LBAS logo

Par Valdības rīcības plānā ietvertajiem Labklājības ministrijas pasākumiem

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) 2023. gada 17. oktobrī nosūtīja Labklājības ministrijai priekšlikumus Valdības rīcības plānam (VRP). LBAS pozitīvi vērtē VRP pasākumu un to sasniedzamo rezultātu atbilstību Nacionālajam attīstības plānam (NAP) un rosina nodrošināt VRP atbilstību ES Padomes rekomendācijām Latvijai un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, izstrādājot īstenošanas mehānismu un sasaistot ES rekomendācijas un ANO mērķus ar valsts budžeta veidošanas procesu.

Kopumā LBAS priekšlikumus LM ņēma vērā, bet turpmākais VRP sagatavošanas process tiks apspriests NTSP sanāksmē 2023.gada 6. novembrī.  

LBAS rosināja papildināt VRP ar jauniem rīcības plāna pasākumiem:

  • vienlaikus ar minimālās algas pārskatīšanu tiek regulāri veiktas neapliekamā minimuma izmaiņas;
  • ratificēt ANO Starptautiskās Darba organizācijas konvencijas Nr.190 “Konvencija par vardarbības un uzmākšanās apkarošanu darba vidē”.

LBAS aicināja papildināt VRP ar jauniem darbības rezultātiem:

  • pārskatīti priekšlaicīgas pensionēšanas nosacījumus;
  • nodrošināt arodbiedrības pārstāvju līdzdalību nelaimes gadījumu izmeklēšanā;
  • iesniegts Likumprojekts par SDO konvencijas Nr.190 “Konvencija par vardarbības un uzmākšanās apkarošanu darba vidē” ratifikāciju;
  • nodrošināts atalgojuma pieaugums Valsts sociālās aprūpes centru darbiniekiem visām amatu grupām ne mazāk kā 10% katru gadu, ņemot vērā amatam nepieciešamo kvalifikāciju, atbildības pakāpi, aprūpējamo klientu profilu;
  • streika pieteikšanas procedūras vienkāršošana un atbildības par streika un arodbiedrību tiesību pārkāpumiem pilnveidošana.

LBAS lūdza precizēt VRP, papildinot ar vārdiem (papildinājumi izcelti treknrakstā):

  • izstrādāt atbalsta programmu jauniešu iesaistei, vecāka gadagājuma nodarbināto noturēšanai darba tirgū un “sudraba ekonomikas” veicināšanai, paredzot tādus praktiskus atbalsta pasākumus uzņēmumos kā darba vides pielāgojumi, atbalsts darba devējiem nepieciešamo darba organizācijas un darba metožu izmaiņu veikšanai un darba vides pielāgošanai ilgākam un veselīgākam darba mūžam, individuālo un kolektīvo darba aizsardzības līdzekļu iegādei.
  • sadarbībā ar sociālajiem partneriem izvērtēt nepieciešamību pilnveidot darba tiesisko attiecību regulējumu, tai skaitā attiecībā uz darbinieka tiesībām neveikt darba pienākumus un uzteikt darba līgumu darba samaksas neizmaksas gadījumā.

Vienlaicīgi LBAS vēlējās precizēt divus VRP darbības rezultātus “Mainīts vecāku pabalsta finansēšanas avots” un “Vienlaikus ar valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumu pieaugumu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes samazināšanu tiek ieviesti pasākumi, kas kompensē ietekmi uz valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, nodrošinot valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ilgtspēju”, prasot LM paskaidrot iecerētās izmaiņas detalizētāk.