LBAS logo

NTSP: sociālie partneri un valdība nodrošina stabilitāti, izaugsmi un sociālo mieru tālākai valsts attīstībai

21. decembrī notika Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) organizēta šīs valdības svinīgā Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēde, kurā piedalījās valdības sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un ministri.

Uzrunājot valdības sociālos partnerus, Latvijas Republikas ministru prezidents Māris Kučinskis uzsvēra – “Trīspusējā sadarbība starp valdību, darba devējiem un darba ņēmējiem pēdējo gadu laikā ir pacelta vēl nebijušā līmenī. Varu droši teikt, ka valdība nevar efektīvi strādāt bez saviem partneriem un otrādi. Sociālā dialoga attīstībā ir izdarīts daudz, un turpmāk ir svarīgi šajā jomā neatkāpties ne soli.”

Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents Vitālijs Gavrilovs: “LDDK kā valdības sociālais partneris augstu novērtē līdzšinējo sadarbību un sociālo dialogu ar Ministru prezidenta Māra Kučinska vadīto valdību. Pēdējo trīs gadu kopīgais darbs ir veicinājis Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgu izaugsmi, produktivitātes un nodarbinātības pieaugumu, kā arī vidējās darba algas kāpumu. Ir ļoti būtiski nodrošināt valstī sociālo mieru un stabilitāti, tas lielā mērā iespējams veidojot sociālo dialogu, kas nostiprināts nozaru koplīgumos. Lai to sasniegtu jāievēro prioritātes – konkurētspējas stiprināšana, labvēlīga investīciju klimata veicināšana un finanšu sektora stabilitāte un attīstība. Kā arī apzināties, ka kopsaucēju rašana un kompromisu māksla ir izšķiroša gan sociālā dialoga, gan politiskajā lēmumpieņemšanā.”

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Ļoti nozīmīga ir sociālā dialoga un sociālo partneru loma sabiedrībai līdzsvarotu un efektīvu lēmumu pieņemšanā. Nacionālā trīspusējā sadarbības padome (NTSP) ir lieliska platforma, lai vienotos un atrastu risinājumu, kas nodrošina progresīvu virzību un interešu līdzsvaru. Viens no jautājumiem, kura izskatīšanā NTSP ir aktīvi jāiesaistās, ir Nacionālais attīstības plāns nākamajiem septiņiem gadiem, jo ir svarīgi redzēt reformu un attīstības galveno virzienu. Ir svarīgi turpināt iesāktās reformas izglītībā un veselības aprūpē, vienlaikus domājot par citu valsts un pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas kāpumu, ko savukārt var risināt arī ar uzņēmuma koplīgumu un nozares ģenerālvienošanos.”

Valdības sociālie partneri vienojās par stratēģiskajiem principiem un prioritātēm jaunajai valdībai:

  1. Strādāt saskaņā ar Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam (Latvija 2030), kas nosaka Latvijas izaugsmes modeli, veicināt Nacionālajā attīstības plānā 2020.gadam (NAP2020) paredzēto ekonomikas izrāvienu un turpmāku iedzīvotāju labklājības pieaugumu un savā darbībā balstīties uz valdības un sociālo un sadarbības partneru 2016.gada 9. augustā parakstīto Vienošanās protokolu par kopīgi veicamajiem darbiem;
  2. Veicināt sociālo partneru (darba devēju un darba ņēmēju pārstāvju) un pilsoniskās sabiedrības iesaisti konsultāciju procesā un lēmumu pieņemšanā, izmantojot sociālā dialoga ietvaru;
  3. Stiprināt Latvijas konkurētspēju, reputāciju un veicināt ārējās ekonomiskās attiecības;
  4. Veicināt labklājību un dzīves kvalitātes pieaugumu ikvienam iedzīvotājam.