LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 7. līdz 11. oktobrim

7.10. plkst. 15.00 Izglītības un zinātnes ministrijā – sanāksme par pieaugušo izglītību, piedalās – L. Romele un A. Bondare.

8.10. plkst.14:00 Valsts izglītības satura centrā projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” sadarbības partneru sanāksme, piedalās – L.Romele un A.Bondare.

8.10. plkst. 10.00 Ārlietu ministrijā – Darba grupas Latvijas nacionālo pozīciju izstrādei par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu (2021.–2027. gads) sanāksme. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

9.10. Helsinkos – EESK Darba ņēmēju grupas ārkārtas sanāksme. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

8.10. Briselē – ETUC darba grupas “Aktīva darba tirgus politika mūsdienu darba tirgiem” tikšanās, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

9.10. Briselē – Eiropas sociālo partneru konference “Industriālāsbāzes stiprināšana Eiropā”, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

10.10. Briselē – ETUC Koplīgumu pārrunu un algu koordinēšanas komitejas sēde, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

10.10. Briselē – ETUC Nodarbinātības un Iekšējā tirgus likumdošanas komitejas sēde, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

10., 11.10. Tallinā – Igaunijas Arodbiedrību konfederācijas EAKL 8.kongress. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

11.10. plkst. 11.00 Izglītības un zinātnes ministrijā – Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 8.5.1., 8.5.2. un 8.5.3. projektu uzraudzības padomes sēde, piedalās – L. Romele.