LBAS logo

Noslēgta ģenerālvienošanās stikla šķiedras nozarē

2024. gada 5. aprīlī Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība (LIA) ar VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA  AS ir noslēgusi Stikla šķiedras nozares ģenerālvienošanos.

LIA, iniciējot nozares ģenerālvienošanās slēgšanu Stikla šķiedras nozarē, vēlējās panākt lielāku izpratni darbinieku un darba devējiem svarīgu jautājumu, kā arī darba gaitā radušos problēmjautājumu kopīgai risināšanai un diskusijas  virzīšanai un uzturēšanai likumdošanas izmaiņām valstī, uzsver LIA priekšsēdētāja Rita Pfeifere. Ģenerālvienošanās slēgšana ir vēl viena sociālā dialoga platforma, kurā runāt par darbinieku labbūtību, izprast darba devēju iespējas un, vēršoties pie valsts puses, risināt tādus jautājumus kā nodokļi, darba aizsardzība, gadiem risinātie produktivitātes un ar to saistītie atalgojuma jautājumi u.c.

LIA priekšsēdētāja Rita Pfeifere: “Nu, jau atkārtoti slēdzot ģenerālvienošanos, esam izpratuši, kā valsts varētu iesaistīties nodarbinātības problēmas risināšanā un tur, kur ir atbildīga un pilnīgi legāla nodarbinātība ar godīgu visu nodokļu nomaksu un noslēgts koplīgums ar tikpat atbildīgu darbiniekus pārstāvošu arodbiedrību, tad šajā koplīgumā iekļautās izmaksas netiktu apliktas ar nodokļiem, piemēram, papildu izmaksas, kas rodas, darbiniekus vedot uz darbu un atpakaļ, dāvanas darbiniekiem par ilggadēju darbu līdz 100 eiro, mazuļa pūriņa nauda, pirmā skolas diena u.c.”

Daces Purmale, VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA  AS personāldaļas vadītāja: “Esam atkārtoti noslēguši Stikla šķiedras nozares ģenerālvienošanos – šis ir kā jumta dokuments, kas simbolizē uzņēmuma un LIA savstarpēju sadarbību un kopīgu interešu virzību. Abām pusēm lielākā vērtība ir darbinieki, tāpēc sadarbojoties vēlamies gan radīt lielāku drošības garantu mūsu nozares darbiniekiem, gan kopīgi virzīt jautājumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem likumdošanā. Jau iepriekšējās ģenerālvienošanās ietvaros aizvadījām vairākas interesantas tikšanās sociālā dialoga ietvaros un esam apņēmušies arī turpmāk tikties, lai abpusēji apmainītos ar aktualitātēm, lielākajām problēmām un sasniegumiem. Noslēdzot Stikla šķiedras ģenerālvienošanos, mēs no nozares puses garantējam, ka saviem darbiniekiem maksāsim augstāku atalgojumu par valsts noteikto minimālo algu, nosakot atalgojuma minimumu trīs kvalifikācijas līmeņos. Savukārt LIA ir mūsu partneris, lai aktualitātes un ierosinātos grozījumus likumdošanā nodotu valsts lēmējinstitūcijām. Ģenerālvienošanās mums palīdzēs risināt darba spēka trūkuma problēmu, jo līdz ar izmaiņām likumdošanā beidzot varēsim trešo valstu pilsoņus nodarbināt ar vienādu darba samaksu ar mūsu vietējiem iedzīvotājiem. Mēs novērtējam, ka tikām uzrunāti uz šādu savstarpēju sadarbību, un, tikai apvienojoties un ejot kopīgu ceļu visām iesaistītajām pusēm, mēs varam sasniegt kopīgu mērķi un dzirdīgas ausis!”