LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 14. līdz 18. decembrim

14.12. plkst. 9.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma tematiskā diskusija par nevienlīdzību, piedalās – LBAS eksperte.

14.12. plkst. 15.00 starpinstitūciju saskaņošanas sanāksme par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumos Nr.264 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”” (VSS – 875), piedalās – L. Romele.

14.12.-15.12. Eiropas nodarbinātības iestādes  Ieinteresēto personu grupas sēde, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

15.12. plkst. 10.30 LBAS Projektu vadītāja L.Liekna ETUC Sociālā dialoga apakšgrupas sanāksmē piedalās LBAS projektu vadītāja L. Liekna.

15.12. plkst. 14.30 LBAS nozaru koordinatoru un LBAS ekspertu sanāksme īstenotā ESF projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” (Nrs.3.4.2.2/16/I/002) ietvaros.

16.12. plkst. 10.00 Seminārā Nozaru ekspertu padomēm (NEP) piedalās LBAS speciāliste S. Birkenfelde.

16.12. ETUC Koplīgumu pārrunu un algu komitejas sēde, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

16.12. LM un sociālo partneru saruna/ diskusija par sociālo pamatnostādņu projektu, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

16.12. (attālināti) PERC seminārs par darba aizsardzību un veselību pandēmijas laikā. Piedalās LBAS speciālisti.

16.12. (attālināti) SDO ACTRAV seminārs par COVID-19 un arodbiedrību lomu pārejas periodā. Piedalās LBAS tautsaimniecības eksperts M. Svirskis.

17.12. plkst. 11.00 LBAS Valdes sēde (attālināti).

17.12. plkst. 11.00 EESK Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētās nodaļas sanāksme (attālināti), piedalās – L.Romele.

18.12. plkst. 10.00 Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēde (attālināti). Piedalās LBAS vadība un LBAS dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

18.12. Būvniecības nozares Ģenerālvienošanās pušu komiteja, piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperte N. Preisa.

18.12. plkst. 11.00 EESK Ārējo attiecību specializētās nodaļas sanāksme (attālināti), piedalās – LBAS eksperte.