LBAS logo

Eiropas Sociālā fonda Plus projekts Nr. 4.3.4.4/1/23/I/002 “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības kapacitātes stiprināšana dalībai sociālajā dialogā visos līmeņos”

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2023. gada 5. septembra noteikumiem Nr. 509 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām” 4.3.4.4. pasākuma “Sociālā dialoga attīstība, stiprinot sociālo partneru veiktspēju līdzdarboties likumdošanas, nacionālo reformu un koplīgumu slēgšanas pārrunu procesā” īstenošanas noteikumi” un 2024. gada 23. aprīļa līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.3.4.4/1/23/I/002, kas noslēgts starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (turpmāk – LBAS), LBAS 2024.gada 23. aprīlī ir uzsākusi projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības kapacitātes stiprināšana dalībai sociālajā dialogā visos līmeņos” īstenošanu.

Projekta mērķis – stiprināt LBAS kā sociālā partnera kapacitāti piedalīties sociālajā dialogā visos līmeņos, tai skaitā koplīgumu pārrunās, tādējādi sekmējot kvalitatīvu nodarbinātību nozarēs.

Projekta ietvaros plānotas šādas darbības:

  • kapacitātes stiprināšanas pasākumi, kuru ietvaros tiks īstenotas apmācības LBAS un dalīborganizācijām par dažādiem sociālā dialoga veicināšanas aspektiem: koplīgumu slēgšana un arodbiedrību idejas popularizēšana (četri apmācību cikli), cita veida apmācības kapacitātes stiprināšanas jautājumos (sešpadsmit apmācības);
  • informācijas un publicitātes pasākumi, tai skaitā komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi. Šo pasākumu ietvaros paredzēts organizēt četras ikgadējās informatīvās kampaņas par sociālo dialogu un arodbiedrību darbu, četras ikgadējās publicitātes kampaņas par arodbiedrību kustības vēsturi un aktualitātēm, astoņas domnīcas par aktuālajiem arodbiedrību, darba tiesisko attiecību, sociālajiem un ekonomiskajiem jautājumiem un desmit reģionālās diskusijas Latvijas reģionos (Vidzeme, Zemgale, Kurzeme, Latgale un Rīga) ar mērķi veicināt sociālajā dialogā pārstāvēto pušu informētību ir plānots katru otro gadu organizēt diskusijas;
  • projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana. Projekta vadības funkcijas realizēs projekta vadītājs, savukārt projekta īstenošanā būs iesaistīti trīs eksperti, kas strādās dažādās jomās (juridiskie, ekonomiskie, izglītības, nodarbinātības un sociālie jautājumi) un sabiedrisko attiecību speciālists. Ir paredzēts organizēt četras LBAS pieredzes apmaiņas vizītes uz citu ES valstu nacionālā līmeņa arodbiedrību organizācijām.

Projekta īstenošanas periods: 2024. gada 23. aprīlis – 2027. gada 31. decembris.

Projekta kopējais finansējums ir 732736,00 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums – 622825,50 EUR un valsts budžeta finansējums – 109910,50 EUR.

LBAS Projekta vadītāja: Anna Bondare, tālrunis: 29239183, e-pasts: anna.bondare@lbas.lv