LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 27. līdz 31. janvārim

27.01. plkst. 11.00 Labklājības ministrijā – starpinstitūciju saskaņošanas sanāksme par grozījumiem Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, piedalās LBAS eksperte.

28.-30.01. Briselē – apmācību kursi par arodbiedrību prioritātēm attiecībā uz bezdarbnieku tiesībām, piedalās LBAS eksperte.

28., 29., 30.01.  Briselē – EESK SOC, REX, Eiropas Semestra grupas 9. sanāksme. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

29.01. plkst. 10.00 Saeimā – Sociālo un darba lietu komisijas sēdē par “Latvijas dzelzceļa” restrukturizāciju un darbinieku skaita samazināšanu piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

29.01. plkst. 11.00 Arodbiedrību namā Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 2. stāva zālē – izglītojošs pasākums – lekcija profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, konkursa PROFS dalībniekiem par darba tiesību un darba drošības jautājumiem. Piedalās LBAS darba tiesību konsultants K. Rācenājs, LBAS darba aizsardzības speciālists M. Pužuls un LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste, konkursa PROFS koordinatore S. Birkenfelde.

29.01. plkst. 13.00 ESF projekta  “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” LBAS koordinatoru sanāksme.

30.-31.01. Rīgā – LBAS partnerībā īstenotā Eiropas Komisijas projekta “Initiating of activities for implementation of the Autonomous Framework Agreement on Active Ageing and an Inter-Generational Approach” Nr. VS/2019/0007 partneru uzraudzības sanāksme. Sanāksmē piedalīsies projektu vadītāja L. Liekna un projekta eksperte I. Semjonova.

31.01. plkst. 9.00 RTU – diskusija “Rīcībpolitika – Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021. -2027. gadam”, piedalās LBAS projekta koordinatore A.Bondare.

31.01. plkst. 14.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā – Karjeras attīstības atbalsta sadarbības padomes sanāksme, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

31.01. Briselē – ETUC Koplīgumu komitejā piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.