LBAS logo

Eiropas Komisijas programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.-2020.gadam projekts “Balance for all – B4A”

2020. gada 21.maijā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība parakstīja sadarbības līgumu ar Labklājības ministriju par projekta “Balance for all – B4A” īstenošanu. Projekts tiks īstenots ar Eiropas Komisijas programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.-2020.gadam atbalstu.

Labklājības ministrijas sniegtā informācija liecina, ka: “saskaņā ar 2019. gada Eiropas Dzimumu līdztiesības indeksa[1] datiem Latvija ieņem 18. vietu starp ES dalībvalstīm (ar 59,7 punktiem) dzimumu līdztiesībā. Visizteiktākā nevienlīdzība Latvijā ir varas (44,1 punkti) un zināšanu (49,7 punkti) jomā, turklāt zināšanu jomā Latvija ierindojas pēdējā vietā starp ES dalībvalstīm. Lai gan Latvijai ir augstākais rādītājs veselības (78,3 punkti) jomā, vērtējot kopējo situāciju, Latvijas rādītājs ir zem ES vidējā”.

Viens no programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” mērķiem ir veicināt dzimumu līdztiesību un dzimumu līdztiesības integrēto pieeju. Savukārt 2019. gada darba programmas viena no prioritātēm bija: “veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību un veicināt dzimumu līdztiesības integrētās pieejas īstenošanu”. Prioritātes mērķis ir atbalstīt dalībvalstis izpratnes veidošanā un dzimumu stereotipu mazināšanā darbā un privātajā dzīvē, un jo īpaši attiecībā uz darba un privātās dzīves līdzsvarošanas iespēju nodrošināšanu.

Projekta mērķis ir īstenot pasākumus, lai mazinātu stereotipus par noteiktu lomu sadalījumu starp sievietēm un vīriešiem darba un privātās dzīvi līdzsvarošanā un radītu priekšnosacījumus vienlīdzīgai aprūpes un mājsaimniecības pienākumu sadalei.

Projektā plānotās aktivitātes ir vērstas uz to, lai uzlabotu sociālo dialogu starp publisko un privāto sektoru (t.sk. informētu, motivētu un arī iedrošinātu gan darba devējus domāt plašāk un dažādot darba un privātās dzīves līdzsvarošanas pasākumus, gan darba ņēmējus aicināt izmantot tās iespējas, kas jau ir noteiktas likumdošanā):

  1. Sabiedriska plaša mēroga darba un privātās dzīves pasākuma organizēšana un īstenošana prioritāri darba ņēmējiem, lai aktualizētu jautājuma nozīmību un veicinātu sabiedrības izpratni par darba un privātās dzīves līdzsvarošanu. Aktivitātes ietvaros tiks organizēts plaša mēroga pasākums 2020.gada oktobrī, kad visā pasaule atzīmē Cienīga darba dienu. Viens no cienīga darba indikatoriem (saskaņā ar Eiropas Komisijas rekomendācijām) ir darba un privātās dzīves līdzsvars. Otrs plaša mērogapasākums Darba&dzīves festivāls notiks 2021.gada 1.maijā.
  2. Pētījuma izstrāde par normatīvajos aktos noteikto normu piemērošanas iespējām darba un privātās dzīves līdzsvarošanai, kā arī par darba un privātās dzīves līdzsvarošanas iespēju pieejamību un īstenoto praksi nozaru uzņēmumu noslēgtajos koplīgumos gan Latvijā, gan ārvalstīs.
  3. Ceļa kartes izstrāde arodbiedrību līderiem uzņēmumu līmenī, lai nodrošinātu praktisku darba un privātās dzīves līdzsvarošanas pasākumu īstenošanu.
  4. Labās prakses piemēru video sižetu izstrāde par darba ņēmēju pieredzi darba un privātās dzīves līdzsvarošanas praktisko piemērošanu, ieguvumiem un ieteikumiem pieredzes nodošanai.
  5. Informatīva un izglītojoša pasākuma – foruma organizēšana jaunu ideju un labas pieredzes apmaiņai organizēšana izpratnes veicināšanai.

Projekts tiks īstenots līdz 2022.gada 28.februārim.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības kontaktpersona projektā ir LBAS eksperte izglītības, nodarbinātības un sociālajos jautājumos Linda Romele. Detalizētāka informācija: linda.romele@lbas.lv vai zvanot pa tālruni: 29421223.

  1. https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/LV