LBAS logo

LBAS pieprasa sasaukt NTSP sēdi, aicina politiķus pildīt priekšvēlēšanu solījumus

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) šodien nosūtījusi vēstuli Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, kurā aicina sasaukt Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdi 6. februārī. Sanāksmē LBAS rosina apspriest LBAS iesniegtos priekšlikumus likumprojektā “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam”.

Kā pirmo priekšlikumu LBAS norāda LBAS biedru iemaksu – biedru naudas iekļaušanu iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) attaisnotajos izdevumos, uzskaitot to kā IIN pārmaksu, kas atgūstama, iesniedzot ikgadējo gada ienākumu deklarāciju. LBAS kā viens no nacionālā trīspusējā sociālā dialoga partneriem pārstāv ne tikai biedru intereses, bet arī kopējās darba ņēmēju intereses, veicot labklājības nodrošināšanas funkcijas sabiedrībā. LBAS ir vienīgā arodbiedrību apvienība Latvijā, kura pārstāv darba ņēmēju intereses trīspusējā sociālajā dialogā profesionālās dzīves kvalitātes kontekstā. LBAS ieskatā arodbiedrību biedru iemaksas ir iekļaujamas kā IIN attaisnotais izdevums, kas motivētu līdzdalībai LBAS nozaru arodbiedrībās un potenciāli veicinātu pilsonisko līdzdalību, jo demokrātiska sabiedrība nav iedomājama bez aktīvas iedzīvotāju, tostarp nodarbināto līdzdalības dažādos normatīvo aktu izstrādes procesos. LBAS ieskatā, jo vairāk iedzīvotāju tiks motivēti pilsoniskajai līdzdalībai nevalstiskā sektora organizācijās ar sociālā partnera statusu, jo būs plašāka iespēja panākt lielāku to pārstāvniecību, kas sekmēs plašāku nozaru pārklājumu un līdz ar to arī kvalitatīvāku sociālo dialogu.

Vēl kā būtisku iekļaut likumprojektā par valsts budžetu LBAS uzskata priekšlikumu par IIN atvieglojumu palielināšanu darba koplīgumā noteiktajiem un darba devēja apmaksātajiem izdevumiem – par transportu, dienesta viesnīcu/naktsmītni, vispārējo profesionālo un augstāko izglītību, attiecinot tos arī uz valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās un budžeta iestādēs nodarbinātajiem. Likuma par IIN 8. panta par gada apliekamā ienākuma avotiem 15. punkts nosaka: “No maksātāja ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli, izslēdz darba devēja apmaksātos darba koplīgumā noteiktos darbinieka ēdināšanas izdevumus un ārstniecības izdevumus, ja netiek pārsniegti 480 eiro gadā (vidēji 40 eiro mēnesī) un darba devējs izpilda vairākus nosacījumus.” Lai kompensētu kopējās patēriņa cenu līmeņa izmaiņas, ar IIN neapliekamā summa būtu jāceļ vismaz līdz 960 eiro gadā (80 eiro mēnesī). LBAS aicina Finanšu ministriju un citas iesaistītās puses paplašināt IIN atvieglojumus, kas attiecināmi uz koplīgumos atrunātiem darba devēja izdevumiem par darbiniekiem, lai turpinātu veicināt jēgpilnu atbalsta instrumentu paplašināšanu.

Vēl LBAS rosina darba devēja segto attālinātā darba izdevumu robežas paaugstināt no 30 eiro līdz 50 eiro, paredzot to koplīgumā. Šī LBAS prasība pamatota gan ar straujo inflācijas pieaugumu 2022. gadā, gan ar dažādu pētījumu rezultātiem. Piemēram, Valsts darba inspekcijas tematiskā pārbaude par attālināto darbu (aptaujā atbildes snieguši 7202 respondenti) atklāja virkni problēmu, kuras rada darbs ārpus biroja. Uz vaicāto, vai attālinātajam darbam veltāt vairāk laika nekā strādājot birojā, 34% respondentu atbildējuši apstiprinoši.

Vēl LBAS prasībās iekļauti priekšlikumi par neapliekamā minimuma robežu pārskatīšanu, komandējuma (Latvijas teritorijā) dienas naudas apmēra pārskatīšana un VSAOI atliktās nomaksas problēmas risinājums, kas skar pensionārus, kuri pensionējas VSAOI samaksas termiņa pagarinājuma laikā.

Visi LBAS priekšlikumi likumprojektam “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” nosūtīti Valsts kancelejai, visām ministrijām un Saeimai.