LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 2. līdz 6. decembrim

2.12. plkst. 10.00 Ministru kabinetā – pirms NTSP sēdes tikšanās ar Mnistru prezidentu K. Kariņu par NTSP dienas kārtības jautājumiem. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

2.12. plkst. 12.00 Saeimā – tikšanās ar deputāti I. Voiku par lobēšanas likumu. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un jurists K. Rācenājs.

3.12. plkst. 10.00 Saeimā – Sociālo un darba lietu komisijas sēdē piedalās L. Romele. Darba kārtībā: likumprojekts Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”; likumprojekts Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”.

3.12. plkst. 11.00 Latvijas Universitātē – konference “Latvija OECD starptautiskajos pētījumos PISA 2018 un TALIS 2018 – jaunākie rezultāti”, piedalās – L. Romele.

3.12. plkst. 10.00 Ministru kabinetā – NTSP sēde. Darba kārtībā: par Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējās sadarbības apakšpadomes nolikuma apstiprināšanu; par Nacionālā attīstības plāna 2027 izstrādes progresu; par administratīvi teritoriālo reformu. Piedalās LBAS vadība un dalīborganizāciju pārstāvji.

3.12. plkst. 14.00 Valsts izglītības satura centrā – projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” sadarbības partneru sanāksme, piedalās – L. Romele un A. Bondare.

4.12. plkst. 14.00 Rīgā, Ārlietu ministrijā – diskusija par Latvijas pozīciju decembra Eiropadomē. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

4., 5.12. Helsinkos – LBAS projektu vadītāja L. Liekna piedalās Eiropas Komisijas organizētā ESF komitejas sanāksmē.

4.12. Rīgā, konferenču zālē ALTUM, Doma laukumā 4 – LBAS ESF projekta “Latvijas Brīvo ardobiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” (Nr.3.4.2.2/16/I/002) ietvaros notiek konference “Ieguldījums cilvēkkapitālā: sociālo partneru prasmju fondi Eiropā”.

5.12. LAKRS padomes sēdē un LPDA informatīvajā dienā piedalās un par grozījumiem Darba aizsardzības likumā informē LBAS darba aizsardzības speciālists M. Pužuls.

6.12. plkst. 10.00 Labklājības ministrijā – saskaņošanas sanāksme par “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75″, piedalās – L. Romele.

6.12. LLPNA valdes sēdē piedalās un par grozījumiem Darba aizsardzības likumā informē LBAS darba aizsardzības speciālists M. Pužuls.