LBAS logo

Pieņemta ES direktīva par darbu digitālajās platformās

Platformu darbs ir jauns veids, kā saskaņot algota darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu. Jaunie noteikumi attiektos uz gadījumiem, kad platformu darba ņēmēji tiek nepareizi klasificēti, un atvieglotu veidu, kā šādus darba ņēmējus pārklasificēt par darbiniekiem, tādējādi nodrošinot vieglāku piekļuvi viņu kā darba ņēmēju tiesībām saskaņā ar ES tiesību aktiem.

Vairāk:  https://www.consilium.europa.eu/lv/policies/platform-work-eu/

Direktīva rada līdzsvaru starp valstu darba tirgus sistēmu respektēšanu un obligāto aizsardzības standartu nodrošināšanu vairāk nekā 28 miljoniem personu, kas strādā digitālajās darba platformās visā ES.

Direktīvas mērķis ir uzlabot darba apstākļus un regulēt algoritmu izmantošanu digitālajās darba platformās. Direktīva padarīs algoritmu izmantošanu cilvēkresursu vadībā pārredzamāku, nodrošinot, ka automatizētās sistēmas uzrauga kvalificēts personāls un darbiniekiem ir tiesības apstrīdēt automatizētus lēmumus.

Galvenie kompromisa elementi ir saistīti ar juridisku prezumpciju, kas palīdzēs noteikt pareizo nodarbinātības statusu personām, kuras strādā digitālajās platformās. Dalībvalstīm atbilstoši direktīvai ir pienākums savās tiesību sistēmās ieviest juridisku nodarbinātības prezumpciju, kas tiks iedarbināta, kad tiks konstatēti fakti, kas norāda uz kontroli un virzību, tātad uz darba attiecībām. Digitālās platformas savukārt  var atsaukties uz šo juridisko prezumpciju un apgalvot, ka tās ir nepareizi klasificētas. Šajā gadījumā digitālajai platformai ir jāpierāda, ka nepastāv darba attiecības.

Vairāk: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7212-2024-ADD-1/lv/pdf

Priekšlikuma pievienotā vērtība darba ņēmējiem ir saistīta tostarp ar to, ka tas:

  • ietver prezumpciju, ka platformā nodarbinātais ir darbinieks, ja ir pazīmes par darba attiecībām;
  • paredz nodarbināto aizsardzību no atlaišanas;
  • attiecas uz katru personu, kura veic darbu digitālās platformas ietvaros ES, neatkarīgi no platformas reģistrācijas vietas;
  • nodrošina cilvēka veiktu uzraudzību pār to, kā tiek ievēroti darba apstākļi, un dod tiesības apstrīdēt automatizētus lēmumus.