LBAS logo

Pieejamais atbalsts COVID-19 laikā

 • Dīkstāves pabalsts uzņēmumu darbiniekiem un pašnodarbinātajiem 75% apmērā (mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem – 50 procentu apmērā no vidējiem ieņēmumiem) no iepriekš gūtajiem ienākumiem, bet ne vairāk kā 700 euro (taču ne mazāk kā 180 euro), izmaksā VID.*
 • Papildus dīkstāves pabalstam uzņēmumu darbiniekiem un pašnodarbinātajiem tiek piešķirti 50 euro par katru apgādībā esošu bērnu līdz 24 gadu vecumam.
 • Pašnodarbinātie, kuri strādā nepilnu darba laiku (un ienākumi šajā darbā pēdējo 6 mēnešu laikā nepārsniedz minimālo algu – 430 euro mēnesī), t.sk. valsts un pašvaldību iestādēs strādājošie, kuri veic pedagoģisko vai radošo darbu, var saņemt dīkstāves pabalstu.
 • Pašnodarbinātie ir atbrīvoti no iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājuma par 2020.gadu (netiks aprēķināta kavējuma nauda).
 • Pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā. Pašvaldība var piešķirt papildu 50 euro par aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam (neizmaksā, ja tiek saņemta piemaksa 50 euro apmērā no VSAA pie dīkstāves pabalsta). Ja persona saņem dīkstāves pabalstu no VID, pašvaldība neizmaksā vai samazina krīzes pabalstu. Krīzes pabalsta lielums ir atkarīgs no pašvaldības (Rīgā krīzes pabalsta apmērs ir 128 eiro vienai personai).
 • Papildus tam pašvaldības sniedz atbalstu trūcīgām personām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kā arī nodrošina skolas bērnu ēdināšanu mājās.
 • Pandēmijas laikā (ja ir konstatēta saslimšana ar COVID-19 vai sakarā ar atrašanos karantīnā) valsts veic darbnespēju lapu apmaksu no otrās dienas 80% apmērā no iemaksu algas (darba devēja vietā).
 • Tiem, kuriem piešķirtā vecāku pabalsta periods (līdz bērna viena gada vai pusotra gada vecumam) beidzas laikā, kad sakarā ar Covid-19 izsludināta ārkārtējā situācija, un kura ārkārtējās situācijas apstākļu dēļ nevar atgriezties darbā, var pieprasīt piešķirtā vecāku pabalsta turpinājuma izmaksu (bet ne vairāk kā 700 euro mēnesī, līdz ārkārtas situācijas beigām) pēc tam, kad bērns sasniedz viena gada vai pusotra gada vecumu. 
 • Uz laiku var apturēt OCTA līgumu. Īpašnieks var pārtraukt transportlīdzekļa reģistrāciju uz ārkārtas situācijas laiku un 3 mēnešus pēc tās beigām, nenododot transportlīdzekļa numura zīmes CSDD. Īpašnieks pirms termiņa var izbeigt OCTA līgumu, saņemot atpakaļ iemaksāto apdrošināšanas prēmijas daļu.

Bezdarbniekiem:

 • Tiem, kuriem bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods beidzas 2020.gada 12.martā vai vēlāk, četrus mēnešus būs iespēja saņemt bezdarbnieka palīdzības pabalstu 180 euro apmērā.
 • Līdz 2020. gada 31. decembrim tiesības uz bezdarbnieka statusu ir arī:
 • mikrouzņēmuma īpašniekiem, kura mikrouzņēmumam nav apgrozījuma,
 • pašnodarbinātajiem, kuri negūst ienākumus.
 • Līdz 2020.gada 31.decembrim persona nezaudē bezdarbnieka statusu, ja kļūst par darba ņēmēju vai pašnodarbināto divreiz 12 mēnešu periodā uz laiku, kas kopā nepārsniedz 120 dienas, t.i., var pārtraukt bezdarbnieka statusu un veikt īstermiņa darbus līdz 4 mēnešiem (iepriekš 2 mēneši). Tas varbūt izdevīgi, ja īstermiņa darba samaksa ir lielāka nekā bezdarbnieka pabalsts, vienlaicīgi tā ir iespēja nezaudēt iemaņas un būt nodarbinātam!
 • Katru dienu Nodarbinātības valsts aģentūras portālā tiek publicētas jaunas vakances https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/
 • dīkstāves pabalstu var saņemt, ja vienlaikus tiek saņemta vecuma vai izdienas pensija (taču kopējie ienākumi nevar pārsniegt 700 euro).

Aicinām strādājošos rakstīt un izteikt viedokli! E-pasts: lbas@lbas.lv

Apkopoja LBAS eksperte L. Romele