LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 23. līdz 27. septembrim

23.09. plkst. 12.00 Finanšu ministrijā – NTSP Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes sēde. Darba kārtībā – aktuālā informācija par likumprojekta “Par valsts budžetu 2020.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam” sagatavošanu.  Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

24.09. plkst. 11.00 LBAS – lekcijas-izglītojošs pasākums Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem – konkursa PROFS 2019 dalībniekiem. Piedalās LBAS darba aizsardzības konsultants M. Pužuls un LBAS darba tiesību konsultants K. Rācenājs.

24.09. plkst. 15.00 Labklājības ministrijā – NTSP Sociālās drošības apakšpadomes sanāksme. Darba kārtībā: informācija par LM likumprojektiem uz budžeta likumprojektu paketi 2020.gadam. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa un dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

23.09.-25.09. Zagrebā – Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) augsta līmeņa konference par sociālo drošību un projekta SociAll Uzraudzības komiteja, piedalās – LBAS eksperte.

25.09. plkst. 11.00 Ministru kabinetā – Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

25.09., 26.09. Briselē – EESK 546.plenāsesija: Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs David Maria SASSOLI iepazīstinās ar EP prioritātēm, bet debatēs par ekonomisko un monetāro savienību un Eiropas pusgadu piedalīsies Valdis Dombrovskis, EK priekšsēdētājas vietnieks. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A.Ābeltiņa.

25.-25.09. Briselē – ETUC Preses, komunikāciju un kampaņu pastāvīgās komitejas sēdē piedalās LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste S. Birkenfelde.

26.09. plkst. 9.00 Ekonomikas ministrijā – Konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēde. Piedalās LBAS vadība un dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

26.09. plkst. 10.00 Ministru kabineta ēkā – Nacionālās attīstības padomes sēde. Darba kārtībā: jautājumi, kas saistīti ar NAP2027 1.redakciju un tās nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un 2021.-2027.gada plānošanas periodam nepieciešamo pamatnostādņu projektu izstrādi. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

27.09. plkst. 10.00 Ministru kabinetā – Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēde.

27.09. plkst. 10.30 Labklājības ministrijā – Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas (SIPKK) sēde. Darba kārtībā: Projekta “Jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumprojekti)” (iztikas minimuma grozs) progresa ziņojums; informācija par Veselības ministrijas pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķu ieviešanas progresu, kas īpaši mērķēti uz sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām, un īstenoto projektu ietekmi uz šo iedzīvotāju grupu situācijas uzlabošanos u.c. Piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

27.09. plkst. 10.30 – 12.30 viesnīcā “Roma”, Rīgā – tikšanās ar Norvēģijas Civildienesta arodbiedrības (NTL) delegāciju. 60 cilvēku delegācijā būs pārstāvji no Norvēģijas valdības drošības un pakalpojumu valsts aģentūrām, kas atrodas Oslo. Dalībnieki ieinteresēti Latvijas arodbiedrību darba organizātoriskajā sistēmā. Piedālās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A.Ābeltiņa un LBAS priekšsēdētāja vietniece I.Liepiņa.