LBAS logo

Sociālais atbalsts krīzes laikā

Eiropas arodbiedrību konfederācija ir apkopojusi dalīborganizāciju sniegto informāciju par dažādiem pasākumiem, kas tiek veikti valstu vai nozaru līmenī, lielākā daļa no tiem ir valsts līmeņa finanšu atbalsta instrumenti, t.sk. vairāki sociālās drošības un ienākumu saglabāšanas pasākumi.

Vairākos gadījumos slimības pabalsti tiek izmantoti kā ienākumu saglabāšanas pasākums karantīnas laikā. Daudzos gadījumos izmaiņas attiecas uz darba devēju maksājumiem par pirmo slimības periodu (kā tas ir arī Latvijas gadījumā). Bērnu kopšanas atvaļinājums un slimības pabalsti tiek izmantoti arī kā atbalsts bērnu aprūpes pienākumu veikšanā. Dažas dalībvalstis izmanto slimības un citus sociālos pabalstus tiem darba ņēmējiem, kuru uzņēmums uz laiku ir slēgts, kā arī vecākiem ar bērniem līdz noteiktam vecumam, kuru skolas ir slēgtas.

Lietuva

No 16.marta, kad Lietuva nolēma slēgt skolas, bērnudārzus, dienas centrus jauniešiem vai maziem bērniem ar īpašām vajadzībām, aprūpētājiem tika ieteikts konsultēties ar darba devējiem un strādāt attālināti, izņemt atvaļinājumu vai lūgt un saņemt slimības pabalstu. Slimības pabalsts ir 65,94% no bruto darba samaksas. Slimības pabalsts tiks nodrošināts līdz ārkārtas situācijas beigām.

Tika noteikts lielāks slimības pabalsts tiem darbiniekiem, kuri inficējās, pildot savus pienākumus. Ja veselības aprūpes darbinieki ir saslimuši ar COVID-19 vai pakļauti tai ārkārtas situācijas laikā, viņiem tiek izmaksāts maksimālais slimības pabalsts. Tādā gadījumā tas ir 100% no neto darba algas.

Atvaļinājumu ģimenes apstākļu dēļ var ņemt abi vecāki, ja ģimenē ir vismaz 2 bērni līdz 12 gadu vecumam.

Beļģija

Darba ņēmēji, kuri strādā veselības nozarē un kuriem ir lielāks risks saslimt ar COVID-19, ir tiesības saņemt lielāku slimības pabalstu, ja slimība tiek atzīta kā saslimšana, veicot darba pienākumus.

Vācija

Tika prognozēts, ka līdz 23.martam saslimšanas ar COVID-19 gadījumu skaits sasniegs 25 000. Sabiedrības veselības apdrošināšanas federācija un ārstus pārstāvošā organizācija ir izdevuši pagaidu atvieglojumus attiecībā uz prasībām slimības periodā. Cilvēki ar simptomiem var piezvanīt savam ārstam, nevis apmeklēt klātienē un pēc tam doties darba nespējas prombūtnē ne ilgāk kā 7 dienas. Paziņojumu par slimības atvaļinājumu ārsts nosūta darba devējiem un valsts veselības apdrošināšanai. Šie noteikumi stājās spēkā 9. martā un ilgs četras nedēļas, bet, iespējams, tiks pagarināti.

Vācijas arodbiedrību konfederācija DGB vērš uzmanību un brīdina par kritisko pašnodarbināto situāciju, jo parasti pašnodarbinātie neizmanto darbnespēju un slimības pabalstus. Ja pašnodarbinātajiem ir valsts veselības apdrosināšana, viņiem būtu bijusi iespēja palielināt ikmēneša sociālās apdrošināšanas iemaksas, lai varētu saņemt lielāku slimības pabalstu saslimšanas gadījumā. Tomēr vairums pašnodarbinātu personu uzskata šādus piesardzības pasākumus par pārāk dārgiem, līdz ar to DGB lēš, ka daudziem pašnodarbinātajiem slimības pabalsts nebūs pieejams. Situācija norāda arī uz sistēmas trūkumiem kopumā, jo trūkst obligātu noteikumu par valsts veselības apdrošināšanu pašnodarbinātajiem.

