LBAS logo

SDO Starptautiskās Darba konferences darba rezultāti

Šogad 10.-21.jūnijā Ženēvā, Šveicē norisinājās Starptautiskās darba organizācijas konference. Konference ik gadu ir galvenais likumdošanas notikums darba pasaulē. Tās laikā tiek pieņemti jauni starptautiski standarti un politikas dokumenti nodarbinātības jautājumos. Šī gada konference bija īpaša, jo tās laikā tika atzīmēta SDO 100.gadu jubileja. Valdības, darba devēji un arodbiedrības atskatījās uz SDO pagātnes darba rezultātiem, iezīmēja šodienas izaicinājumus un vienojās par nākotnes darba virzieniem un risinājumiem. SDO noslēgumā tika pieņemti trīs ļoti svarīgi dokumenti. Divi dokumenti ir saistīti ar sen gaidītu instrumentu vardarbības darba vietā novēršanai. SDO Starptautiskās Darba konferences noslēgumā, visas pasaules valdības, darba devēji un arodbiedrības nobalsoja par jaunu pasaules standartu – konvenciju un rekomendāciju par vardarbības izskaušanu darba pasaulē. Šī ir ne tikai jauna SDO konvencija, tā ir jauna fundamentālā SDO konvencija, kurai ir cilvēktiesību statuss.

“Konvencija par vardarbības un aizskaršanas izskaušanu darba pasaulē” nosaka, ka katram ir tiesības uz darba vidi, kura ir brīva no vardarbības un uzmākšanās. Konvencija neizslēdz nevienu un aptver visas darbinieku kategorijas visos nodarbinātības veidos un visos darba aspektos, tostarp pa ceļam uz darbu, darbinieka mājās, darba sociālajos pasākumos, darba devēja organizētajā dzīvošanas vietā, apmācību un komandējumu laikā.

Jēdziens „vardarbība un uzmākšanās” darba pasaulē attiecas uz dažāda veida nepieņemamu uzvedību un praksi, vai to draudiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir vienreizēji vai atkārtoti, kas ir vērsti uz fizisku, psiholoģisku, vai var izraisīt fizisku, psiholoģisku, seksuālu vai ekonomisku kaitējumu, un ietver vardarbību un uzmākšanos, kas balstīta uz dzimumu.

Darbiniekam nav jāizvēlas starp darbu un drošību vai savu bērnu drošību”, Ms Clarke Walker (Canada), darbinieku puses pārstāve.

Konvencija paredz pienākumus valdībām un darba devējiem un LBAS darīs visu iespējamo, lai Latvijas valdība ratificētu konvenciju un ieviestu rekomendāciju pēc iespējas ātrāk.

Savukārt trešais dokuments iezīmē galveno politisko vienošanos darba pasaulē. Konferences noslēgumā tika pieņemta SDO Gadsimta deklarācija par darba nākotni.

Deklarācija atzīst, ka mūsdienu darba pasauli ietekmē tehnoloģiskas inovācijas, demogrāfiskās, klimata un vides pārmaiņas, globalizācija un pieaugoša nevienlīdzība. Līdz ar to SDO un tās dalībnieki vienojas izmantot tehnoloģiska progresa un produktivitātes izaugsmes potenciālu, lai caur sociālo dialogu sasniegtu cienīgu darbu un ilgtspējīgu attīstību, kas nodrošina godīgu labuma pārdali visiem.

Deklarācija citu starpā uzsver tādus mūsdienu svarīgus nodarbinātības politikas virzienus kā:

  • darbinieku privātuma un personas datu aizsardzību;
  • efektīvu jauniešu integrēšanu darba pasaulē;
  • cieņpilnu un aktīvu novecošanos;
  • dzimumu līdztiesību, kas ietver sabalansētu ģimenes pienākumu sadali, kā arī
  • prasmju un kompetenču veicināšanu.

Deklarācija atzīst, ka prasmju un kompetenču veicināšana ir valdību un sociālo partneru kopīga atbildība.

Būtiska loma deklarācijā ir atvēlēta publiskam sektoram kā nozīmīgam darba devējam un kvalitatīvu sabiedrisku pakalpojumu sniedzējam.

Sociālais dialogs, kas ietver koplīgumu pārrunas un trīspusējo sadarbību, nodrošina nepieciešamo pamatu SDO darbībai un veicina veiksmīgu politikas veidošanu un lēmumu pieņemšanu valstīs. Darbinieku tiesību veicināšana ir atslēgas elements iekļaujošas un ilgtspējīgas izaugsmes sasniegšanā. Darbinieku tiesības ir neatraujami saistītas ar apvienošanās brīvību (arodbiedrību) un koplīgumu pārrunām.

LBAS aicina dalīborganizācijas jau tagad izmantot deklarācijas tekstu kā pamatojumu divpusējā un trīspusējā sociālajā dialogā.

1.Konvencijas nr.190 un rekomendācijas nr.206 teksts angļu valodā ir pieejami šeit 190 un 206.

2.Gadsimta deklarācijas teksts ir pieejams šeit.

Dokumenti ir pieteikti tulkošanai latviešu valodā.