LBAS logo

Vienādas samaksas diena sievietēm un vīriešiem

No 2019. gada 4. novembra sievietes visā Eiropā faktiski vairs nesaņem atalgojumu. Tas ir tāpēc, ka vidēji sievietes Eiropas Savienībā pelna par 16% mazāk nekā viņu vīrieši. Tātad, kad atlikuši 16% no darba gada, Eiropa atzīmē (ne)vienlīdzīgas darba samaksas dienu.

Protams, atšķirība starp vīriešu un sieviešu atalgojumu nav vienkāršs jautājums: sievietes lielākoties ir aprūpētājas savās ģimenēs, un – vēsturiski – sievietes lielākoties strādā tajās ekonomikas nozarēs, kurās parasti ir zemāks atalgojums.

Algu atšķirības starp dzimumiem Eiropā ir ļoti dažādas – dažas no vissliktākajām atšķirībām ir konstatētas valstīs ar visspēcīgāko ekonomiku -, bet tas, kas neatšķiras, ir fakts, ka pēdējo piecu gadu laikā 16% rādītājs ir tik tikko mainījies.

Eiropas arodbiedrības uzskata, ka ir nepieciešama īpaša ES direktīva par darba samaksas pārredzamību abiem dzimumiem. Šā gada 22.oktobrī Eiropas Arodbiedrību konfederācija savā Izpildkomitejas sēdē pieņēma rezolūciju, kas pamato šādas direktīvas nepieciešamību.

1.Darba samaksas pārredzamība atklāj organizācijas atalgojuma struktūras un ļauj arodbiedrībām rīkoties, lai novērstu pastāvīgās atalgojuma atšķirības. Darba samaksas pārredzamība nozīmē, ka katrs darba ņēmējs zina, kādu atalgojumu viņi un viņu darba ņēmēji, vadītāji un izpilddirektori saņem. Atalgojuma pārredzamība nozīmē, ka dzimumu neobjektivitāte un diskriminācija, pat ja tā ir neapzināta, tiek izkliedēta, jo ikviens var redzēt, kā viņu ietekme skaitliski izpaužas. Darba samaksas pārredzamība nozīmē, ka darba ņēmējiem un viņu arodbiedrībām tiek sniegta informācija par visu darba samaksu, prēmijām un papildu pabalstiem, kas tiek izmaksāti organizācijas ietvaros, tā sniedz informāciju par uzdevumiem un prasmēm, kas attiecas uz darba novērtēšanu, lai noteiktu vienādu atalgojumu par līdzvērtīgu darbu, tā garantē, ka darba ņēmēji var brīvi apspriest savu darba samaksu un izvairīties no iespējamas darba ņēmēju diskriminācijas.

2. Atalgojuma pārredzamībai var būt izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu ievērojamu progresu darba samaksas atšķirību novēršanā sievietēm un vīriešiem. Tā palīdz atklāt sieviešu darba sistemātisku nenovērtēšanu, kas ir pamatā pastāvīgajai atalgojuma nevienlīdzībai starp dzimumiem. Tajā uzsvērta profesiju feminizācija un segregācija, kā arī nepietiekama sieviešu veiktā darba atzinība un atalgojums konkrētās darbavietās vai veselās nozarēs. Atalgojuma pārredzamība var atbalstīt arodbiedrību sarunu veidošanas stratēģijas, lai samazinātu negodīgu un/vai nevajadzīgi lielu darba samaksas atšķirību starp darba ņēmēju grupām, kā arī lai uzlabotu zema atalgojuma novēršanu kopumā .

3. Šāda darba samaksas pārredzamība praksē daudzās Eiropas valstīs nav vērojama, tāpēc Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) atbalsta jaunās priekšsēdētājas Von der Leyen kundzes apņemšanos, ka pirmo 100 dienu laikā viņa iesniegs priekšlikumu par atalgojuma pārredzamību, lai novērstu darba samaksas atšķirības sievietēm un vīriešiem. Lai izpildītu šo apņemšanos, Komisijai būs jāierosina direktīva, kas pieprasīs dalībvalstīm ieviest pasākumus, kas uzliek par pienākumu visiem darba devējiem gan privātajā, gan valsts sektorā pieņemt pilnīgu atalgojuma pārredzamības politiku un praksi, turklāt būs jānovērš arī dažas prakses, kas ir vērstas pret vienlīdzīgas samaksas sasniegšanu. Lai direktīva ieviestu reālas izmaiņas, tai arī jādod iespēja darba ņēmējiem un viņu arodbiedrībām kolektīvi kaulēties par “pozitīvu rīcību” saistībā ar informāciju par darba samaksas pārredzamību. Tā ir būtiska koplīgumu atbalstīšana, lai pildītu savu tiešo lomu, efektīvi īstenojot vienlīdzīgas darba samaksas principu.

4. ETUC aicina pieņemt direktīvu, kas pieprasa visiem darba devējiem gan valsts, gan privātajā sektorā pieņemt pilnīgu atalgojuma pārredzamības politiku un praksi; tostarp piemērot prasību sagatavot darba samaksas revīzijas un ikgadējus rīcības plānus, kas aptver visus darba samaksas vienlīdzības aspektus, tostarp darba samaksas proporciju atšķirības starp dzimumiem; atbalstīt arodbiedrību iesaisti diskusijās ar darba devējiem, lai risinātu jautājumus saistībā ar darba samaksas jautājumiem un veicinātu un stiprinātu tiesības risināt sarunas un noslēgt koplīgumus; pieprasīt darba devējiem sniegt informāciju darba ņēmējiem un viņu apvienībām par vienlīdzīgu attieksmi saistībā ar darba samaksu, piemēram, atalgojuma attiecību starp vadītāju un viszemāko apmaksāto darba ņēmēju, lai novērstu darbības, kas kavē atalgojuma pārredzamību. Darba devēji nevarēs paslēpties aiz konfidencialitātes, datu aizsardzības noteikumu vai administratīvā sloga, lai izvairīties no atalgojuma pārredzamības.

5. Lai nodrošinātu lielāku atalgojuma pārredzamību, ir jāiesaista visu līmeņu dalībnieki un iestādes. ETUC un tās dalīborganizācijas īstenos arodbiedrību prioritāros mērķus, izmantojot stratēģisku un visaptverošu rīcības plānu:

  • ETUC pastiprinās dialogu ar Eiropas Komisiju ar prasību nekavējoties iesniegt priekšlikumus par vērienīgu, saskaņotu un efektīvu atalgojuma pārredzamības direktīvu sievietēm un vīriešiem, lai panāktu patiesus uzlabojumus attiecībā uz atalgojumu starp dzimumiem.
  • ETUC konsekventi lobēs dalībvalstis, vēršoties pie pastāvīgajām pārstāvniecībām un Padomes visos iespējamajos gadījumos, aktīvi iesaistoties un atbalstot tās.
  • Vienlaikus valstu arodbiedrības tiek aicinātas aktīvi iesaistīties un virzīt jautājumu par stingru direktīvu par dzimumu atalgojuma pārredzamību valdību, parlamentu un citu institucionālo iestāžu līmenī, kurām var būt nozīme, lai veicinātu ātru un nozīmīgu iniciatīvas virzību.
  • ETUC un valstu arodbiedrības nodrošinās pārredzamību attiecībā uz sociālo partneru darba kārtību, kā arī nodrošinās, lai visas sabiedrības intereses būtu prioritāras.