LBAS logo

Projekta aktivitātes 2009.gadā

2009. gada rudenī norisinās konkurss profesionālo skolu audzēkņiem Profs 2009.

2009. gada rudenī Latgales un Vidzemes reģionos tiek īstenota kampaņa jaunāko klašu audzēkņiem.

2009. gada 7. un 8. decembrī Rīgā norisinājās  starptautiskais forums “Darba tiesības un to ievērošana ekonomiskās krīzes pārvarēšanai”.

2009.gada novembrī sadarbībā ar SIA “SKDS” tika veikta trešā sabiedriskās domas aptauja par darba tiesību un darba drošības jautājumiem.

2009. gada maijā sadarbībā ar SIA “Grif” tika izstrādātas 3 apmācību programmas:

 • apmācības programma “Sociālais dialogs par darba tiesību jautājumiem”
 • izglītības programma “Darba aizsardzība arodbiedrību speciālistiem un aktīvistiem”
 • pieaugušo neformālās izglītības programma “Darba aizsardzība un drošība”

2009.gada maijā sadarbībā ar SIA “SKDS” tika veikta otrā sabiedriskās domas aptauja par darba tiesību un darba drošības jautājumiem.

Saskaņā ar projekta aktivitāšu plānu un laika grafiku 2009. gada 1. pusgadā tiek īstenotas sekojošas aktivitātes:

 • Konsultatīvie centri nodarbināto personu informēšanai un konsultāciju sniegšanai par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu praktiskas piemērošanas jautājumiem.
 • Darba strīdu praktiska risināšana.
 • 20 darba aizsardzības apmācību moduļu profesionālajās izglītības iestādēs izstrādāšana.
 • Apmācības programmas “Sociālais dialogs par darba tiesību jautājumiem uzņēmumos” izstrāde un apmācību organizēšana
 • Izglītības programmas sagatavošana un semināru organizēšana arodbiedrību nozaru vadītājiem un darbiniekiem par arodbiedrību uzdevumiem darba aizsardzības jomā.
 • Izglītības pilnveides apmācības licencētu kursu “Darba aizsardzība un drošība” sagatavošana un organizēšana.
 • Informatīvu, izglītojošu, metodisku materiālu par darba tiesību jautājumiem izstrāde, aktualizācija, pilnveidošana, izdošana un izplatīšana.
 • Rokasgrāmatas izdošana darbinieku pārstāvjiem un uzticības personām.
 • Elektronizētas datu bāzes par darba koplīgumiem un ģenerālvienošanos nozarēs izstrāde, ieviešana un darbības nodrošināšana.
 • Sabiedrības informēšanas stratēģiju izstrāde.
 • Komunikācijas auditēšana un sabiedriskās domas aptauju veikšana.
 • Informatīvās publicitātes kampaņas par projekta aktivitātēm.
 • Informatīvo biļetenu izdošana (avīze lv un kr).
 • Televīzijas raidījumu ciklu veidošana.
 • Video sižetu izveide.
 • Radio raidījumu cikla veidošana.
 • Darba tiesību Labās prakses konkursa organizēšana un gada pārskata izdošana.
 • Pētījuma par darba tiesību izpratni veikšana.
 • Darba tiesību publicitātes monitorings un sagatavots analītiskais pārskats.
 • Darba koplīgumu loma darba tiesiskajās attiecībās.