LBAS logo

LBAS pauž būtiskus iebildumus Ēnu ekonomikas ierobežošanas plānam

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) sniedza savu atzinumu par Finanšu ministrijas izstrādāto Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna 2021.–2022. gadam projektu un izteica vairākus būtiskus iebildumus saistībā ar arodbiedrību lomu šī plāna izstrādē un realizācijā, darba koplīgumiem kā būtisku instrumentu ēnu ekonomikas ierobežošanai un pandēmijas ietekmi uz darba tirgus situāciju.

LBAS savā atzinumā jau atkārtoti vērsa uzmanību, ka būtisks instruments ēnu ekonomikas ierobežošanai ir arodbiedrību kustība un darba koplīgumu slēgšana gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Uzņēmumos, kuros ir noslēgti koplīgumi, ēnu ekonomika, jo īpaši aplokšņu algas un neformālā nodarbinātība, ir būtiski zemāka, nekā uzņēmumos, kuros koplīgumi nav noslēgti.

Lai veicinātu koplīgumu slēgšanu, sociālie partneri vairākkārt ir rosinājuši ieviest atbalsta mehānismus darba devējiem. Līdz šim šādi mehānismi ir ieviesti IIN atvieglojumu formā par ēdināšanas izdevumiem un veselības izdevumiem, kas atrunāti koplīgumā.  Šo mehānismu ir būtiski paplašināt arī uz mobilitātes, izglītības, apdrošināšanas un citiem izdevumiem, kas veicina darbaspēka pieejamību un attīstību, tādējādi nodrošinot gan investīcijas cilvēkkapitālā, gan darbaspēka “izcelšanu” no ēnu ekonomikas.

Ēnu apkarošanā ir aktīvāk jāiesaista arodbiedrības un jāparedz plašāks tiesību loks, piemēram, biedru naudas iemaksu mehānisms var kalpot kā identifikācijas instruments, kas ļauj konstatēt nozarei un profesiju grupām neatbilstošus ienākumus.