LBAS logo

Projekta aktivitātes 2008.gadā

Saskaņā ar projekta aktivitāšu plānu un laika grafiku 2008.gada rudenī tika īstenotas sekojošas aktivitātes:

  • Konkursa profesionālo skolu skolēniem organizēšana (skat. sīkāku informāciju LBAS mājas lapā zem bannera “Profs2008”).
  • Darba tiesību publicitātes monitorings.
  • Izglītības pilnveides apmācības licencētu kursu “Darba aizsardzība un drošība” sagatavošana.
  • Informatīvā materiāla “Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās” izstrāde.
  • Sabiedrības informēšanas stratēģiju izstrāde.
  • Informatīvās publicitātes kampaņas par projekta aktivitātēm, kur galvenais akcents tiks likts uz konsultatīvo centru darbības popularizēšanu.