LBAS logo

Eiropas Sociālā fonda projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”

Eiropas Sociālā fonda projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001)

2019.gada 31.janvārī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) parakstīja sadarbības līgumu ar Valsts darba inspekciju par Specifiskā atbalsta un tajā paredzēto aktivitāšu īstenošanu Eiropas Sociālā fonda projektā “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr.7.3.1.0/16/I/001 Specifiskā atbalsta ietvaros:

 1. Darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma praktiskās ieviešanas uzraudzības pasākums – darba strīdu praktiska risināšana darba ņēmējiem, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos, kas ir saimnieciskās darbības veicēji (darba ņēmēji);
 2. Preventīvie un informatīvi izglītojoši pasākumi – izglītojošas aktivitātes izglītības iestāžu audzēkņiem;
 3. Atbalsts kolektīvo pārrunu veikšanai un organizēšanai par iekļaujošas nodarbinātības un drošas darba vides nodrošināšanu.

Projekta mērķis ir uzlabot darba drošību, it sevišķi bīstamo nozaru uzņēmumos. Mērķis tiks sasniegts, ja 75% no atbalstītajiem mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem līdz 2023.gada 31.decembrim būs ieviesuši darba aizsardzības prasības atbilstoši projekta nosacījumiem. Projekta uzdevums ir īstenot darbības, kuras ir vērstas uz nodarbināto drošības un veselības aizsardzības uzlabošanu un darba vides sakārtošanu atbilstoši darba aizsardzības un darba tiesību prasībām. Projekta īstenošana ilgtermiņā veicinās kvalitatīvu darbavietu veidošanu, kas savukārt ietekmēs nodarbināto dzīves kvalitātes paaugstināšanos un uzņēmuma ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos.

Lai panāktu darba drošības uzlabošanos, projektā tiks īstenotas darbības septiņos virzienos atbilstoši mērķa grupas vajadzībām.

Projektā plānotas galvenās atbalstāmās darbības:

 1. Darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma praktiskās ieviešanas uzraudzības pasākumi:
  • darba strīdu praktiska risināšana darba ņēmējiem, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos, kas ir saimnieciskās darbības veicēji (t.i. darba ņēmēji);
  • atbalsts kolektīvo pārrunu veikšanai un organizēšanai par iekļaujošas nodarbinātības un drošas darba vides nodrošināšanu Darba ņēmējiem.
 2. Darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma pilnveides pasākumi;
 3. Valsts darba inspekcijas profesionālo spēju pilnveide;
 4. Atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem;
 5. Preventīvie un informatīvi izglītojoši pasākumi;
 6. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;
 7. Projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

Projektu īstenos VDI sadarbībā ar 3 sadarbības partneriem – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (turpmāk – LBAS), Latvijas Darba devēju konfederāciju (turpmāk – LDDK), Rīgas Stradiņu universitātes aģentūru “Darba drošības un vides veselības institūts” (turpmāk – DDVVI), kā arī institūcija, kas tiks noteikta ar Ministru kabineta apstiprinātajām izmaiņām darba strīdu tiesiskajā regulējumā un piedalīsies darba strīdu izskatīšanas procesā.

Projekts ilgs līdz 2023.gada 31.decembrim.

Vairāk par projektu