LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 20. līdz 24. maijam

21.-24.05. Vīnē, Austrijā – Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) 14. kongress. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa un LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

19.-21.05. Briselē, Beļģijā – otrajā izglītības forumā par Padomes ieteikuma “Prasmju pilnveides ceļi – jaunas iespējas pieaugušajiem” īstenošanu un nākotnes redzējumu piedalās LBAS eksperts.

21., 22.05. Briselē –  darba grupās: Eiropas Nodarbinātības iestādes padomdevēju grupas sanāksmē (21.05.) un  Eiropas Komisijas darba grupas sēdē par pārskatītas darbinieku norīkošanas direktīvas ieviešanu piedalās LBAS eksperte N. Mickeviča.

22.05. AS “Latvijas finieris” seminārā par grozījumiem Darba likumā un Trauksmes celšanas likumu informē LBAS jurists K. Rācenājs.

22.,23.05. Tallinā, Igaunijā – seminārā par kvalifikāciju kredītpunktu sistēmu un validāciju piedalās LBAS eksperts.

22.-24.05. Valsts kancelejā – NAP izstrādes darba grupās piedalās LBAS un dalīborganizāciju deleģētie speciālisti:

23.05. prioritātē “Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība” piedalās LPDA priekšsēdētāja I. Lāčauniece.

24.05. Briselē – EESK REX sekcijas sanāksmē piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.