LBAS logo

Eiropas savienības finansēts projekts ”Eiropas sociālo partneru autonomā pamatnolīguma par aktīvo novecošanos un starppaaudžu sadarbību kā sociālā dialoga instrumentu uzņēmumā īstenošanas pasākumu virzīšana” (Nr. vs/2019/0007)

Projekta vadošais partneris ir Polijas arodbiedrība SOLIDARNOŠČ. Sadarbības partneri: LBAS (Latvija), CISL (Itālija), ACV-CSC (Beļģija), KSS (Maķedonija).

Projekta ilgums ir: 2-01-2019 līdz 31-12-2020 (projekts sakarā ar COVID-19 ierobežojumu dēļ tiks pagarināts par 6 mēnešiem), līdz 31-10-2021.

Projekta pamatā ir Eiropas dokuments: Autonomais pamatnolīgums par aktīvo novecošanos un Starppaaudžu pieeja, ko 2017. gada 8. martā parakstīja Eiropas sociālie partneri. Daudzās ES dalībvalstīs nav sistemātisku risinājumu, kas ietvertu vecuma pārvaldību un efektīvu pieredzes izmantošanu darbiniekiem, kuriem ir ilga profesionālā karjera. Darbībām, kuru mērķis ir uzlabot pirmspensijas vecuma cilvēku iesaistīšanos darbā, jābūt visaptverošām un preventīvām. Tie ir definēti arī autonomajā nolīgumā, identificējot 4 vissvarīgākās sociālo partneru darbības jomas: darbaspēka demogrāfijas stratēģiskais novērtējums, veselība un drošība darba vietā, prasmju un kompetences pārvaldība, darba organizācija veselīgai un produktīvai darba dzīvei. Tam ir īpaša nozīme demogrāfisko izmaiņu un paaudžu atjaunošanas trūkuma dēļ darba tirgū.

Šī projekta mērķis ir sākt līguma īstenošanu nacionālā līmenī – parakstītāji sāks ieviešanas pasākumus trīs gadu laikā no dokumenta parakstīšanas dienas. Sociālo partneru un citu dalībnieku, kas iesaistīti ieviešanas procesā partnervalstīs, nacionālie semināri ir viens no īstenošanas pasākumiem. Lai semināru process būtu efektīvs, projekta ietvaros ir izstrādāts vienots rīks – īsas anketas, kuras aizpilda interviju laikā / gadījumu izpēte 6 atlasītos uzņēmumos katrā projekta partnervalstī.

Bieži sastopama problēma lielākajā daļā UE dalībvalstu ir demogrāfiskais process, ko izraisa sabiedrības novecošanās un iedzīvotāju skaita samazināšanās darbspējas vecumā. Dalībvalstis saskaras ar dramatisku problēmu. No vienas puses, mēs redzam tipiskas novecojošās sabiedrības iezīmes, pieaugošu vecāka gadagājuma cilvēku skaitu, kuriem nepieciešami sistemātiski risinājumi, lai veicinātu vecāka gadagājuma cilvēku profesionālu iesaistīšanos, savukārt no otras puses, mēs redzam dramatiski zemu dzimstības līmeni. Ir acīmredzami jāiekļauj senioru profesionālās iesaistīšanas jautājumi valsts politikas veidošanas procesā, un tas ir apstiprināts daudzos pētījumos, piemēram, Polijas Centrālajā darba aizsardzības institūtā (CIOP). Pētījumi rāda, ka ar vecumu (cilvēkiem no 45 gadu vecuma) reālais darba slogs palielinās, jo parasti samazinās fiziskās spējas. Neskatoties uz to, cerības uz sniegumu paliek tajā pašā līmenī. Apgrieztā “vecuma piramīda”, šķiet, dominē un ir neizbēgama, tāpēc ir tik svarīgi pietiekami agri īstenot pasākumus, kuru mērķis ir pagarināt aktīvo un efektīvo darba laiku, arī pieaugošā dzīves ilguma kontekstā.

Projekta rezultāts būs ziņojums par aktīvās novecošanās pasākumu pašreizējo stāvokli un starppaaudžu pieeju ar projekta partnervalstu labas prakses piemēru sistēmiskiem risinājumiem šajā jomā. Turklāt ziņojumā būs iekļauti ierosinātie risinājumi un labā prakse ergonomikas un darba vietu modifikācijas jomā vecāko darbinieku vajadzībām izvēlētajās profesionālajās grupās, kā arī ieteikumi darba apstākļu uzlabošanai. Ziņojumā būs iekļauta informācija par sociālajiem partneriem pieejamajām individuālo pasākumu faktiskajām iespējām, kā arī kopīgo pasākumu piemērošanas joma un forma nolīguma īstenošanai. Ziņojumā tiks arī aprakstīta labā prakse attiecībā uz senioru stimulēšanu darba tirgū, kas nāk no projekta valstīm, bet neaprobežojas ar tām. Turklāt arodbiedrība “Solidaritāte” atkal uzsāks valsts mēroga pasākumus, lai ieviestu un popularizētu sesto Eiropas pamatdokumentu – oficiālo rezultātu Eiropas autonomajam dialogam (Trešais Eiropas nolīgums par: ar darbu saistītu stresu, vardarbību un uzmākšanos darbā, iekļaujošu darba tirgu un 2 Eiropas rīcības programma dzimumu līdztiesībai un jauniešu nodarbinātībai), kuras rezultātā tiks iesaistīta valsts nodarbinātības politikas veidošanā. Iepriekšējo projektu rezultāti ir daļēji iekļauti pašreizējā likumā, un tie ir ievērojami veicinājuši darba attiecību uzlabošanos partnervalstīs.

Projekta galvenie mērķi:

  1. Priekšnosacījumu nodrošināšana autonomās pamatnolīguma par aktīvu novecošanos un paaudžu pieejas īstenošanu, izstrādājot nacionālos rīcības plānus un pašreizējās situācijas analīzi, kā arī projekta laikā izstrādāt labās prakses katalogu.
  2. Pilnveidotas sociālo partneru zināšanas par to, kā uzlabot darba apstākļus, palielinoties profesionālās darbības laikam, un sekmēt dokumenta saturu Autonomais pamatnolīgums par aktīvo novecošanos un starppaaudžu pieeja, organizējot apmācības un veicināšanas pasākumus.