LBAS logo

Plānotie grozījumi Darba likumā – klajš mēģinājums mazināt darbinieku un arodbiedrību tiesības

Patlaban ir izstrādāts un tiek virzīts apjomīgs likumprojekts “Grozījumi Darba likumā”. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir iebildusi vairākām tajā paredzētajām tiesību normu izmaiņām.

Plānotie grozījumi Darba likuma 19. pantā, kas paredz, ka pēc darba koplīguma izbeigšanās tā noteikumi ir spēkā ne ilgāk kā vienu gadu, būtiski samazina darba koplīgumu nozīmi un aizskar darbinieku tiesības. Turklāt ar piedāvātajiem grozījumiem sociālajiem partneriem tiek atņemtas tiesības vienoties, tā vietā norādot konkrētu darba koplīguma spēkā esamības termiņu.

Šobrīd Darba likums noteic, ka pēc darba koplīguma izbeigšanās tā noteikumi ir spēkā līdz jauna darba koplīguma spēkā stāšanās laikam, ja puses nav vienojušās citādi. Darba koplīgums ir dokuments, ar kura palīdzību arodbiedrība un darba devējs vienojas par darbinieku tiesiskā stāvokļa, tiesību un garantiju uzlabošanu.

LBAS priekšsēdētāja vietniece Gita Oškāja: “Šādas izmaiņas likumā nevis veicinās sociālo dialogu, bet tieši otrādi – padarīs to par nevajadzīgu. Ja šie grozījumi tiks pieņemti, darba devējiem vairs nebūs intereses vienoties ar arodbiedrībām, jo pēc noteiktā termiņa notecēšanas darba koplīgums neatgriezeniski zaudēs savu spēku. Tas nozīmē, ka tiks samazināts ne tikai darbinieku kopējais aizsardzības līmenis, bet mazināta arī arodbiedrību loma un sociālā dialoga nozīme sabiedrībā.”

Līdztekus LBAS ir pret grozījumos plānoto atlīdzības par dīkstāvi samazinājumu no 100 % uz 70 %. LBAS uzskata, ka jebkādas  atkāpes no šobrīd spēkā esošā normatīvā regulējuma ir pieļaujamas tikai darba koplīgumos, kas noslēgtas ar darbinieku arodbiedrību, nepasliktinot darbinieku kopējo aizsardzības līmeni.

Tāpat LBAS neatbalsta summētā darba laika pārskata perioda pagarināšanu darba līgumos no 3 līdz 4 mēnešiem, jo tas pasliktinās darbinieku tiesisko stāvokli.  Jau šobrīd darba devējiem ir iespēja darba koplīgumos vienoties ar arodbiedrībām par 4 mēnešu pārskata periodu.

LBAS norāda, ka šis likumprojekts ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmē un starptautiskajos dokumentos noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem vairot arodbiedrību lomu, veicināt sociālo dialogu un darba koplīgumu slēgšanu.

LBAS aicina valdību nepieņemt darba tiesību normu izmaiņas, kas pasliktina darbinieku tiesības, un par tām uzsākt diskusijas Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē.