LBAS logo

Par jauniešu iesaistīšanu arodbiedrībās, izpratnes veicināšanu un iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesos

LATVIJAS BRĪVO ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBAS

9. kongresa

REZOLŪCIJA

Laikā kad arodbiedrību biedru skaits turpina samazināties un vidējais biedru vecums palielinās, LBAS jauniešu padome ir pārliecināta, ka vienam no galvenajiem arodbiedrību mērķiem ir jābūt jauniešu lomas arodbiedrību darbā stiprināšanai un iespējas došanai jauniešiem iesaistīties LBAS darbā.

LBAS arodbiedrību jauniešu padome ir pārliecināta, ka arodbiedrību autoritātes nostiprināšana un jaunu biedru iesaistīšana sasaistāma ar stingru stratēģisku virzienu attiecībā uz arodbiedrības darbību un nākotnes perspektīvām. Jauniešu iesaistīšana arodbiedrībās ir būtiska arodbiedrību pārstāvniecības un ilgtspējas uzlabošanai. Mūsdienu jaunās nodarbinātības formas un digitalizācija ir nopietns izaicinājums arodbiedrībām uzrunājot potenciālos biedrus, tāpēc ir jārada interesanta, saprotama informācija un piedāvājumi, lai rastos interese iesaistīties arodbiedrībās. Arodbiedrību Jauniešu padomi var izmantot kā platformu, kur pilnveidoties, iegūt informāciju, jaunu pieredzi un domubiedrus vietējā un Eiropas līmenī.

Arodbiedrības dienas kārtībā ir jāiekļauj izaicinājumi, ar kuriem sastopas jaunieši, un jauniešu vajadzības.

LBAS 9. Kongress nolemj:

  • pievērsties izaicinājumiem, ar kuriem sastopas jaunieši darba tirgū. Izveidot īpašas politikas un normatīvo aktu iniciatīvas, lai vēl efektīvāk veicinātu viņu tiesības, atvieglotu viņu piekļuvi darba tirgum un kvalitatīvām un vidi saudzējošām darbavietām. Izstrādāt politiku tādos jautājumos kā mācekļa prakse, stažēšanās, bezdarbs jaunatnes vidū, darbs nedrošos apstākļos, darbs platformu uzņēmumos, jauniešu algas, nulles stundu līgumi, diskriminācija;
  • sekmēt gados jaunu biedru piesaisti un sniegt atbalstu, piedāvājot mentorēšanu un izaugsmes vadību, nodrošinot zināšanu nodošanu un iesaistot apmācībās, ko nodrošina arodbiedrība;
  • veidot LBAS dalīborganizācijās sociālā dialoga praksi, kurā tiek identificēti jaunie līderi un aktīvisti, kas tiek iesaistīti sociālā dialoga procesā, un jo īpaši darba koplīgumu slēgšanā. LBAS dalīborganizācijām sniegt atbalstu LBAS Jauniešu padomei un apņemties atbalstīt jauniešiem paredzētās aktivitātes un iniciatīvas. Deleģēt jaunieti pārstāvniecībai LBAS Jauniešu padomē un tās organizētajām apmācībām gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, kā arī iesaistīties LBAS Jauniešu padomes aktivitātēs un ar jaunatnes politiku saistīto nostāju veidošanā un izstrādē;
  • veicināt drošu nodarbinātību un godīgu konkurenci darba tirgū, jaunu nodarbinātības formu attīstības kontekstā. Atbalstīt jauniešu iesaisti tiesiskā regulējuma sakārtošanā, kas saistīts ar platformu darbinieku nodarbinātību gan lokālā, gan starptautiskā līmenī.