LBAS logo

Arodbiedrību kapacitātes stiprināšana trīspusējā dialogā (Innovation Norway)

Cienīga darba un trīspusējā dialoga fonda
(Fund for decent work and tripartite dialogue) projekts
ARODBIEDRĪBU KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA TRĪSPUSĒJĀ DIALOGĀ

Cienīga darba un trīspusējā dialoga fonda (Innovation Norway) projekts (Nr.KNRIN-2012/104535) „Arodbiedrību kapacitātes stiprināšana TRĪSPUSĒJĀ DIALOGĀ”

LBAS 2012.gada nogalē uzsāka īstenot projektu, kura mērķis ir stiprināt LBAS ietekmi Trīspusējā dialogā nacionālā līmenī. Projektā ir izvirzīti trīs sasniedzamie rezultāti: 1. LBAS iesniegto likumprojektu pieņemšana nacionālā līmenī; 2. Ģenerālvienošanos slēgšana; 3. Noslēgto koplīgumu skaita pieaugums un 4. Jaunu arodorganizāciju izveidošanās uzņēmumu līmenī.

Kāpēc šāds projekts?

LBAS ir sociālais partneris Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē (NTSP), kas koordinē un organizē trīspusējo sociālo dialogu starp darba devēju organizācijām, valsts iestādēm un arodbiedrībām, lai panāktu savas intereses sociālo un ekonomisko jautājumu risināšanā un aizsargātu sociālo stabilitāti valstī. Sociālā dialoga mērķis ir veicināt demokrātisku sadarbību starp sociālajiem partneriem. Diemžēl nereti NTSP mērķi neatbilst realitātei un daudzas iniciatīvas, kas nāk no sociālajiem partneriem netiek uzklausītas un/vai lēmumi tiek pieņemti aiz „aizvērtām durvīm”. Taču joprojām NTSP ir vienīgā platforma, lai iestātos par cienīgu darbu strādājošajiem, aizstāvētu strādājošo intereses, vairotu koplīguma lomu un iesaistītos politikas veidošanā nacionālā līmenī.

Projekta aktivitāšu ieviešana tiek uzsākta ar ārējās komunikācijas izvērtējumu, ar mērķi izpētīt LBAS kā valdības sociālā partnera līdzšinējā snieguma novērtējumu prioritārajās ietekmes pusēs (valdība, darba grupas, Saeima, NTSP). Izpētes uzdevumi:

  • Novērtēt esošo NTSP lomu institucionālajā sistēmā un analizēt LBAS līdzšinējās darbības vērtējumu NTSP un citās prioritārajās ietekmes pusēs, pētot tādus aspektus kā iniciatīvu un priekšlikumu kvalitāti, sadarbību un komunikāciju.
  • Identificēt būtiskākās problēmas līdzšinējā LBAS sadarbībā ar prioritārajām ietekmes pusēm.
  • Izstrādāt rekomendācijas turpmākajai LBAS rīcībai (t.sk. diskusijai par NTSP vietu institucionālajā sistēmā), sadarbojoties un komunicējot ar prioritārajām ietekmes pusēm.

Plānots, ka šīs izpētes rezultātu apkopojums un rekomendācijas tiks prezentētas konferencē šā gada aprīļa beigās. Šajā konferencē tiks uzaicināti piedalīties arī sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācijas un valdības pārstāvji. Konferencē piedalīsies arī projekta partneri – arodbiedrību konfederācijas LO Norway speciālisti, lai dalītos pieredzē un rekomendācijās LBAS kā sociālā partnera ietekmes stiprināšanā.

Projekta aktivitāšu pārskats.

2013.gada februāris – marts LBAS kā valdības sociālā partnera līdzšinējā snieguma novērtējums prioritārajās ietekmes pusēs (valdība, darba grupas, Saeima, NTSP) Pētījumu veic SIA McCann Consulting.

2013.gada 23. maijā Konference ar nacionālā līmeņa sociālo partneru un LO Norway speciālistu piedalīšanos ar mērķi aktualizēt cienīga darba un nodarbinātības problēmas Latvijas darba tirgū.

2013.gada sept. – 2014.gada maijs 5 apmācību organizēšana: kā uzlabot ārējo komunikāciju?

2013.gada dec. – 2013.gada aprīlis 2 apmācību organizēšana: lobēšana un pārmaiņu vadība.

2014.gada marts un septembris 2 On-line diskusiju organizēšana: sociālais dialogs nacionālā līmenī un dzimumu līdztiesības problēmu aktualizēšana.

2014.gada augusts Projekta noslēguma forums ar nacionālo sociālo partneru pārstāvju un projekta partneru LO Norway speciālistu piedalīšanos pieaicinot arī Cienīga darba un trīspusējā dialoga fonda pārstāvju, projekta aktivitāšu un sasniegto rezultātu izvērtējums un prezentēšana.

Projekta ilgums: 2012.gada novembris – 2014.gada oktobris.

Jāatzīmē, ka arī Latvijas Darba devēju konfederācija realizē Cienīga darba un trīspusējā dialoga fonda projektu. Projekta nosaukums „Nozaru sociālā dialoga uzlabošana” un projekta ieviešanas periodā LDDK veicinās divpusēju nozaru sociālo dialogu starp rūpniecības asociācijām un nozares arodbiedrībām, stiprinās nozaru trīspusējo sociālo dialogu – rūpniecības asociācijas līdzdalību Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē un apakšpadomē, kā arī uzlabos izpratni par cienīga darba jautājumiem un nodrošinās cienīgu darbu.