LBAS Jauniešu padomes koordinators Mārtiņš Svirskis, akcentējot dalību Muzeju nakts pasākumā; diskusiju par jauniešu aktivizēšanu un komunikācijas stratēģijām; gada noslēguma pasākumu.

 • Svirskis informēja par jaunatnes konsultatīvās padomes atjaunošanu (IZM); izskatītajiem priekšlikumiem likumprojektam Grozījumi Jaunatnes likumā; LBAS Jauniešu padomes logo izstrādi.

M. Svirskis norādīja uz plānoto arodbiedrību jauniešu sociālo mediju “atsvaidzināšanu” un Jauniešu padomes ieceri uzrunāt studentus.