LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 12. līdz 16. aprīlim

12.04. plkst. 10.00 ETUC darba grupā par minimālo algu piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

12.04. plkst. 12.00 Publiskā iepirkuma likuma darba grupā piedalās LBAS jurists K. Rācenājs.

12.04. ETUC darba grupā par koplīguma pārrunām pašnodarbinātām personām piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

13.04. plkst. 10.00 Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē par grozījumiem Darba likumā piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS jurists K. Rācenājs un LBAS eksperte N. Preisa.

13.04. MK sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

14.04. plkst. 12.00 Stratēģiskajā vadības grupā piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins.

14.04. plkst. 12.00 izglītojošais pasākums/ lekcija darba aizsardzībā profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Piedalās LBAS darba aizsardzības konsultants M. Pužuls un aktivitātes koordinatore S. Birkenfelde. Lekcijas notiek Valsts darba inspekcijas Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001)  ietvaros.

14.04. ĀM Vecāko amatpersonu sanāksmē piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

14.04. plkst. 13.00 Komunikācijas seminārs/ apmācības par video veidošanu LBAS dalīborganizāciju pārstāvjiem.

14.04. plkst. 14.00 Valsts izglītības satura centrā projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” sadarbības partneru sanāksme, piedalās – L. Romele un A. Bondare.

14.04. plkst. 15.30  Kultūras ministrijas Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes sēdē piedalās A. Placāne.

15.04. plkst. 10.00 sanāksme ar Eiropas arodbiedrību konfederāciju un Eiropas Komisiju, sociālo partneru uzklausīšana par mikroapliecinājumiem un individuālajiem mācību kontiem, piedalās – L. Romele.

15.04. ITUC/ PERC konferencē par attālināto darbu piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

15.04. plkst. 10.00 Finanšu ministra vadības grupā piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

15.04. plkst. 10.00 izglītojošais pasākums/ lekcija darba tiesībās profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Piedalās LBAS darba tiesību konsultants K. Rācenājs un aktivitātes koordinatore S. Birkenfelde. Lekcijas notiek Valsts darba inspekcijas Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001)  ietvaros.

15.04. plkst. 15.00 tikšanās ar IZM un LDDK par prasmju fondiem, piedalās – L. Romele.

15.04. plkst. 15.00 projekta “LBAS divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” koordinatoru sanāksme.

16.04. plkst. 10.30 EESK Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētās nodaļas sanāksme, piedalās – LBAS eksperte.

16.04. ETUC Preses un kampaņu komitejas sanāksmē piedalās LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste S. Birkenfelde.

16.04. plkst. 12.30 sagatavošanās sanāksmē Covid-19 ierobežošanas stratēģiskās vadības grupas sēdei piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

16.04. plkst. 13.00 Covid-19 ierobežošanas stratēģiskās vadības grupas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.