LBAS logo

Šodien Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā

Šodien Saeimas Sociālo un darba lietu komisija vienbalsīgi atbalstīja likumprojektu “Grozījums likumā “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” [https://titania.saeima.lv/LIVS14/saeimalivs14.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=470/Lp14].

Komisijas sēdē piedalījās LBAS jurists Kaspars Rācenājs, – LBAS iebildumu nebija. Likumprojekts kā steidzams tiks izskatīts galīgajā lasījumā tuvākajā Saeimas sēdē.

Grozījumi nodrošinās, ka darbiniekiem arī turpmāk būs pamats iesniegt darbinieku prasījumu par periodu, kas sakrīt ar periodu, kura laikā pastāvēja aizliegums iesniegt juridiskās personas maksātnespējas pieteikumu.

Likumprojekta mērķis ir ieviest Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 18.1 panta regulējumu likumā “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”.

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 18.1 panta mērķis bija pagarināt periodu, kura laikā darbinieki ir tiesīgi saņemt naudas līdzekļus no darbinieku prasījumu garantiju fonda, jo likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā bija paredzēts aizliegums iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu un darbinieki nespēja realizēt savas kreditoru tiesības.

Saskaņā ar likuma “Par Covid-19 infekcijas izplatības  pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu” pārejas noteikumu 1. punktu Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 18.1 pants bija piemērojams līdz 2023. gada 31. decembrim.

GROZĪJUMS LIKUMĀ “PAR DARBINIEKU AIZSARDZĪBU DARBA DEVĒJA MAKSĀTNESPĒJAS GADĪJUMĀ” (470/Lp14)

Papildināt pārejas noteikumus ar 17. punktu šādā redakcijā: “17. Maksātnespējas kontroles dienests, izskatot iesniegumus par darbinieku prasījumu apmierināšanu un konstatējot, ka šā likuma 5. panta pirmajā un 2.1 daļā noteiktais 12 mēnešu periods pilnībā vai daļēji sakrīt ar likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā noteikto periodu, kurā bija spēkā aizliegums kreditoram iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, lemj par šā likuma 5. panta pirmajā un 2.1 daļā noteiktā 12 mēnešu perioda pagarināšanu par attiecīgo aizlieguma periodu. Periods naudas līdzekļu piešķiršanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem nepārsniedz 12 mēnešus pirms darba tiesisko attiecību izbeigšanas.”