LBAS logo

Praktisks piemērs, kā arodbiedrības iesaistās bezdarba mazināšanā Nīderlandē

Šodienas darba ņēmējs var būt rītdienas darba meklētājs vai darbnespējīgs. Nonākot šādā situācijā, bezdarbnieki vēlas atgriezties darbā atpakaļ ar pienācīgu darbu, cik drīz vien iespējams, ja veselība to atļauj.[1] Vairākās ES valstīs arodbiedrības aktīvi iesaistās bezdarba risināšanā. Tā, piemēram, Beļģijā bezdarbnieka pabalstus administrē un izmaksā arodbiedrības – zināma kā Gentes sistēma[2], kur publiskā sektora pārstāvji ir iesaistīti vadībā, bet bezdarba apdrošināšanu administrē arodbiedrības. Tas nozīmē, ka arodbiedrības spēlē aktīvo lomu darba vietu atrašanā bezdarbniekiem. Savukārt Itālijā jau 1980. gados tika izveidots C.I.D. Bezdarbnieku Informācijas centrs, arodbiedrībām sniedzot atbalstu bezdarbniekiem.  Spānijas arodbiedrības uzskata, ka tikai arodbiedrības var iesaistīties bezdarba jautājumu risināšanā, jo nav neviena cita, kam risināt šos jautājumus pēc būtības.

Nīderlandes arodbiedrību konfederācijas (FNV) atbalsta vienība Uitkeringsgerechtigden ir viena no FNV nozarēm, un šobrīd tajā ir apmēram 55 000 biedri, kuri ir vai nu darba meklētāji vai darbnespējīgi, vai arī abi kopā. FNV Uitkeringsgerechtigden ir pilntiesīga FNV arodbiedrību nozare ar tiešu pārstāvību, pamatojoties uz biedru skaitu, iesaistīta visās FNV struktūrās un politikas veidošanas procesā. FNV Uitkeringsgerechtigden ar savu pārstāvju starpniecību piedalās diskusijās un lēmumu pieņemšanā attiecībā uz darbinieku sociālās apdrošināšanas shēmām un sociālā nodrošinājumu plašākā mērogā.

FNV Uitkeringsgerechtigden sektorā ir vairāk nekā 300 aktīvi arodbiedrību pārstāvji, kuri palīdz biedriem, kad viņi kļūst par bezdarbniekiem vai darbnespējīgiem. Aktīvos arodbiedrību pārstāvjus atbalsta astoņi arodbiedrību darbinieki (apmaksāts darbs).

Aktīvo arodbiedrību pārstāvju ikdienas aktivitātes (katru gadu):

 • apmācīti aktīvie arodbiedrību pārstāvji pulcē apmēram 2500 biedrus, kuri ir zaudējuši darbu iepriekšējā mēnesī, lai sniegtu atbalstu un virzītu jaunos darba meklētājus izvēlēties arodbiedrību sniegtos pakalpojumus tieši darba meklētājiem;
 • apmēram 2000 dalībnieku apmeklē informācijas dienas/ pasākumus, kuri tiek organizēti tiem, kuriem ir risks zaudēt darbu vai nesen ir zaudējuši darbu;
 • darba nespējas gadījumā vairāk nekā 3000 biedriem tiek piedāvāts individuāls atbalsts, gan darba vietā, gan piesakoties invaliditātes pabalstam darbaspēju zaudēšanas gadījumā;
 • apmēram 3500 biedru apmeklē informācijas dienas/ pasākumus darbiniekiem, kuri ir pakļauti vai var tikt pakļauti riskam kļūt darbnespējīgam.

Sasniegumi, kas pēdējā laika posmā gūti, pateicoties kolektīvajai darbībai:

 • pateicoties arodbiedrību aktivitātēm, situāciju pasliktinošie priekšlikumi attiecībā uz darbnespējīgiem pieaugušajiem, ko iesniedza pašreizējā Nīderlandes valdība, ir atsaukti un pašlaik notiek konsultācijas par uzlabojumiem likumdošanā;
 • ir apturēta iniciatīva par potenciālo pabalstu krāpnieku identificēšanu un kriminālvajāšanu, izmantojot algoritmus. 2020. gada 6. februārī tiesa ir pieņēmusi lēmumu, ka Nīderlandes valdības iniciatīva (algoritmos balstīta sistēma iespējamo pabalstu krāpnieku identificēšanai) pārkāpj ES cilvēktiesības un katra cilvēka tiesības uz privātumu. Tiesas procesā piedalījās arī FNV Uitkeringsgerechtigden, lai iniciatīva būtu atbilstoša Risku Identifikācijas sistēmai (Systeem Risico lndicotie), pamatojoties uz Nīderlandes Likuma par darbu un ienākumiem 65. pantu;
 • Nīderlandes gados vecāku bezdarbnieku ienākumu shēmas akts ir pagarināts uz četriem gadiem (īpašs atbalsts gados vecākiem bezdarbniekiem).

FNV Uitkeringsgerechtieden priekšlikumi nākamajiem pāris gadiem

 • 2017. gadā FNV kongress pieņēma lēmumu veikt padziļinātu izpēti – vai pamata ienākumu garantiju shēma veicina taisnīgāku darba, ienākumu un kapitāla sadali Nīderlandē. Šim nolūkam ir izveidota projekta darba grupu, kas izstrādās priekšlikumus tālāk ar mērķi panākt lēmumu 2021. gada kongresa laikā.
 • FNV Uitkeringsgerechtigden ir uzņēmies iniciatīvu ieviest darbinieku apdrošināšanas shēmas bezdarba un profesionālās invaliditātes regulēšanai, kuras administrētu un kontrolētu arodbiedrības (kā tas ir bijis jau iepriekš).

1
2

 1. no visiem Nīderlandes darba ņēmējiem risks kļūt par bezdarbniekiem vismaz vienreiz darba mūža laikā ir 10%. Savukārt risks kļūt darbnespējīgam jeb nespējai veikt savu darbu ir nedaudz mazāks par 10%.
 2. Gentes sistēma sākotnēji tika ieviesta Beļģijā, darbojas arī Dānijā, Somijā, Zviedrijā un Islandē