LBAS logo

Senāta spriedumi darba tiesībās 2022. gadā (3)

Šajā rakstā apskatīsim Senāta Administratīvo departamenta svarīgākos 2022. gada nolēmumus, kas saistīti ar nodarbinātības jautājumiem vai kuros izteiktās atziņas būtu noderīgas arī darba strīdos.

Norādīsim tikai nolēmumu galvenās tēzes.

I

Senāta Administratīvo lietu departamenta 2022.gada 18.maija rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-821/2022 (A420173121)

Disciplinārā atbildība par rīcību ārpus dienesta pienākumu izpildes

  • Amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi rīcība ārpus dienesta pienākumu izpildes – darba kolēģa neatturēšana no automašīnas vadīšanas alkohola reibumā – var radīt neuzticību amatpersonas godprātībai arī dienesta pienākumu turpmākajā izpildē. Disciplinārsods – atvaļināšana no dienesta – ir samērīgs.

II

Senāta Administratīvo lietu departamenta 2022.gada 6.jūnija rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-851/2022 (680006222)

Personas pienākums, lūdzot atbrīvot no drošības naudas iemaksas, sniegt ziņas tiesai par savu mantisko stāvokli

  • Procesa dalībnieks tiek atbrīvots no maksājumiem par tiesvedību gadījumā, ja tiek konstatēts, ka persona objektīvu apstākļu dēļ negūst pietiekamus ienākumus un līdz ar to personai var trūkt līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
  • Lai tiesa varētu pārliecināties par personas mantisko stāvokli, personai ir pienākums sniegt konkrētu informāciju par saviem uzkrājumiem, ienākumiem un izdevumiem. Proti, personas pienākums, lūdzot atbrīvot no drošības naudas iemaksas, ir iespēju robežās sniegt šādu informāciju un, ja ir iespējams, iesniegt to apliecinošus pierādījumus vai arī lūgt tiesai šādus pierādījumus iegūt, ja pašai personai nav iespēju tos sagādāt.
  • Tieši pašai personai vislabāk zināms, kāds ir tās mantiskais stāvoklis un kādas ziņas to var raksturot. Nepieciešamības gadījumā tiesa var pārbaudīt personas sniegtās ziņas vai iegūt papildu informāciju. Taču primāri pašas personas pienākums ir pēc iespējas konkrētāk pamatot savas grūtības iemaksāt drošības naudu, kā arī sniegt ziņas, kas raksturo tās mantisko stāvokli.
  • Tas vien, ka pieteicējam ir piešķirts bezdarbnieka statuss, pats par sevi neliecina, ka viņam nav, piemēram, uzkrājumu vai citu ienākumu. Tādējādi šie apstākļi nevar būt pamats atbrīvojumam no drošības naudas iemaksas.

III

Senāta Administratīvo lietu departamenta 2022.gada 12.aprīļa rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-750/2022 (A420207520)

Pamats personas atbrīvošanai no drošības naudas iemaksas

  • Pamats personas atbrīvošanai no drošības naudas iemaksas ir tāds personas mantiskais stāvoklis, kas objektīvi apgrūtina drošības naudas iemaksu. Tādējādi lūgums par atbrīvošanu no drošības naudas iemaksas izlemjams, ņemot vērā konkrētā gadījuma individuālos apstākļus, personas aktuālo mantisko stāvokli un naudas plūsmu saprātīgā laikā pirms lūguma izlemšanas.
  • Tas, ka persona ir bārenis, bijusi trūcīga, ir persona ar invaliditāti, citādāku seksuālo orientāciju un atrodas ieslodzījuma vietā, pats par sevi nevar būt pamats atbrīvojumam no drošības naudas iemaksas. Citiem faktoriem ir nozīme tikai tiktāl, ciktāl tie var raksturot personas mantisko stāvokli un tās rīcību ar naudas līdzekļiem.
  • Apstāklis, ka persona iepriekšējā tiesvedībā bijusi atbrīvota no drošības naudas iemaksas, nerada personai paļāvību, ka arī citos gadījumos tā no minētā maksājuma tiks atbrīvota.

Kaspars Rācenājs, LBAS jurists

Raksts sākotnēji publicēts izdevumā “Juridiskie padomi”.