LBAS logo

Projekta aktivitātes 2011.gadā

2011. gada ceturtajā ceturksnī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība īsteno projekta „Darba attiecību un darba drošības praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” sekojošas aktivitātes:

 • Projekta ietvaros LBAS konsultāciju centros Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Valmierā ikviens var bez maksas saņemt konsultācijas par darba tiesiskajām attiecībām un darba aizsardzību. Konsultanti palīdz arī sagatavot prasības pieteikumus tiesai, ja strīds skar darba tiesiskās attiecības.
 • Septembrī sākas ikgadējais konkurss profesionālo skolu audzēkņiem “Profs”. Konkursa finālā decembrī tiksies piecas labākās komandas no visiem Latvijas reģioniem.
 • No 20. līdz 23. oktobrim LBAS piedalīsies izstādē “Vide un enerģija”, bet no 11. līdz 13. novembrim – izstādē “Darbs un karjeras iespējas”. Abas izstādes notiks starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā.
 • Oktobrī Rīgā un Daugavpilī LBAS organizē licencētus apmācības kursus “Darba aizsardzība un drošība”. Šie kursi paredzēti darbinieku pārstāvju, uzticības personu, darba devēju atbildīgo personu un darba aizsardzības koordinatoru zināšanu pilnveidei.
 • Oktobrī tiks pabeigta moduļu izstrāde profesionālās izglītības iestāžu pasniedzēju profesionālās pilnveides apmācībai darba aizsardzībā šādās nozarēs:
 • lauksaimniecība;
 • arhitektūra un būvniecība;
 • poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas;
 • tekstilražošanas tehnoloģijas;
 • enerģētika.

Apmācības moduļus izstrādā Valsts izglītības satura centrs. Jau tapuši 10 moduļi dažādu nozaru pasniedzēju apmācībai. Kopumā projekta gaitā tiks izstrādāti 20 apmācību moduļi.

 • Lai uzņēmumos veiksmīgi tiktu īstenota strādājošajiem draudzīga darba tiesību politika, oktobrī un novembrī notiks apmācības par sociālā dialoga risināšanu darba tiesību jautājumos.
 • Lai arodbiedrības un uzņēmumu arodorganizācijas spētu sekmīgi novērst darba aizsardzības pārkāpumus un aizstāvēt strādājošo intereses, oktobrī un novembrī notiks semināri arodbiedrību nozaru vadītājiem un darbiniekiem par arodbiedrību uzdevumiem darba aizsardzības jomā.
 • Novembrī biļetena „Darbinieku avīze” izdošana.
 • 1. un 2. novembrī Rīgā notiks starptautisks forums par Eiropas Savienības labo praksi un inovācijām darba tiesību jomā.
 • Novembrī tiks izdoti metodiskie materiāli “Eiropas Savienības tiesas prakse darba tiesībās”, kuru satura izstrādi veic juriste Kristīne Dupate.
 • Novembra mēnesī kārtējā sabiedriskās domas aptaujas veikšana (SKDS)
 • LBAS turpina pilnveidot elektronizēto datu bāzi par darba līgumiem un ģenerālvienošanos nozarēs, lai nodrošinātu vienotu darba koplīgumu un ģenerālvienošanos reģistru, kas plašākai auditorijai palielinās izpratni par darba koplīgumu saturu uzņēmumos un radīs lielākas iespējas pārņemt labo praksi.
 • LBAS juristi un darba tiesisko attiecību eksperti regulāri piedalās LTV 1 raidījuma “Viss notiek” sižetos, piemēram, akcentējot ar aplokšņu algām saistītās problēmas un skaidrojot “Ilgtspējas indeksa” nozīmi sakārtotas darba vides nodrošināšanā un Latvijas ekonomikas attīstībā.Lai diskusijas par darba tiesībām un darba drošību vairāk būtu pieejamas arī cilvēkiem ar dažādu invaliditāti, LBAS sākusi sadarbību ar LTV 1 raidījuma “Kopā” producentiem. “Kopā” ir vienīgais TV raidījums Latvijā, kas tiek veidots, ņemot vērā tieši tās problēmas un izaicinājumus, ar kādiem ikdienā saskaras invalīdi. Projekta ietvaros turpmāk ik mēnesi viens no raidījumiem tiks veltīts tematikai, kas darba tirgū un darba attiecībās īpaši aktuāla invalīdiem.
 • Katru mēnesi LBAS eksperti uz jautājumiem par darba attiecībām sniedz atbildes tiešajā ēterā Latvijas Radio 1 raidījumā “Krustpunktā”, kā arī piedalās reģionālo radio pārraidēs.

