LBAS logo

Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos

Sākot ar 2008.gada 1.septembri, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība ir uzsākusi Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” īstenošanu.

Strādājošo labklājība un dzīves kvalitāte ir tieši atkarīga no darba apstākļiem un darba tiesisko attiecību kultūras, jo darba vietā mēs pavadām lielāko dienas daļu un darba vide būtiski ietekmē strādājošo darba produktivitāti, motivāciju un dzīves līmeni. Pie tam Latvijā joprojām ir augsts nelaimes gadījumu un darba tiesisko attiecību pārkāpumu skaits. Tāpēc projekta mērķis ir uzlabot strādājošo darba apstākļus un sekmēt, lai tiktu ievērotas strādājošo darba tiesības katrā darba vietā, tādā veidā mazinot darba tiesisko attiecību pārkāpumu un nelaimes gadījumu skaitu.

Galvenie projekta uzdevumi ir:

  • izglītot strādājošos par darba tiesību un darba drošības jautājumiem darba vietās;
  • informēt strādājošos par normatīvo aktu darba tiesību un darba drošības jomā praktisko piemērošanu;
  • sniegt konsultācijas strādājošajiem un palīdzēt rast praktisku risinājumu darba strīdu gadījumos.

Projekta ietvaros laika periodā no 2008.gada līdz 2013.gadam ir plānots veikt sekojošu projekta aktivitāšu īstenošanu:

  • Konsultāciju sniegšana un apmācību programmu veidošana un organizēšana (ietver 7 apakšaktivitātes).
  • Informatīvo un metodisko materiālu izdošana (ietver 4 apakšaktivitātes).
  • Sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi (ietver 15 apakšaktivitātes).

Viena no būtiskākajām un galvenajām aktivitātēm projektā ir Konsultatīvo centru izveide četros reģionos (Valmiera, Jelgava, Daugavpils, Liepāja) un Rīgā, kur tiek  sniegtas konsultācijas nodarbināto personu informēšanai un konsultāciju sniegšanai par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu praktiskas piemērošanas jautājumiem.

Konsultantu atlasei centros saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.65 tika rīkota iepirkuma procedūra.

Saskaņā ar projekta rezultatīvajiem rādītājiem, katra konsultanta uzdevums ir  sniegt ne mazāk kā 300 konsultācijas gadā. Rīgas konsultatīvajā centrā tiek  sniegtas arī konsultācijas darba strīdu risināšanā.

Katram konsultatīvajam centram ir noteikts konkrēts apmeklētāju laiks, jo pārējā laikā konsultantiem būs nepieciešams sagatavot atbildes vai arī nepieciešamības gadījumā doties uz uzņēmumiem, lai konsultācijas sniegtu klātienē strādājošo grupai semināru vai konsultāciju veidā.

Paralēli konsultāciju sniegšanai konsultantu uzdevums būs koordinēt LBAS arodbiedrību darbību reģionos, popularizēt arodbiedrību darbību un darba koplīgumu priekšrocības, kā arī sadarboties ar vietējiem darba devējiem, pašvaldībām, Valsts Darba inspekciju un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Aicinām apmeklēt konsultatīvos centrus un izmantot iespēju saņemt konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos!

Sīkāka informācija pa tālr. 67035906, inga.svirska@lbas.lv

Projekta vadītāja: Inga Svirska