Beļģija

Ja rodas aizdomas par saslimšanu (pamatojoties uz simptomiem) pēc medicīniskās palīdzības saņemšanas – konsultācijas pa tālruni, ko ārsts apstiprina ar vienkāršotu sertifikātu, darba ņēmējam ir tiesības uz atalgojumu, ko turpina maksā darba devējs. Garantēts atalgojums tiek piemērots darba nespējas gadījumā slimības dēļ, kas ir darba devēja pienākums pirmās 30 dienas, tālāk tiek maksāts sociālā nodrošinājuma pabalsts. Pagaidu bezdarba gadījumā saistībā ar COVID-19 izraisītu krīzi un dīkstāvi, nodarbinātais saņem tūlītēju sociālā nodrošinājuma pabalstu (70% apmērā no algas, algas ierobežojums ir 2 754,76 euro, laika posmā no 2020.gada 1.februāra līdz 30.jūnijam). Parasti sociālā nodrošinājuma pabalsts pagaidu bezdarba gadījumā ir 65%.

Dažās nozarēs jau ir ziņots par vairākiem pārkāpumiem. Lai nemaksātu garantētās algas pirmajās 30 dienās, daži darba devēji ar atpakaļ ejošu datumu reģistrē savus saslimušos darbiniekus kā pagaidu bezdarbniekus, lai pienākums maksāt darba algu beigtos ar pirmo dienu, kad izmaksas par sociālā nodrošinājuma pabalstu pagaidu bezdarba gadījumā tiek pārceltas uz valsts pleciem. Arodbiedrības nosoda šādu praksi.

Beļģijas valdība pieņēma lēmumu par ārkārtas bezdarbnieka pabalstiem karantīnas gadījumos un gadījumā, ja nav iespējas pārdomāti / attālināti strādāt no mājām. Bezdarbnieka pabalsts ir 75% no bruto algas ar piemaksu 5,63 EUR.

Zviedrija

Zviedrijā ir apturēti atskaitījumi, t.i., pirmo slimības dienu parasti nesedz slimības apdrošināšana, lai neļautu cilvēkiem doties uz darbu ekonomisku iemeslu dēļ, pat, ja viņi jūras slimi, valdība uz laiku ir apturējusi atskaitījumu un tiem, kas paliek mājās, ja viņi jūtas slimi, tiek kompensēta arī pirmā slimības diena. Atskaitījumu apturēšana līdz noteiktai robežai dod labumu arī pašnodarbinātajiem. Pirmās 14 darba nespējas dienas apmaksā darba devēji, apmaksājot 80% no darba algas. Šo slimības pabalstu regulē darba koplīgumi.

Lai samazinātu izmaksas darba devējiem, valdība paredz divus mēnešus pārņemt slimības pabalstu izmaksas par pirmajām 14 dienām no darba devējiem. Parasti tiem, kas atrodas slimības prombūtnē, ir jāuzrāda ārsta izziņa pēc 7 darba nespējas dienām. Lai samazinātu spriedzi veselības aprūpē, Zviedrijas valdība nolēma, ka šāda izziņa ir nepieciešama pēc 14 darba nespējas dienām.

Austrija

Ja darbiniekam ir darbnespēja COVID-19 dēļ, tad darbiniekam ir tiesības uz darba samaksas saglabāšanu no darba devēja puses. Epidēmijas likums paredz, ka darba devējam ir jāmaksā darbiniekam atalgojuma summa, kas balstās uz pastāvīgi izmaksāto atalgojumu saskaņā ar Pastāvīgās atlīdzības likumu (EFZG). Atalgojuma izmaksas datumi nemainās un ir saskaņā ar līdzšinējo uzņēmuma kārtību. Darba devējam ir jāievēro arī visi maksājumi saistībā ar atlaišanas pabalstiem, kā arī citi darba koplīgumos paredzētie pabalsti.

