LBAS logo

Sociālie partneri vienojas par rīcību krīzes risināšanai profesionālās izglītības iestādēs

8.februārī notika Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome (PINTSA). Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) prezentēja prioritātes profesionālajā izglītībā, t.sk., pieaugušo izglītības attīstības plānu prasmju attīstīšanas veicināšanai. Viens no būtiskākajiem mērķiem ir virzīšanās uz 50/50 mērķa sasniegšanu, t.i., 50% izglītojamo mācās vispārējā izglītībā un 50% profesionālajā izglītībā. Tostarp IZM plāno piedāvāt profesionālās izglītības programmas arī svešvalodā, lai varētu paaugstināt starptautisko konkurētspēju. Pieaugušo izglītībā saistībā ar nākamo Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodu 2021-2027 ir gaidāmas lielas izmaiņas – būtiski palielināsies pieaugušo izglītības piedāvājums un katram būs iespēja papildināt savas zināšanas. To ņemot vērā, arodbiedrību puses pārstāvji atgādināja, ka nepieciešams arī nodrošināt strādājošajiem iespēju piedalīties mācībās, t.sk., ir nepieciešami grozījumi Darba likumā, paredzot, ka katram strādājošajam ir tiesības uz vienu apmaksātu brīvu dienu gadā tieši mācībām.

Sanāksmē IZM prezentēja profesionālās izglītības programmu finansēšanas pilnveides gaitu. Šajā jautājumā arodbiedrībām bija vairāki iebildumi, lielākoties saistīti ar to, ka būtiski ir pieauguši gan mācību materiālu izdevumi (piemēram, pārtikas produktu praktiskajiem darbiem, trauku, kosmētikas izdevumi), gan elektroenerģijas izdevumi mācību darbnīcās, piemēram, maizes un gaļas cehā. Attālinātā darba periodā ievērojami palielinājies datoru skaits, līdz ar to arī izdevumi to apkopei. IZM piešķirtais finansējums elektroenerģijas izmaksu segšanai pietiek tikai vienam mēnesim, savukārt pedagogu darba samaksas pieaugums ir tuvu nullei, kas saistīts ar izglītojamo skaita izmaiņām. PINTSA locekļi vienojās, ka tiks sagatavota vēstule Nacionālās trīspusējās sadarbības padomei, informējot par kritisko situāciju izdevumu sadaļā un aicinot palielināt finansējumu profesionālās izglītības iestāžu primāro izdevumu segšanai.