2011. gada trešajā ceturksnī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība īsteno projekta „Darba attiecību un darba drošības praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” sekojošas aktivitātes:

 • konsultāciju sniegšana darba tiesību un darba drošības jomā. Aktivitātes ietvaros tiek sniegtas konsultācijas Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā un Valmierā.
 • Katru mēnesi notiks Radio raidījumu cikls „Drošs darbs”, kur raidījumā „Krustpunktā” par problēmjautājumiem darba tiesiskajās attiecībās informē, kā arī skaidro neskaidrās situācijas LBAS jurists, eksperts darba tiesiskajos jautājumos Kaspars Rācenājs.
 • Tiks uzsākta piecu darba aizsardzības apmācību moduļu (mācību programmu) profesionālajās izglītības iestādēs izstrādāšana. Mācību programmas tiek izstrādātas, lai veicinātu jauniešu – nākotnes darbinieku – zināšanu apguvi un izpratni par darba aizsardzības noteikumiem darba vietās.
 • Uzsākta informatīvā, izglītojošā, metodiskā materiāla “ Eiropas Savienības tiesas prakse darba tiesībās“ satura izstrāde.
 • Augustā un septembrī tiks veidoti un pārraidīti Televīzijas raidījumi. Radījumu galvenie uzdevumi būs atraktīvā veidā atspoguļot labāko praksi darba aizsardzības un darba tiesiskajos jautājumos, sniegt praktiskus padomus, skaidrot darba devēja ieguvumus no koplīgumiem, informēt par slikto praksi un iesaistīt mērķauditorijas diskusijā par darba tiesību praktisko īstenošanu.
 • Septembrī tiks izdots Informatīvais biļetens „Darbinieku avīze”, kurā atspoguļos informāciju par projekta aktivitātēm, darba tiesisko attiecību un darba drošības pamatprincipiem un jautājumiem, padomiem darba ņēmējiem, iespējamiem problēmjautājumu risinājumiem, labās prakses piemēriem un palīdzības saņemšanas iespējām.
 • Septembra mēnesī notiks konkursa profesionālo skolu skolēniem “Profs” sagatavošanas darbi.

2011.gada otrajā ceturksnī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība realizē projekta „Darba attiecību un darba drošības praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” sekojošas aktivitātes:

 • konsultāciju sniegšana darba tiesību un darba drošības jomā. Aktivitātes ietvaros tiek sniegtas konsultācijas Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā un Valmierā.
 • Apmācības „Sociālais dialogs par darba tiesību jautājumiem uzņēmumos”. Līdz šim notikuši 14 semināri. Šogad otrajā ceturksnī tiks organizēti 2 semināri.
 • Izglītības programmas par arodbiedrību uzdevumiem darba aizsardzības jomā. Līdz šim notikuši 13 semināri. Otrajā ceturksnī tiks organizēti 2 semināri.
 • Aktivitātes izglītības pilnveides apmācības licenzētu kursu „Darba aizsardzība un drošība” sagatavošana un organizēšana ietvaros tiks organizēti 2 kursi – Rīgā un Valmierā.
 • Maijā tiks uzsākta Komunikācijas auditēšana un sabiedriskās domas aptauja darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības un sabiedrības informētības monitoringam.
 • Maijā arī tiks izdots Informatīvais biļetens „Darbinieku avīze”, kurā atspoguļos informāciju par projekta aktivitātēm, darba tiesisko attiecību un darba drošības pamatprincipiem un jautājumiem, padomiem darba ņēmējiem, iespējamiem problēmjautājumu risinājumiem, labās prakses piemēriem un palīdzības saņemšanas iespējām.
 • Katru mēnesi notiks Radio raidījumu cikls „Drošs darbs”, kur raidījumā „Krustpunktā” par problēmjautājumiem darba tiesiskajās attiecībās informē, kā arī skaidro neskaidrās situācijas LBAS jurists, eksperts darba tiesiskajos jautājumos Kaspars Rācenājs.
 • Otrajā ceturksnī tiks sagatavoti četri trīs minūšu gari video sižeti par darba drošības normu pielietošanu darba vietās un darba tiesisko attiecību izplatītākajiem pārkāpumiem, lai uzskatāmi demonstrētu un vizuāli parādītu darba tiesisko un darba drošības normu neievērošanas sekas.
 • Turpinās darba tiesību labās prakses konkurss. Tiks izdots gada pārskats.
 • Aprīļa mēnesī tiks organizēta 2 dienu konference veltīta Vispasaules darba aizsardzības dienai. Katru gadu 28.aprīlī tiek atzīmēta Vispasaules darba aizsardzības diena. Starptautiskā Darba organizācija (SDO) rekomendē šajā dienā organizēt masu pasākumus ar mērķi novērtēt darba aizsardzības, veselības un darba drošības situāciju valstī, ratificēto SDO konvenciju ievērošanu, aktualizēt preventīvo DA pasākumu nozīmi, kā arī veicināt trīspusējās sadarbības principus. Starptautiskajā arodbiedrību kustībā 28.aprīlis vienlaicīgi ir piemiņas diena darba vietā bojā gājušiem un savainotiem darbiniekiem, kad tiek organizēti atceres pasākumi
 • Turpināsies kampaņas jaunāko klašu skolēniem „Todo” organizēšana. Aktivitātes ietvaros tiks organizēta kampaņa pamatskolas jaunāko klašu skolēniem, kuru mērķis būs izglītot bērnus no mazotnes – kā sevi pasargāt no dažādie riskiem un drošības apdraudējumiem, lai viņi spētu aizstāvēt savas tiesības un spētu dot padomus saviem vecākiem.
 • 2011.gada otrajā ceturksnī tiek uzsākts Pētījums par darba tiesību izpratni. Ar kvantitatīvās un kvalitatīvās analīzes palīdzību norādīs uz problēmjautājumiem darba tiesību un darba drošības jomā. Pētījumā ietilpst sabiedriskās domas aptauja (vismaz 1000 respondentu) un intervijas ar 30 viedokļa līderiem darba tiesību jomā
 • veikts pētījums “Darba tiesību problēmjautājumu izpēte nedeklarētās nodarbinātības gadījumos un darba tiesību aizstāvības rīcībstratēģiju modelēšana”.
 • Maijā veikta iedzīvotāju aptauja par darba tiesību un darba drošības jautājumiem.