Neto ienākumu aizvietošanas likme, kas ietver slimības pabalstu, ir 50% pirmajā nedēļā un pēc tam 60%. Ja darbinieku karantīnā ir ievietojis ārsts vai iestāde (7. un 17. epidēmijas likums), darba devējam ir tiesības uz pilnu pabalsta atlīdzības atlīdzināšanu (Likuma par epidēmiju 32. panta 1. punkts). Pieprasījums jāiesniedz pašvaldības atbilstošajā iestādē.

Ņemot vērā, ka nav izstrādāta vienota pieteikuma veidlapa, daudzos gadījumos pietiek ar neoficiālu vēstuli pašvaldības iestādei ar īsu pamatojošo informāciju.

Spānija

Par darba nespējas pirmo dienu darba ņēmējs saņems visu algu, no otrās dienas, pamatojoties uz veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām mēnesi pirms COVID-19, darba ņēmējs saņems 75% no noteiktās darba samaksas. Darbinieks var saņemt lielāku slimības pabalstu, ja tas ir paredzēts darba koplīgumā.

Pašizolācijas periods un atrašanās karantīnā tiek pielīdzināts pārejošas invaliditātes gadījumiem. Darbinieki, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā, nevar tikt sodīti un tos, saprotams, nevar atbrīvot no darba.

Lai novērstu slimības izplatīšanos un nodrošinātu pašnodarbināto sociālo drošību, ir noteikts, ka pašizolācijas vai karantīnas periods COVID-19 rezultātā tiks uzskatītas ar situāciju, kas pielīdzināta nelaimes gadījumam darbā, lai varētu saņemt pabalstu pārejošas invaliditātes gadījumā no sociālās nodrošinājuma sistēmas. Minētā ārkārtas pabalsta ilgumu noteiks atbildīgā iestāde par pašizolāciju.

Darbinieki, kuru klātbūtne ir nepieciešama personu aprūpei COVID-19 krīzes rezultātā, ir tiesības uz īpašu darba laika samazinājumu, bet proporcionāli samazinot algu.

Čehija

Īpaša valdības programma sedz darba devēju attaisnotos izdevumus, kas radušies pēc 2020.gada 1.marta. Valdība darba devējiem nodrošina segt pilnā apmērā darba devēju izmaksāto algu darbiniekiem, kuriem ir noteikta darba nespēja COVID-19 slimības vai karantīnas dēļ. Čehijas arodbiedrību konfederācijai CMKOS izdevās panākt, lai tiktu atcelts 3 dienu periods, kura laikā saslimušie darbinieki nesaņēma darba samaksas kompensāciju. Vienlaicīgi CMKOS uzstāja uz lielākiem slimības pabalstiem ilgstošas slimības gadījumā. Tādējādi darbinieki ir labāki finansiāli nodrošināti.

Aprūpes pabalsts (slimības apdrošināšanas pabalsts) tiek pagarināts vecākiem (t.sk. pašnodarbinatajiem), kuru bērni atrodas karantīnā vai kuriem ir slēgtas skolas (tikai par 9 dienām), un par bērnu līdz 13 gadu vecumam.

Polija

Pašlaik ir iespēja saņemt pienācīgu medicīnisko izziņu bez ārsta apmeklējuma klātienē – medicīnisko pārbaudi var veikt tiešsaistē vai pa tālruni. Polijā katram apdrošinātajam ir pieejams e-slimības atvaļinājums – tas nozīmē arī to, ka darba devēji, kā arī apdrošināšanas iestāde dokumentus tiešsaistē saņem no ārsta. Karantīnā esošām personām ir tiesības uz slimības atvaļinājumu.

Patlaban ir ieviests aprūpes pabalsts vecākiem par bērniem vecumā līdz 8 gadiem.

Polijas arodbiedrību konfederācija Solidarnosc un citas Polijas arodbiedrības strādā pie jauniem risinājumiem, t.sk. pie papildus 2 nedēļām vecāku aprūpes pabalstam.

