LBAS logo

SDO panāk vienošanos par to, ko nozīmē alga, kas nodrošina cienīgu dzīves kvalitāti (living wage)

Starptautiskā darba organizācija (SDO) panākusi vienošanos jautājumā par algām, kas nodrošina cienīgu dzīves kvalitāti (living wage). Miljoniem strādnieku visā pasaulē – gan formālajā, gan neformālajā ekonomikā – joprojām saņem ļoti zemas algas salīdzinājumā ar dzīves dārdzību un dzīvo nabadzībā. Šie darbinieki un viņu ģimenes nevar atļauties saviem bērniem nodrošināt veselīgu pārtiku, pienācīgu mājokli, medicīnisko aprūpi vai izglītību.

Vienošanos tika panākta ekspertu sanāksmē 13. martā par algu politiku. Eksperti bija vienisprātis, ka cienīgas algas ir galvenais ekonomiskajā un sociālajā attīstībā un sociālā taisnīguma veicināšanā. Cienīgai algai ir arī būtiska nozīme nabadzības un nevienlīdzības mazināšanā un cilvēka cienīgas dzīves nodrošināšanā.

Algas, kas nodrošina cienīgu dzīves kvalitāti (living wage), jēdziens ietver:

  • atalgojuma līmeni, kas nepieciešams, lai nodrošinātu cienīgu dzīves līmeni darbiniekiem un viņu ģimenēm, ņemot vērā valsts apstākļus un aprēķināts par darbu, kas veikts normālā darba laika robežās;
  • aprēķināšanu atbilstoši ar SDO principiem par algām, kas nodrošina cienīgu dzīves kvalitāti;

Vienošanās paredz, ka, aprēķinot algu, kas nodrošina cienīgu dzīves kvalitāti, ir jāievēro vairāki principi, tostarp uz pierādījumiem balstītu metodoloģiju un stabilu datu izmantošana, jāveic konsultācijas ar darbinieku un darba devēju organizācijām, jānodrošina pārredzamība, publiska pieejamība un reģionālā un vietējā konteksta ievērošana, ka arī vietējās sociāli ekonomiskās un kultūras realitātes.

Vairāk: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_918717/lang–en/index.htm