LBAS logo

LBAS valdes paziņojums

Latvijas Brīvo arodbiedŗību savienības (LBAS) nostāja  par likumprojektu Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā [21-TA-738]

MK 2021.gada 19. oktobra sēdē plāno izskatīt likumprojektu Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā [21-TA-738], kas būtiski pasliktina darbinieku tiesisko stāvokli, tāpēc LBAS neatbalsta likumprojektu šādu apsvērumu dēļ:

 1. LBAS kategoriski uztur iebildumus pret likumprojektā paredzēto iespēju darba devējam atstādināt no darba bez darba samaksas saglabāšanas nevakcinētu darbinieku (amatpersonu).
 2. LBAS uzsver to, ka pārtraukt vīrusa pārneses ķēdi  var ar citām alternatīvām, darbiniekiem un darba devējiem mazāk sāpīgām, ar darba tiesību līdzsvaru nodrošinošām, sabiedrības labklājību saudzējošākām metodēm, piem., distancēšanās, deguna un mutes aizsegu lietošana, uzņēmumu un nozaru drošības protokoli, regulāra testēšana, saslimušo izolēšana,  stingrāka  robežu kontrole, attālināta darba veikšana.
 3. LBAS izprotot bažas un vēlmi ātrāk sasniegt sabiedrības imunitātes līmeni ar vakcināciju un pārslimošanu, vienlaikus LBAS atbalsta brīvprātīgu vakcināciju un cilvēku pozitīvu motivēšanu.
 4. LBAS prasa nodrošināt, ka inficētām personām vīrusa pārneses iespēju laikā tiek paredzēta izolācija vai pašizolācija, bet nepieļaut cilvēku diskrimināciju liedzot veseliem darbiniekiem (amatpersonām) veikt savus darba pienākums.
 5. Likumprojektā nav noteikts, ka ikvienam darbiniekam (amatpersonai) ir tiesības savus darba pienākumus veikt ne tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, bet arī ar Covid -19 testēšanas sertifikātu vai negatīvu darba devēja organizētu SARS- CoV -2 antigēna noteikšanas testu. LBAS vērš uzmanību, ka ir jānodrošina lētāku testu pieejamība un izmantošanas iespēja.
 6. Likumprojektā ir jānosaka, ka darba devējs, pirms tas pieņem lēmumus, kuri var būtiski ietekmēt darba apstākļus un nodarbinātību, saskaņā ar Darba likuma 11. pantā noteikto, konsultējas ar darbinieku (amatpersonu) arodbiedrību.
 7. LBAS prasa likumprojektā paredzēt īpašu valsts apmaksātu rehabilitācijas programmu, kā arī “zaļo koridoru” pakalpojumu saņemšanai, valsts kompensācijai par ārstēšanos, izmeklējumiem, kopšanas un citām izmaksām no valsts budžeta, ja vakcinētai personai  pēc vakcīnas saņemšanas ir komplikācijas, darbspēju zaudēšana, nāve.
 8. Nav pieļaujams, ka vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu neesamība ir pamats darbinieka atbrīvošanai no darba.
 9. Likumprojekts paredz būtisku darbinieka tiesiskā stāvokļa  pasliktinājumu, jo piešķir tiesību darba devējam maksāt mazāku atlaišanas pabalstu (tikai vienu mēnešalgu) nekā ir noteikts Darba likuma 112. pantā vai Atlīdzības likuma 17.pantā.
 10. Likumprojekts neparedz iespēju darbiniekam, kurš nevēlas vakcinēties izbeigt darba attiecības nekavējoties un saņemt atlaišanas pabalstu, kā tas ir noteikts piemēram, Darba likuma 100.panta piektajā daļā.

Papildus LBAS uztur jau 15.10.2021 izteiktos konceptuālos iebildumus[1] par Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

LBAS  priekšsēdētājs
E.Baldzēns


 1. https://arodbiedribas.lv/news/lbas-vestule-ministru-kabinetam-un-saeimai-prasa-mainit-rikojumu-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu-kategoriski-iebilst-pret-iespeju-atstadinat-no-darba-bez-darba-samaksas-nevakcinetu-darbinieku/