LBAS logo

Piemēri no dalībvalstu pasākumiem darba aizsardzībā, ko apkopojusi Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC)

ETUC saņem ziņojumus par virkni problēmu, kas saistītas ar darba ņēmēju veselību un drošību sakarā ar COVID–19 uzliesmojumu, piemēram, individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) trūkums veselības aprūpes nozarē, sociālās nošķiršanas neesamība būvniecības un mazumtirdzniecības nozarē un atkāpes no veselības aizsardzības un drošības noteikumiem transporta nozarē. ETUC uzskata,  ka sociālajam dialogam var būt efektīva nozīme dažādu pasākumu noteikšanā gan valsts līmenī, gan darba vietu līmenī. Tālāk ir minēti piemēri, kas tika pieņemti sociālā dialoga vai valdības rīcības rezultātā.

Austrija

Būvniecības un mazumtirdzniecības nozares sociālie partneri ir parakstījuši vienošanos par papildus aizsardzības pasākumiem attiecībā uz darba drošību un veselību, ņemot vērā COVID-19 izplatību. Būvniecības nozarē nolīgumā ir iekļauti uzlaboti higiēnas noteikumi un organizācijas pasākumi, kas attiecas uz darba un atpūtas zonu nošķiršanu un minimālajiem attālumiem. Ir pieņemti arī īpaši aizsardzības pasākumi darbiniekiem, kas pieder pie riska grupām. Mazumtirdzniecības nozarē nolīgumā ir ietverti galvenokārt veikalu atvēršanas stundu ierobežojumi un ieteikumi darba devējiem, lai nodrošinātu papildu aizsardzības pasākumus, piemēram, caurspīdīga materiāla paneļu izmantošanu, lai nodrošinātu “elpceļu aizsardzību” kasieriem, cimdu un dezinfekcijas līdzekļu nodrošināšanu visiem darba ņēmējiem, bezskaidras naudas maksājumus un maksimālā klientu skaita noteikšanu veikalā.

Dānija

Visiem darba devējiem ir jāorganizē teledarbs, kad vien tas ir iespējams, gan valsts, gan privātajā sektorā. Nav atļautas vairāk nekā 10 cilvēku sapulces, tas attiecas arī uz darba vietām. Visur jāievēro sociālais attālums 2 metri. Darba inspekcija ir izmantojusi “forcemajeure” klauzulu, lai piemērotu mazāku atpūtas laiku darba reorganizācijas procesā, ievērojot preventīvos pasākumus. Sociālie partneri ir iesnieguši divas kopīgas deklarācijas gan reģionālā, gan vietējā līmenī, aicinot spēkā esošos koplīgumus izmantot kā pamatu pārmaiņām darba organizācijā, ņemot vērā arī darba drošības un veselības aizsardzības noteikumus.

Itālija

14. martā trīs Itālijas galvenās arodbiedrību konfederācijas (CGIL, CISL un UIL), Transporta ministrija un darba devēju organizācijas panāca vienošanos par COVID–19 ierobežošanu transporta un loģistikas nozarē. Vienošanās protokolā ir iekļauti vairāki ārkārtas noteikumi par darba drošību un veselības aizsardzību: sanitārija, darba vietas kārtība, lai garantētu viena metra minimālo attālumu (starp kolēģiem un ar klientiem), individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) garantija, tirdzniecības apturēšana uz kuģiem un biļešu kontrole, ko veic autotransporta un dzelzceļa transporta personāls, cita starpā garantējot pasākumus preču iekraušanai un izkraušanai bez kontakta. Saistībā ar veselības aprūpes darbinieku īpašo stāvokli Itālijā arodbiedrības ar valdību ir parakstījušas vienošanos par individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) izplatīšanu un to kvalitātes pārbaudi, kā arī par pārbaužu pastiprināšanu attiecībā uz visu veselības aprūpes personālu, kas pakļauts vīrusa kaitīgajai iedarbībai.

Īrija

Valdība paziņoja, ka no 29. marta visiem iedzīvotājiem ir jāpaliek mājās 2 nedēļas, izņemot tos, kuri iekļauti īpaši svarīgu darbinieku sarakstā. Arodbiedrības saskaņo ar valdību visas neskaidrības, kas varētu rasties attiecībā uz šo “būtisko” sarakstu. Ir ieviesti arodbiedrību pasākumi, lai nodrošinātu sociālo distancēšanos sabiedriskajā transportā. Valdība ir uzņēmusies saistības, ka Veselības un drošības pārvalde (HSA, Īrijas inspekcija) veiks pārbaudes un var slēgt darba vietas, tostarp būvlaukumus, ja tie nav atbilstoši. Tomēr HSA joprojām nav atguvusies no taupības gados īstenotajiem samazinājumiem, un pastāv bažas par tās spēju – ar ierobežotu inspektoru un resursu skaitu – ātri un adekvāti reaģēt uz jebkādiem pārkāpumiem.

Slovēnija

No 8. marta darbojas pašizolēšanās pasākumi, kuros tiek ievēroti 2 metri starp cilvēkiem visās sabiedriskajās telpās, tostarp darba vietās. Arodbiedrība SDTS (Slovēnijas Arodbiedrību konfederācijas ZSSS dalīborganizācija) sarunās ar saviem darba devējiem vienojās par noteikumiem attiecībā uz samazinātām darba stundām pārtikas veikalos. Ražošanas nozarē pēc arodbiedrību iniciatīvas uzsākta īpaša darba drošības un veselības aizsardzības speciālistu kampaņa, tādējādi ar darba inspekciju novērtējot nepieciešamību slēgt dažas darba vietas, ja netiek ievēroti preventīvie pasākumi.

Zviedrija

Zviedrijas Darba vides pārvalde uzrauga darba devēju veikto riska novērtējumu, lai ierobežotu vīrusa izplatību. Daži uzņēmumi nodarbina pusi darbinieku, lai novērstu vīrusa izplatīšanos, bet spēj saglabāt ražošanu. Arī teledarbs tiek veicināts tiem darbiniekiem, kuri to spēj. Valdība arī nolēmusi uz laiku veikt izmaiņas slimības pabalsta piešķiršanai. Ar šo slimības laiks tiek apmaksāts no pirmās dienas mājās. Šo izmaiņu mērķis ir mudināt cilvēkus palikt mājās pat tad, ja viņiem ir viegli simptomi.