LBAS logo

LBAS valdes sēdē

31. janvārī notika LBAS valdes sēde. Tajā tika diskutēts par LBAS pozīciju par arodbiedrības biedra iemaksu noteikšanu  kā iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnotos izdevumus, par LBAS mācību centru, kā arī tika apstiprināti LBAS pārstāvji  Reģionālās attīstības trīspusējās sadarbības apakšpadomē  (RATSA) un Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomē (DLTSA). LBAS dalīborganizācijas  tika  informētas par to,  ka arī šogad 18. maijā Arodbiedrību nams piedalīsies Muzeju nakts norisē, un aicinātas tajā piedalīties.  

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns, informējot par LBAS pozīciju par arodbiedrības biedra iemaksu noteikšanu  kā iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnotos izdevumus, norādīja, ka jautājums jāskata arī kontekstā ar darba koplīguma lomas paaugstināšanu – attiecināšanu uz arodbiedrības biedriem un nosakot, ka koplīgumu slēdz arodbiedrība.

LBAS eksperts Mārtiņš Svirskis sniedza prezentāciju par arodbiedrību priekšlikumiem arodbiedrību biedra iemaksu noteikšanai  kā iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnotajiem izdevumiem:

  • LBAS (nacionālā līmeņa sociālā partnera) biedru maksu noteikt kā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnotos izdevumus (1.variants);
  • iesniedzot ienākumu deklarāciju, no IIN novirzāma daļa nodokļu maksātāja izvēlētai organizācijai 1% apmērā (2.variants).

Diskusiju ietvaros tika aktualizēts arī nodokļu atbalsta mehānisma potenciāls (3. variants).

Prezentācijas gaitā radās vairāki jautājumi:

  • vai biedru naudas attaisnoto izdevumu mehānisms ir pietiekoši motivējošs un nodrošina biedru piesaisti un noturēšanu?
  • ņemot vērā no VID saņemtās atmaksas apmēru, vai atmaksātos potenciāli ieguldītie administratīvie izdevumi, gan arodbiedrību, gan VID un darba devēju puses?
  • vai kapacitātes celšana caur IIN novirzīšanas mehānismu nedotu arodbiedrībām iespēju lielākus resursus novirzīt biedru piesaistei?

Pēc plašām diskusijām valde nolēma aicināt dalīborganizācijas 1 mēneša laikā izskatīt šos priekšlikumus savās lēmējinstitūcijās un iesniegt LBAS savus lēmumus.