LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 23. līdz 26. aprīlim

23.04. plkst. 10.00 Rīgā, Arodbiedrību namā – diskusija par Eiropas mēroga privāto pensiju produktu ietekmi uz ES kapitāla tirgiem un pensiju ilgtspēju. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS speciālisti.

23.04. Latvijas Pašvaldību savienībā – LBAS jurists K. Rācenājs kopā ar Valsts kancelejas pārstāvi videokonferencē stāsta par “Trauksmes celšanas likumu”.

23., 24.04. Briselē – EESK izpētes grupas sanāksme atzinumam SOC/616 par ES dienaskārtību 2020-2030 cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un SOC sekcijas sanāksme. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

24.04. plkst. 9.00 Saeimā – Eiropas lietu komisijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa. 

24.04. plkst. 10.00 Vidzemes plānošanas reģiona nun Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības organizētais seminārs “Pieaugušo izglītības reģionu attīstībai un konkuretspējai”, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

25.05. plkst. 10.00 diskusijā „Darbaspēks Latvijā – kā saskaņot nākotnes vajadzības ar šodienas realitāti?”, piedalās – LBAS eksperte.

25.04. plkst. 13.00 LDDK nozaru ekspertu padomju priekšsēdētāju sanāksme, piedalās LBAS eksperte L.Romele.

25.04. plkst. 12.30 Rīgas Stradiņa universitātē – konference “Tiesiskās sistēmas aktuālās problēmas”, piedalās LBAS vadība un speciālisti. Sekcijā “Arodbiedrību loma darba tiesisko problēmu risināšanā mūsdienās uzstājas: I. Liepiņa – “Ģenerālvienošanās evolūcija Latvijā”; N. Preisa – “Arodbiedrību tiesības un to piemērošana mūsdienu darba pasaulē”; I. Vanaga – “Augstākās izglītības mācībspēku cienīgs darbs”; M. Pužuls – “Arodbiedrība un darba aizsardzība”; L. Romele – “Sociālais dialogs -sadarbības mehānisms darba tiesiskajās attiecībās, tā izaicinājumi”;  D. Tarasova – “Disciplinārsods (rājiens, piezīme) darba tiesiskajās attiecības, tā piemērošana un problemātika”; 10 K. Rācenājs –”Darba līguma uzteikums darbiniekam arodbiedrības biedram-ar ko jārēķinās darba devējam” u.c.

25.04. Karjeras attīstības atbalsta sistēmas sadarbības padomes sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

26.04. plkst. 12.00 Rīgā, Arodbiedrību namā – LBAS Dzimumu līdztiesības padomes sēde kopā ar LM pārstāvjiem.