LBAS logo

LBAS stāsta par arodbiedrību ieguvumiem no Latvijas dalības Eiropas Savienībā

2024. gada 22. martā Ārlietu ministrijā norisinājās konference “20 gadi Latvijas dalībai ES un NATO”. Konferences mērķis bija atskatīties uz šo gadu būtiskākajiem notikumiem Eiropas Savienības un NATO ietvaros, analizētu to ietekmi uz Latviju, kā arī celt redzamību par Latvijas dalības Eiropas Savienībā un NATO nozīmi un ieguvumiem dažādās jomās un dažādām sabiedrības grupām.

Arodbiedrības uzsvēra ieguvumu darbiniekiem un arodbiedrības biedriem no dalības ES, kas ietver:

  • LBAS dalību Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC), jo īpaši tās iekšējā koordinācijas mehānismā, kas ļauj Latvijas arodbiedrībām aizstāvēt Latvijas darbinieku intereses ES tiesību aktu veidošanā. Pateicoties dalībai ETUC komitejās un pasākumos, Latvijas darbinieku vajadzības ir ņemtas vērā, piemēram,  tādos tiesību instrumentos, kā direktīva par adekvātu minimālo algu ES, direktīvā par darbu digitālajās platformās, darba samaksas pārredzamības direktīvā, darbinieku norīkošanas direktīvā un citos instrumentos.
  • Latvijas pienākumu tuvināt savas darba tiesības ES sociālo tiesību kumpumam (social aquis), bez kā, Latvijas darba tiesības, visdrīzāk, kļūtu vairāk liberālas un jaunus sociālus pienākumus darba devējiem un valstij ierobežotu budžeta robežas.
  • ES uzraudzības mehānismi, piemēram, ES Semestris, kas laika gaitā ietver uzraudzību arī par sociālajiem indikatoriem. Uzraudzības mehānisms sniedz LBAS iespēju kā sociālajam partnerim norādīt uz sociālās attīstības trūkumiem, ko bieži vien Eiropas Komisija atspoguļo savos ziņojumos un rekomendācijas Latvijai.

Savukārt izaicinājumi ietver joprojām augstu pastāvošo sociālo nevienlīdzību ES un sociālās un ekonomikas konverģences trūkumu. ES joprojām pastāv liela algu atšķirība līdz pat 10 reizēm.

Vairāk: https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/arlietu-ministrs-daliba-eiropas-savieniba-un-nato-ir-labakais-latvijas-lemums-kops-valsts-dibinasanas