LBAS logo

Vērienīgi priekšlikumi par ES ilgtspējīgu atveseļošanos: tagad valstu vadītājiem ir jāizrāda atbildība un solidaritāte

Komentējot ES atveseļošanas dokumentu kopumu, Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) ģenerālsekretārs Luka Visentini uzsver, ka Eiropa piedzīvo vissliktāko recesiju kopš trīsdesmitajiem gadiem pēc smagākās pandēmijas simt gadu garumā, kas draud ar milzīgu bezdarbu un nevienlīdzību. Tāpēc ETUC atzinīgi vērtē vērienīgo ES atveseļošanas stratēģiju, ko ierosināja Urzula fon der Leiena. Eiropai ir vajadzīgi līdzekļi līdz pat 750 miljardu eiro apmērā ekonomikas atveseļošanai papildus Daudzgadu budžeta 1,1 triljonam eiro.

„Mēs novērtējam, ka šādi apjomīgi ieguldījumi lielā mērā tiks piešķirti dalībvalstīm, izmantojot tiešas dotācijas, un ka nauda tiks ieguldīta ar kopīgiem parāda instrumentiem, ko garantēs Eiropas Komisija, pateicoties ļoti gaidītam ES pašu resursu pieaugumam, tādējādi izvairoties no papildu parāda radīšanas ES valstīs. Tas ir pareizi, ka ieguldījumiem būtu jāveicina ES saistības klimata politikas jomā un jāapkaro jauniešu bezdarbs, lai Eiropa izkļūtu no recesijas. Mēs atzinīgi vērtējam to, ka ieguldījumi videi draudzīgā un digitālajā jomā būs priviliģēti un ka visa nauda tiks novirzīta, izmantojot ekonomiskās un sociālās kohēzijas fondus, tādējādi nodrošinot solidaritātes, līdztiesības un sociālās integrācijas saglabāšanu”, sacīja L.Visentini.

Atveseļošanās nedrīkst notikt kā tas bija līdz šim — taupība, samazinājumi un nepanesami fiskālie nosacījumi nekad nedrīkst atkārtoties. Pilsoņi un darba ņēmēji vēlas taisnīgāku un zaļāku Eiropu, kas ir labāka visiem. ES nevar vienkārši dot naudu uzņēmumiem, neveicot nekādu kontroli pār to, kā tie rīkojas. Atjaunošanas plāna finansējumam jābūt atkarīgam no pienācīgas kvalitātes darbavietu nodrošināšanas, nodokļu maksāšanas un mērķa sasniegšanas klimata jomā.

“Mēs uzsveram, ka cilvēktiesībām un sociālajām tiesībām, tiesiskumam, sociālajam dialogam un ekonomikas un nodarbinātības demokrātijai, kas ir Eiropas Sociālo tiesību pīlārs, ir jābūt visa piešķirtā finansējuma kompasiem. Sabiedriskie pakalpojumi, veselības aprūpe un izglītība, sociālās aizsardzības sistēmas un sociālā infrastruktūra ir stingri jāatbalsta.

Pamatoti sagaidāms, ka atveseļošanas stratēģijā galvenā uzmanība tiks pievērsta ES rūpniecības un ekonomikas nozaru stiprināšanai, darbavietu aizsardzībai Eiropā, mūsu konkurences noteikumu pārskatīšanai un mūsu tirdzniecības politikas ilgtspējībai.

“Ļoti svarīgi ir arī tas, ka Eiropas Komisija savā darba programmā 2020. gadam ir apstiprinājusi visas iniciatīvas, kas veicinātu taisnīgu un sociāli ilgtspējīgu atveseļošanos, tostarp tādas iniciatīvas, kas attiecas uz atalgojuma pārredzamību, minimālajām algām, taisnīgu nodokļu aplikšanu, jauniešu nodarbinātību, prasmju programmu un digitālo izglītību, platformu darbu un ES ekonomikas pārvaldības noteikumiem. Darba programmā trūkst arodveselības un drošības, un tas ir jāpapildina”, uzsver ETUC ģenerālsekretārs.