2011. gada pirmajā ceturksnī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība realizē projekta „Darba attiecību un darba drošības praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” sekojošas aktivitātes:

 • Februārī veikta iedzīvotāju aptauja par darba tiesību un darba drošības jautājumiem.
 • Konsultāciju sniegšana darba tiesību un darba drošības jomā. Aktivitātes ietvaros tiek sniegtas konsultācijas Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā un Valmierā.
 • Latvijas profesionālo izglītības iestāžu pedagogu bezmaksas apmācības: „Darba aizsardzība pārtikas ražošanas tehnoloģijās un izstrādājumu izgatavošanā” un „Darba aizsardzība viesnīcu un restorānu, tūrisma un atpūtas darba organizācijā”.

Martā tiks organizēta profesionālo izglītības iestāžu pasniedzēju profesionālās pilnveides apmācība par sekojošiem apmācību modeļiem:

–    Grāmatvedība, sekretariāta un biroja darbs;
–    Mašīnzinības (autotransports, celtniecības un ceļu būves tehnika);
–    Mežsaimniecība un mežsaimniecības tehnika;
–    Viesnīcu un restorānu pakalpojumi;
–    Tūrisma un atpūtas organizācija.

 • Apmācības „Sociālais dialogs par darba tiesību jautājumiem uzņēmumos”. Līdz šim notikuši 12 semināri. Šogad pirmajā ceturksnī tiks organizēti 2 semināri.
 • Izglītības programmas par arodbiedrību uzdevumiem darba aizsardzības jomā. Līdz šim notikuši 11 semināri. Pirmajā ceturksnī tiks organizēti 2 semināri.
 • Aktivitātes izglītības pilnveides apmācības licenzētu kursu „Darba aizsardzība un drošība” sagatavošana un organizēšana ietvaros tiks organizēti 2 kursi – Rīgā.
 • Februārī tiks uzsākta Komunikācijas auditēšana un sabiedriskās domas aptauja darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības un sabiedrības informētības monitoringam.
 • Martā tiks izdots Informatīvais biļetens „Darbinieku avīze” (latviešu valodā un krievu valodā), kurā atspoguļos informāciju par projekta aktivitātēm, darba tiesisko attiecību un darba drošības pamatprincipiem un jautājumiem, padomiem darba ņēmējiem, iespējamiem problēmjautājumu risinājumiem, labās prakses piemēriem un palīdzības saņemšanas iespējām.
 • Katru mēnesi notiks Radio raidījumu cikls „Drošs darbs”, kur raidījumā „Krustpunktā” par problēmjautājumiem darba tiesiskajās attiecībās informē, kā arī skaidro neskaidrās situācijas LBAS jurists, eksperts darba tiesiskajos jautājumos Kaspars Rācenājs.
 • Šā gada marta mēnesī tiks uzsākta darba tiesību labās prakses konkursa organizēšana un izdots gada pārskats.
 • Februārī un martā norisināsies kampaņas jaunāko klašu skolēniem „Todo” organizēšana. Aktivitātes ietvaros tiks organizēta kampaņa pamatskolas jaunāko klašu skolēniem, kuru mērķis būs izglītot bērnus no mazotnes – kā sevi pasargāt no dažādie riskiem un drošības apdraudējumiem, lai viņi spētu aizstāvēt savas tiesības un spētu dot padomus saviem vecākiem.
 • Februārī un martā norisināsies arī „Potenciālo darbinieku izglītošana darba tiesību un darba drošības jautājumos, nodrošinot sagatavošanu darba tirgum” konkurss. Primārā mērķauditorija – vispārizglītojošo skolu auditorija. Sekundārā auditorija – esošie un potenciālie darbinieki, tai skaitā darba meklētāji un bezdarbnieki.

Informatīvais pasākums ietver sekojošas aktivitātes:

 • lietišķā spēle televīzijā;
 • mērķauditorijas apmācība, kas notiks divās daļās -skolām, kas būs pieteikušās lietišķajai spēlei televīzijā, un pēc tam skolām ,kad jau būs izgatavoti apmācības materiāli video un drukātajā formātā.
 • lietišķā spēle uz vietas skolā, kur tiks izspēlētas situācijas līdzīgi kā televīzijā veidotajos raidījumos.