Portugāle

Valdība ir apstiprinājusi jaunu režīmu darbiniekiem, kuri ir inficēti ar COVID-19. Šajā gadījumā režīms ir labvēlīgāks nekā parastā situācijā:

  1. pabalsts tiek izmaksāts no pirmās dienas (30 dienu nogaidīšanas periods neattiecas);
  2. pabalsts svārstās no 55% no darba samaksas (līdz 30 dienām) līdz 75% (vairāk nekā 365 dienas).

Portugāles arodbiedrību konfederācija UGT-P ziņo, ka daži darba ņēmēji izmanto slimības atvaļinājumu kā galējo līdzekli ienākumu saglabāšanai, piemēram, ja uzņēmums ir slēgts un nav citu darba devēja veikto pasākumu.

Bulgārija

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome apstiprināja Bulgārijas arodbiedrību konfederācijas CITUB priekšlikumu, ka visām nozarēm, kuras skārusi pašreizējā krīze, ir tiesības saņemt valsts atbalstu saskaņā ar 60:40 shēmu, kas paredz, ka valdība sedz 60 procentus no algām un darba devēji – pārējos 40 procentus. Atbalsts būs spēkā tikai tad, ja uzņēmums būs pārtraucis darbību pilnībā sakarā ar COVID-19 krīzi un veselības ministra izdotajiem rīkojumiem par tirdzniecības centru, restorānu slēgšanu, pasākumu, kinoteātru utt. slēgšanu.

Darba ņēmēji, kuri būs pārgājuši uz nepilnu darba laiku – arī saņems kompensāciju no valsts par zaudētajiem ienākumiem sakarā ar samazināto darbu laiku, bet nepārsniedzot 60 procentus no viņu atalgojuma. Atbalsts nepilna darba laika strādājošajiem attieksies uz visām tautsaimniecības nozarēm.

Luksemburga

Pēc valdības lēmuma pārtraukt visas izglītības, mācību un aprūpes aktivitātes, vecākiem, kuru atbildībā ir bērns līdz 13 gadu vecumam, būs tiesības uz ārkārtas ģimenes atvaļinājumu. Ir plānoti likuma grozījumi nosakot atvaļinājumu ģimenes apstākļu dēļ līdz 18 gadu vecumam. Atvaļinājums ģimenes apstākļu dēļ nav ierobežots tiktāl, cik tas attiecas uz visu krīzes laiku. Atvaļinājums krīzes laikā neietekmē ikgadējā atvaļinājuma dienu skaitu. Principā darba devējs nevar noraidīt atvaļinājuma pieprasījumu, ja to iesniedz darbinieks. Tomēr kopš krīzes stāvokļa pasludināšanas (2020. gada 18. marts), darba devējam ir tiesības atteikt jebkādu atvaļinājumu.

Atvaļinājumu ģimenes apstākļu dēļ abi vecāki nevar izmantot vienlaikus. Atvaļinājums tāpēc pilnībā jāuzņemas vienam no vecākiem vai pārmaiņus vienam no otra.

Pieprasījums izmantot šo atvaļinājumu ģimenes apsvērumu dēļ tiek veikts, pamatojoties uz īpašu veidlapu, kas jānosūta atbildīgajai iestādei un darba devējam. Veidlapa jāaizpilda vienu reizi visā COVID-19 krīzes periodā. Veidlapā nav nepieciešams norādīt atvaļinājuma sākuma vai beigu datumu. Datumi jāpaziņo tikai darba devējam. Vēlāk darba devējs ziņo sociālās apdrošināšanas iestādei faktiski izmantoto dienu skaitu. Darbiniekam atvaļinājuma ģimenes apstākļu vai slimības COVID-19 dēļ tiek saglabāta darba samaksa (atalgojumu izmaksā darba devējs līdz pat mēneša beigām, kurā iekrīt atvaļinājuma 77.diena).

Itālija

Ārkārtas gadījumiem valdība piešķīrusi 400 miljonus eiro, lai palīdzētu mājsaimniecībām ar pārtikas kuponiem. Fondu administrē pašvaldības.

