LBAS logo

Situācija ir kritiska, profesionālajai izglītībai steidzami nepieciešams papildu finansējums

Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēdē 2024.gada 12.jūnijā, diskutēja  par Eiropas Savienības Struktūrfondu projekta 4.2.2.9. par profesionālās izglītības pievilcības veicināšana, t.i., 2.kārtas pasākums par prasmju konkursa “Skills Latvia” organizēšanu. Prasmju konkurss katru gadu paliek arvien populārāks, kur jaunieši sacenšas ar profesionālās izglītības ceļā iegūtajām prasmēm. Neskatoties uz konkursa popularitāti un nozīmi, PINTSA locekļi uzdeva neērtus jautājumus par prasmju konkursa ilgtspēju un finansēšanu no valsts budžeta, kad beigsies Struktūrfondu finansējums. Tāpat PINTSA locekļi jautāja par to, kādi secinājumi izriet no konkursu organizēšanas, vienojoties, ka Valsts izglītības attīstības aģentūra kā konkursa organizētāja līdz 2024.gada 31.augustam iesniegs PINTSA izvērtējumu par audzēkņu sniegumu, to stiprajām un vājajām pusēm.

Prezentācija, kura raisīja lielu PINTSA locekļu interesi, bija par augstākās izglītības finansējuma modeļa maiņu, kas paredz būtiskas izmaiņas augstskolu un studiju virzienu akreditācijā, kā arī  valsts budžeta vietu piešķiršanā. PINTSA locekļi jautāja vai ir izvērtēta esošā sistēma, jo pašreiz esošā sistēma tika ieviesta vien 2015.gadā. Tāpat izskanēja jautājums par to, kā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) plāno nodrošināt zinātnes finansējumu.

Ekonomikas ministrija prezentēja darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozes līdz pat 2060.gadam. Mērķis ir līdz 2035.gadam dubultot IKP, veicinot darba ražīgumu.

PINTSA sēdē tika skatīts arī  jautājums bija par pedagogu, t.sk. atbalsta personāla sagatavošanu augstākās izglītības iestādēs, kontaktstundu skaitu profesionālās izglītības pedagogiem. Kā norādīja IZM,  tad šobrīd profesionālās izglītības sistēmai ir uzlikts liels sociālais slogs, un izglītības sistēma saskaras ar vairākiem izaicinājumiem. Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāve vērsa uzmanību, ka  mācību stundu skaitam pedagoga slodzē un atbalsta personāla pieejamībai ir būtiska loma kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā.  

Būtiski, ka PINTSA noslēgumā, pēc arodbiedrības iniciatīvas, tika lūgts Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) sniegt skaidrojumu par profesionālās izglītības finansējuma paaugstināšanu no 2024.gada 1.septembra. Kā informēja IZM, tad ir apdraudēta papildus bāzes finansējuma palielināšana profesionālās izglītības programmu īstenošanai no 2024.gada 1.septembra, neraugoties uz to, ka to sociālie partneri Nacionālās trīspusējās sadarbības padomē vienojās par pretējo.

LBAS ļoti kritiski vērtē situāciju un atgādina, ka  profesionālajai izglītībai steidzami nepieciešams papildu finansējums izglītības programmu īstenošanas nodrošināšanai, t.sk. uzturēšanas izdevumiem, mācību materiālu un pedagogu konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai, kas, nav pārskatīti no 2007. gada.

PINTSA sēdē LBAS vienojās  ar  Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK), ka vērsīsies ar kopīgu vēstuli pie Ministru prezidentes E.Siliņas, lūdzot jautājumu iekļaut plānotajā Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē,  lai atkārtoti atgādinātu iepriekšējās NTSP sēdes lēmumu par  finansējuma piešķiršanu profesionālajai izglītībai atbilstoši faktiskajām izmaksām.