Itālijas arodbiedrību konfederācija CGIL arī vērsās valdībā ar lūgumu pagarināt ārkārtas sociālās drošības pasākumus vietējiem darba ņēmējiem saskaņā ar SDO 189 konvenciju, ko ratificējusi Itālija. 16. martā valdība apstiprināja “Care-Italy” dekrētu, kurā tika ieguldīti 25 miljardi eiro un mobilizēja 350 miljardus eiro resursus. Pasākumos ietilpst galvenie fiskālie pasākumi, atbalsts nozarēm, kuras visvairāk skārusi krīze (tūrisms, transports, sports, kino un skatuves māksla, prese). Līdzekļi ir mobilizēti, lai palielinātu slimnīcu kapacitāti, pieņemtu darbā jaunus medicīnas darbiniekus un iegādātos individuālos aizsardzības līdzekļus (piemēram, sejas maskas). Pie citiem pasākumiem pieder:

  • ārkārtas vienreizējs 600 eiro kompensācijas pabalsts pašnodarbinātajiem, kultūras un lauksaimniecības darbiniekiem;
  • bonuss līdz 600 eiro par palikšanu mājās bērna aprūpei vai papildus 15 dienu bērna kopšanas atvaļinājums apmaksāts 50% apmērā;
  • 100 eiro vienreizēja ārkārtas kompensācija tiem, kuri strādā savā darba vietā;
  • 12 papildus apmaksātas atvaļinājumu dienas;
  • karantīnas dienu iekļaušana darba nespējas periodā.

Rumānija

Ar valdības lēmumu un Ārkārtas rīkojums 30/2020 uzņēmumiem, kuriem (pilnīgi vai daļēji) bija jāpārtrauc darbība, jāsaņem sertifikāts, ka uzņēmuma darbības samazināšana ir COVID-19 epidēmijas sekas un viņiem nav finansiālu iespēju samaksāt visu darbinieku algas.
Šajos uzņēmumos strādājošie saņem atlīdzību, kas vienāda ar 75% no bruto darba alga, bet ne vairāk kā 75% no dienas ekvivalenta valsts sociālās apdrošināšanas budžetā. Piešķirtajam pabalstam tiek piemēroti visi nodokļi saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. Darba devēji var saņemt valsts kompensāciju līdz pat 75% apmērā par darbiniekiem, ar kuriem bija noslēgts darba līgums dienā, kad stājās spēkā ārkārtas rīkojums. Šie noteikumi attiecas uz darbiniekiem, kuri nevar veikt darbu attālināti un valstiski svarīgās nozarēs, kuras nepieciešamas būtisku funkciju nodrošināšanai krīzes laikā.
Viens no vecākiem, kuru ģimenē ir bērni līdz 12 gadu vecumam (vai bērns ar īpašām vajadzībām līdz 18 gadu vecumam) ir atļauts palikt mājās.

Slovākija

Tiek nodrošināts slimības pabalsts par 14 kalendārajām dienām (parastajā kārtībā tās ir 10 kalendārās dienas) par bērna kopšanu līdz desmit gadu vecumam. Slovākijas jaunā valdība ir paziņojusi, ka slimības pabalsts darbanespējas gadījumā saistībā ar COVID-19 ir jāapmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai. Saskaņā ar spēkā esošo likumu pirmās desmit dienas apmaksā darba devējs. Slovākijas arodbiedrību konfederācija KOZSR aicina valdību grozīt spēkā esošos attiecīgos likumus.

Ungārija

Vairāk nekā 81 tūkstotis privāto uzņēmēju un mazo uzņēmumu tiks atbrīvoti no uzņēmējdarbības nodokļa un sociālās apdrošināšanas iemaksu samaksu veikšanas par saviem darbiniekiem. Arī darbinieku iemaksas tiks ievērojami samazinātas: viņiem netiks prasīts maksāt pensiju iemaksas, veselības apdrošināšanas iemaksas tiks samazinātas līdz likumā noteiktajam minimumam. Pašlaik plānots, ka šie pasākumi būs spēkā līdz 2020.gada 30. jūnijam.